Wysokość i konieczność uiszczania opłat od zezwoleń i od zmiany zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Ile wynosi opłata pobierana za udzielenie zezwolenia?

W obecnym stanie prawnym zezwolenie jest wymagane na prowadzenie:

 • hurtowni farmaceutycznej,
 • składu celnego i konsygnacyjnego produktów leczniczych,
 • apteki ogólnodostępnej,
 • punktu aptecznego.

Opłaty za udzielanie zezwoleń na obrót środkami farmaceutycznymi mają zróżnicowaną wysokość:

 • zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – 6 756,00 zł. 
 • zezwolenie na prowadzenie składu celnego i konsygnacyjnego produktów leczniczych – 6 756,00 zł. 
 • zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - określonego na podstawie przepisów: ustawy z 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne – (tekst jedn. Dz. U. 2008, Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) i ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku (Dz. U. 2011, Nr 192, poz. 1141).  Od dnia 1 stycznia 2012 r. opłata ta wynosi 7 500,00 zł. W związku ze zmianą najniższej krajowej o 100 zł od stycznia 2013 roku opłata ta będzie wynosiła 8 000,00 zł 
 • zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego - 1 800,00 zł.

Czy za zmianę zezwolenia również pobierane są opłaty?

Zmiana danych zawartych w zezwoleniu wymaga zgłoszenia organowi wydającemu zezwolenie, który zmienia udzielone zezwolenie.

Za zmianę zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego i konsygnacyjnego produktów leczniczych pobierana jest opłata w wysokości połowy opłaty skarbowej, wymaganej przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia, czyli 3 378,00 tys. zł.

Natomiast opłata za zmianę zezwolenia lub jego przedłużenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w wypadku zezwolenia wydanego na czas określony wynosi połowę powyższej kwoty: 3 750,00 zł (od 1 stycznia 2013 roku 4 000,00 zł).

Za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego pobierana jest opłata w wysokości połowy opłaty skarbowej, wymaganej przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia, a zatem 900,00 zł.

Jaki charakter mają opłaty za zezwolenia?

Ustawa - Prawo farmaceutyczne wyraźnie odróżnia opłaty od opłat skarbowych. Nie zmienia to jednak faktu, że obie stanowią obciążenie podatkowe. Obowiązek zapłaty stosownej kwoty obciąża tego, kto występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia, czyli – tego, kto składa wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego i konsygnacyjnego produktów leczniczych, apteki lub punktu aptecznego.

Kiedy należy uiścić opłatę / opłatę skarbową?

Obowiązek uiszczenia opłaty / opłaty skarbowej powstaje z chwilą wydania zezwolenia w przedmiocie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, składu celnego i konsygnacyjnego produktów leczniczych, apteki lub punktu aptecznego. Oznacza to, że składając wniosek o udzielenie zezwolenia nie musimy z góry płacić stosownej kwoty. Dopiero gdy zezwolenie zostanie nam wydane, musimy bez wezwania organu podatkowego uiścić żądaną opłatę / opłatę skarbową. Jeśli zezwolenie nie zostanie nam wydane to obowiązek zapłaty opłaty / opłaty skarbowej nie powstaje.

Na kogo rzecz należy dokonać wpłaty?

Opłata / opłata skarbowa stanowi dochód budżetu państwa. Opłatę / opłatę skarbową należy uiścić w Wojewówdzkim Inspektoracie Farmaceutycznym, własciwym dla siedziby apteki. W przypadku zezwolenia na prowadzenie hurtowni opłata powinna być wniesiona na rzecz Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego - organ tej jest bowiem właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie hurtownii farmaceutycznej.

W jaki sposób dokonać wpłaty?

Opłatę / opłatę skarbową najczęściej uiszcza się w formie bezgotówkowej na wskazany numer rachunku bankowego. W obu przypadkach na dokumencie potwierdzającym dokonanie wpłaty należy zamieścić informację, za co wnoszona jest opłata. Odpis pokwitowania o dokonaniu wpłaty należy załączyć do dokumentacji złożonej do organu udzielającego zezwolenia.

Jakie są konsekwencje nie uiszczenia opłaty / opłaty skarbowej?

Obowiązek zapłaty opłaty / opłaty skarbowej jest zobowiązaniem podatkowym, co oznacza, że ulega przedawnieniu po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Powoduje to, że w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym musieliśmy zapłacić opłatę / opłatę skarbową (a zatem od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskaliśmy zezwolenie) może w stosunku do nas być wszczęta egzekucja administracyjna mająca na celu przymusowe ściągnięcie opłaty / opłaty skarbowej. Opłata ta zostanie wówczas ściągnięta w wysokości powiększonej o odsetki z tytułu zaległości podatkowych.

Pamiętaj, że:

 • Udzielanie zezwoleń na obrót produktami leczniczymi podlega opłacie / opłacie skarbowej,
 • Opłata / opłata skarbowa wnoszona jest nie do organu udzielającego zezwolenia lecz do urzędu miasta w którym ma siedzibę organ zezwalający,
 • Nie uiszczona opłata / opłata skarbowa może zostać przymusowo ściągnięta w drodze egzekucji administracyjnej,
 • Organ podatkowy nie będzie nas wzywał do uiszczenia opłaty / opłaty skarbowej, mamy to zrobić bez wezwania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 r., Nr 126, poz. 1381 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz.U. 2007 Nr 150 poz. 1072)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (Dz.U. 2008 Nr 171 poz. 1064)

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika