Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej na innej podstawie niż zatrudnienie na umowę o pracę

Pielęgniarki, położne mają możliwość wykonywania swego zawodu w ramach stosunku pracy z zakładem opieki zdrowotnej. Poza taką możliwością mogą one działać w innych formach:

 • wykonywać indywidualną praktykę pielęgniarki, położnej,
 • wykonywać indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki, położnej,
 • prowadzić grupową praktykę.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby prowadzić indywidualną praktykę?

Pielęgniarka, położna może wykonywać indywidualną praktykę pielęgniarki, położnej lub indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki, położnej albo indywidualną specjalistyczną praktyką, po uzyskaniu wpisu w właściwej ze względu na miejsce wykonywania praktyki okręgowej rady pielęgniarek i położnych

Wpisu na wykonywanie indywidualnej praktyki dokonuje się, jeżeli pielęgniarka, położna:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu,
 2. posiadać pomieszczenie wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny, w którym będzie wykonywana praktyka, a także posiadać opinię organu sanitarnego o spełnieniu warunków umożliwiających udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych.

Natomiast zezwolenie na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki wydaje się, jeżeli pielęgniarka, położna:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu,
 2. posiadać pomieszczenie wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny, w którym będzie wykonywana praktyka, a także posiadać opinię organu sanitarnego o spełnieniu warunków umożliwiających udzielenie określonych świadczeń zdrowotnyc,
 3. posiada specjalizację w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Pielęgniarka, położna, aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki, powinna przedstawić właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych dane o:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu,
 2. posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
 3. posiadać adres praktyki oraz adres przechowywania dokumentów medycznych,
 4. posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania

Wpisu do rejestrów, dokonuje się po złożeniu przez pielęgniarkę, położną wniosku, który powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko pielęgniarki, położnej oraz jej adres,  

 • numer w ewidencji działalności gospodarczej,  

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile pielęgniarka, położna taki numer posiada.  

Grupowa praktyka

W celu udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgniarki, położne mogą prowadzić grupową praktykę w formie spółki cywilnej lub partnerskiej. W ramach takiej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki, położne będące wspólnikami spółki, o ile spełniają niezbędne warunki:

 1. posiadają prawo wykonywania zawodu,
 2. posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.  

Grupowa praktyka pielęgniarek, położnych może rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Wniosek o wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych powinien zawierać następujące dane:

 1. informację o istnieniu umowy spółki oraz o dacie zawarcia takiej umowy,  

 2. listę pielęgniarek, położnych grupowej praktyki pielęgniarek, położnych,  

 3. informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu i o posiadaniu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,

 4. informację o posiadaniu pomieszczenia wyposażonego w aparaturę i sprzęt medyczny, w którym będzie wykonywana praktyka, a także posiadać opinię organu sanitarnego o spełnieniu warunków umożliwiających udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych.

Obowiązki prowadzących indywidualne i specjalistyczne praktyki

Pielęgniarki, położne prowadzące indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę oraz grupową praktykę pielęgniarek, położnych są obowiązane zgłosić zmianę danych objętych wpisem do rejestrów w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Cofnięcie pozwolenia na wykonywanie praktyki

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wykreśla wpis w rejestrze indywidualnych praktyk lub indywidualnych specjalistycznych praktyk w razie:

 1. pozbawienia lub zrzeczenia się przez pielęgniarkę, położną prawa wykonywania zawodu,  

 2. zawieszenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej,  

 3. wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem,  

 4. rezygnacji z prowadzenia indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,  

 5. złożenia wniosku przez osobę wpisaną.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 57, poz. 602).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika