Jak uzyskać wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej?

Jeżeli chcesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej, musisz uzyskać wpis się do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Przeczytaj, jak to zrobić i jakie warunki należy spełniać, żeby uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie,
 • listownie,
 • elektronicznie - aby załatwić sprawę online, potrzebny będzie profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Porady prawne

Co to jest wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej?

Wykaz jest częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Dzięki niemu każdy może sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. W wykazie znajdziesz:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontroli,
 • numer jej uprawnień budowlanych (jeśli je posiada),
 • numer wpisu,
 • datę wpisu.

Przejdź do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Kto ma obowiązek wpisu do wykazu?

Wpis do wykazu jest niezbędny, jeśli chcesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej.

Aby znaleźć się w wykazie, musisz spełniać następujące wymagania:

 • masz pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie skazano cię prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiadasz uprawnienia budowlane,

lub

 • ukończyłeś:
  • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera lub
  • studia wyższe inne niż wymienione powyżej oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

O wpis do wykazu osób uprawnionych mogą wnioskować też osoby świadczące w Polsce usługi transgraniczne, które są uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodne świadczenia usług.

Jak uzyskać wpis do wykazu, jeśli świadczysz w Polsce usługi transgraniczne?

Masz uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków w kraju Unii Europejskiej? Chcesz okazjonalnie i tymczasowo sporządzać takie świadectwa w Polsce? Możesz to robić na terytorium Polski w ramach świadczenia usług transgranicznych. Co musisz zrobić aby świadczyć takie usługi - przeczytaj niżej.

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę?

W dowolnym momencie.

Osoby, które uprawnione są do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu  (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarki oraz państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, mogą świadczyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Warunkiem koniecznym jest wpisanie takiej osoby, na jej wniosek, do prowadzonego przez Ministra Rozwoju i Technologii wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Przez świadczenie usług transgranicznych należy rozumieć wykonywanie tymczasowo i okazjonalnie zawodu regulowanego lub działalności w Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli wyżej wymienionych państw (zgodnie z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

Zgodnie z art. 40 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli wnioskodawca, który nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, to jest on obowiązany wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń (z wyjątkiem sytuacji, gdy doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej). W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony (wnioskodawcy) pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Gdzie załatwisz sprawę?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku?

1. Przygotuj i złóż wniosek

 Potrzebne dokumenty:

1. wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (składany przez osobę zamierzającą świadczyć usługi transgraniczne);

2. informacja na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków;

3. oświadczenie o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku o wpis do wykazu osób uprawnionych do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej (składane przez osobę zamierzającą świadczyć usługi transgraniczne);

4. zaświadczenie o wpisie na listę lub do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;

5. pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych;

6. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17 zł).

2. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli w twoim wniosku brakuje niezbędnych informacji lub dokumentów (wniosek jest niekompletny), to otrzymasz pismo z informacją, co masz uzupełnić.

3. Minister wpisze cię do wykazu - uzyskanie wpisu do wykazu

Minister właściwy do spraw rozwoju dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Jeżelispełniasz wymagania umożliwiające w Polsce transgraniczne świadczenie usług, polegających na sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej, to minister wpisze cię do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wykaz ten – będący częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków – zawiera:

 • imię i nazwisko;
 • w przypadku posiadania uprawnień budowlanych, ich numer;
 • numer wpisu;
 • datę wpisu.

Swój wpis znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jeśli nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów, to Minister Rozwoju i Technologii wyda ci decyzję o odmowie wpisu do wykazu.

Dostęp do systemu teleinformatycznego

Z chwilą wpisania do wykazu otrzymasz – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej – indywidualny identyfikator (login) oraz hasło. Dzięki temu będziesz mieć dostęp online do centralnego rejestru. Po zalogowaniu się na swoim koncie, możesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Wydrukuj i podpisz świadectwo – możesz przekazać je osobie, która zleciła ci jego wykonanie.

Ile trzeba zapłacić?

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

Ile trzeba czekać?

Rozpatrywanie twojego wniosku odbywa się na podstawie art. 18 i 19 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. W przepisach tych nie wskazano terminu dokonania wpisu. W praktyce na wpis będziesz czekać około 14 dni. Termin ten zależy jednak od liczby aktualnie złożonych wniosków. W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy złożyłeś niekompletny wniosek) urząd wpisze cię w terminie 30 dni – licząc od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

Jak można się odwołać?

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji o odmowie wpisu to możesz zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do ministra właściwego do spraw rozwoju. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Obowiązki osoby uprawnionej

Masz obowiązek:

 • przechowywać sporządzone świadectwa charakterystyki energetycznej przez 10 lat;
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej;
 • przechowywać dokumenty (lub ich kopie) i dane, na podstawie których sporządziłeś świadectwo charakterystyki energetycznej. Przechowuj je przez okres ważności świadectwa. Na żądanie Ministra Rozwoju i Technologii musisz udostępnić te dokumenty lub dane. Będą one potrzebne podczas weryfikacji świadectwa pod kątem prawidłowości i rzetelności jego sporządzenia.

Zmieniły się twoje dane? Masz obowiązek poinformowania ministra właściwego do spraw rozwoju o:

 • utracie posiadanej zdolności do czynności prawnych,
 • swojej sytuacji w zakresie niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
 • uprawnień budowlanych, wykształcenia lub kwalifikacji (będących podstawą do uzyskania wpisu do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej),
 • zmianie danych osobowych lub adresowych.

Informację taką należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę wpisu się do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej?

Zanim zaczniesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej.

Gdzie załatwisz sprawę?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku?

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Wniosek o wpis do wykazu składasz do Ministra Rozwoju i Technologii. Możesz to zrobić na piśmie lub przez internet, wysyłając pismo ogólne na skrzynkę e-PUAP ministerstwa.

Potrzebne dokumenty:

1. wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,

2. oświadczenia, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków,

3. informacja na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków,

4. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 17 pkt 3 lub 4 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Jeśli wysyłasz wniosek pocztą, dopisz na kopercie: "centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków".

Złóż oświadczenie, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do wykazu są zgodne z prawdą,
 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie byłeś karany.

Twoje oświadczenie o niekaralności powinno dotyczyć przestępstw przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwa skarbowe.

Dołącz dokument, które potwierdzi, że spełniasz wymagania niezbędne do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Może to być:

 • dyplom studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera
 • dyplom studiów wyższych innych niż wymienione powyżej oraz dodatkowo dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii
 • dokument potwierdzający twoje uprawnienia budowlane (np. decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych).

Termin: zanim zaczniesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej.

2. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli w twoim wniosku brakuje niezbędnych informacji lub dokumentów (wniosek jest niekompletny), to otrzymasz pismo z informacją, co masz uzupełnić.

3. Minister wpisze cię do wykazu

Jeżeli spełniasz wymagania umożliwiające sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej, minister wpisze cię do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. 

Jeżeli nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów, minister wyda decyzję o odmowie wpisu do wykazu.

Z chwilą wpisania do wykazu otrzymasz – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej – informacje, które umożliwią ci dostęp online do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Po zalogowaniu się na swoim koncie, możesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Wydrukuj i podpisz świadectwo – możesz przekazać je osobie, która zleciła ci jego wykonanie.

Pamiętaj! Ministerstwo nie informuje o wpisie do wykazu. Z chwilą wpisania, twoje nazwisko pojawi się automatycznie na stronie internetowej wykazu w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Jeśli chcesz uzyskać potwierdzenie wpisu, złóż do Ministerstwa Rozwoju i Technologii wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis.

Ile trzeba zapłacić?

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

Za zaświadczenie potwierdzające wpis zapłacisz 17 zł.

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika. W tytule dokonywanego przelewu wpisz: "opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków".

Ile trzeba czekać?

Sprawy rozpatrywane są niezwłocznie, jednak z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków o wpis do wykazu, a także liczne zapytania telefoniczne, rozpatrzenie wniosku może potrwać nawet ponad miesiąc.

Jak można się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją o odmowie wpisu, możesz zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do Ministra Rozwoju i Technologii. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Jakie są obowiązki osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej?

Masz obowiązek:

 • przechowywać sporządzone świadectwa charakterystyki energetycznej przez 10 lat;
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej;
 • przechowywać dokumenty (lub ich kopie) i dane, na podstawie których sporządziłeś świadectwo charakterystyki energetycznej. Przechowuj je przez okres ważności świadectwa. Na żądanie ministra właściwego do spraw rozwoju musisz udostępnić te dokumenty lub dane. Będą one potrzebne podczas weryfikacji świadectwa pod kątem prawidłowości i rzetelności jego sporządzenia.

Jak zgłosić zmiany do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej?

Jeśli zajdą zmiany w zakresie twoich uprawnień lub danych wpisanych do wykazu, poinformuj o tym ministra prowadzącego wykaz w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Jesteś wpisany do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej? Zmieniły się twoje dane osobowe lub adresowe? A może zmieniła się twoja sytuacja prawna czy zakres kwalifikacji? Musisz poinformować o takich zmianach ministerstwo właściwe do spraw rozwoju. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie;
 • listownie.

Zmiana danych

Jako osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej masz obowiązek poinformować ministra właściwego do spraw rozwoju o:

 • zmianie w zakresie posiadanej zdolności do czynności prawnych;
 • skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • zmianach w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych;
 • zmianach w zakresie kwalifikacji wymaganych przy sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej;
 • zmianie imienia i nazwiska;
 • zmianie adresu korespondencji;
 • zmianie adresu poczty elektronicznej (o ile podałeś go przy dokonywaniu wpisu do wykazu).

Także osoby, które świadczą usługi transgraniczne w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, które zostały wpisane do wykazu, powinny poinformować ministra właściwego do spraw rozwoju o wyżej wymienionych zmianach.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę?

Informację złóż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Gdzie załatwić sprawę?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku?

1. Przygotuj i złóż informację

 Potrzebne dokumenty:

 1. informacja o zmianie danych będących podstawą wpisu do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej;

 2. informacja na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków;

 3. dokumenty potwierdzające zaistnienie zmian danych będących podstawą wpisu do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Termin: Informację złóż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

2. Ministerstwo sprawdzi, czy twoja informacja jest kompletna 

Jeśli w twoim wniosku brakuje niezbędnych informacji lub dokumentów (wniosek jest niekompletny), to otrzymasz pismo z informacją, co masz uzupełnić.

3. Ministerstwo dokona zmiany wpisu w wykazie 

Minister Rozwoju i Technologii dokona oceny merytorycznej informacji o zmianie danych będących podstawą wpisu do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Jeśli twoja informacja jest kompletna, to Minister zmieni wpis w wykazie (w odpowiednim zakresie). Swój zmieniony wpis znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jeżeli złożona informacja nie pozwala na dokonanie zmiany wpisu w wykazie, to otrzymasz pismo zawierające wyjaśnienie o braku możliwości dokonania określonych zmian danych zawartych w wykazie. 

Ile trzeba zapłacić?

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

Ile trzeba czekać?

Rozpatrywanie twojego wniosku w sprawie zmiany danych będących podstawą do wpisu odbywa się na podstawie art. 33 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. W przepisie tym nie wskazano terminu dokonania zmiany wpisu.

W praktyce na zmianę danych w wykazie będziesz czekać około 14 dni. W wyjątkowych sytuacjach (np. z przyczyn braku możliwości dokonania zmian lub otrzymania niekompletnych informacji lub dokumentów potwierdzających zaistniałą zmianę) termin może się wydłużyć do 30 dni – licząc od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

 

Podstawa prawna:

Źródło: biznes.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika