Z jakich funduszy europejskich mogą skorzystać organizacje pozarządowe?

Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe działają w bardzo wielu dziedzinach ważnych ze społecznego punktu widzenia. Podmioty te mają doświadczenie, wiedzę oraz wyspecjalizowaną kadrę, dzięki czemu mogą wspierać realizację celów wyznaczonych dla funduszy europejskich. Pracujący w takiej organizacji mogą otrzymać środki na konkretne projekty. Poznaj możliwości dofinansowania projektów organizacji pozarządowych. Dowiesz się, w jakich obszarach pomoc dla tego sektora oferują fundusze europejskie.

Nauka dzieci i dorosłych

Można starać się o wsparcie stworzenia nowych miejsc i przygotowania dodatkowych zajęć dla dzieci w przedszkolu. Jest także możliwość dofinansowania projektu skierowanego do uczniów w szkole, np.: rozwijającego kompetencje językowe albo informatyczne, uczące kreatywności, uczące pracy w grupie.

Działający w obszarze edukacji zawodowej mogą natomiast starać się o dofinansowanie m.in.: doradztwa zawodowego, staży czy praktyk dla uczniów, współpracy z przyszłymi pracodawcami.

Porady prawne

Dostępne są również fundusze na tzw. kształcenie ustawiczne. Korzystając z właśnie tych środków, można przygotować projekt mający na celu edukację osób dorosłych.

Projekty edukacyjne mogą dotyczyć też działań mających na celu nabywanie lub podnoszenie kwalifikacji osób pozostających bez pracy, czyli na szeroko rozumianą aktywizację zawodową. Działania te mogą być skierowane wyłącznie do osób niepracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Fundusze na edukację dzieci i dorosłych można znaleźć w programie regionalnym w każdym województwie. Finansowanie tych projektów zapewniają bowiem Programy Regionalne.

Kształcenie cyfrowe

Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą także starać się o dofinansowanie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe. W Programie Polska Cyfrowa można uzyskać środki na przeprowadzenie szkoleń oraz innych działań edukacyjnych związanych z kompetencjami cyfrowymi. Wsparcia udziela Centrum Projektów Polska Cyfrowa (www.cppc.gov.pl).

Finansowanie tych form wsparcia przewiduje Program Polska Cyfrowa, 3.1, 3.2.

Pomoc dla osób w trudnej sytuacji

Bardzo ważnym polem działania organizacji pozarządowych jest wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej. Jeżeli więc dana organizacja wspiera np.:

 

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • rodziny doświadczające ubóstwa,
 • uchodźców i imigrantów mających problem z integracją,
 • bezdomnych,
 • wychowanków domów dziecka,
 • osoby opuszczające zakłady karne,
 • społeczność romską

- to może otrzymać dofinansowanie na realizację projektu skierowanego do tych grup.

Fundusze można przeznaczyć m.in. na: działania doradcze i szkoleniowe, pomoc psychologiczną, wsparcie w znalezieniu pracy, naukę lepszego radzenia sobie w relacjach ze społeczeństwem.

Projekty wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej można realizować z dofinansowaniem programu regionalnego danego województwa. Jeśli projekt dotyczy społeczności romskiej, to właściwy będzie z kolei Program Wiedza Edukacja Rozwój (www. power.gov.pl).

Finansowanie tych form wsparcia przewidują Programy Regionalne i Program Wiedza Edukacja Rozwój, 2.7.

Rozwój ekonomii społecznej

Organizacje pozarządowe należą do sektora ekonomii społecznej. Obejmuje on w szczególności podmioty, które powstały, aby realizować określone cele społeczne. Są one równie istotne jak cele gospodarcze.

Środki unijne na rozwój sektora ekonomii społecznej znajdują się w Programie Wiedza Edukacja Rozwój i w programach regionalnych każdego z województw. Organizacja pozarządowa będzie mogła skorzystać z pomocy za pośrednictwem ośrodka wspierania ekonomii społecznej. To ta instytucja wystąpi o dofinansowanie. Kontakt do najbliższej z nich można znaleźć np. na stronie: http://mapyowes.ekonomiaspoleczna.pl.

 Finansowanie tych projektów zapewniają Programy Regionalne i Program Wiedza Edukacja Rozwój, 2.9.

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe mogą także wspierać ochronę środowiska naturalnego. Mogą pozyskać środki np. na działania informacyjne i edukacyjne związane z:

 • zmianami klimatycznymi,
 • bioróżnorodnością,
 • rozsądnym korzystaniem z zasobów środowiskowych.

Dofinansowanie takich projektów jest możliwe w Programie Infrastruktura i Środowisko. Przyznawaniem wsparcia zajmuje się w szczególności Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl). Środki są dostępne także w programach regionalnych.

Finansowanie tych projektów zapewniają Program Infrastruktura i Środowisko, 2.4, 2.5, oraz Programy Regionalne.

Rozwój kultury

Jeśli dana organizacja jest związana z kulturą, to może szukać funduszy na projekty związane z poprawą dostępu do prowadzonej działalności kulturalnej oraz uatrakcyjnieniem oferty kulturalnej. Ważne jest przy tym, aby wspierane projekty mogły wpływać na ożywienie społeczno-gospodarcze w najbliższym otoczeniu.

Poza tym na wsparcie mogą liczyć instytucje kultury – także te niepubliczne. Dzięki środkom unijnym mogą rozwijać swoją infrastrukturę oraz poszerzać zakres usług.

Ponadto zostały zaplanowane fundusze na działania związane z cyfryzacją zasobów kultury oraz ich udostępnianiem w internecie.

Środków na kulturę można szukać w Programie Infrastruktura Środowisko i w Programie Polska Cyfrowa. Wnioski przyjmuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www. mkidn.gov.pl) oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa (www.cppc.gov.pl).

Fundusze na ten cel pojawiają się także w programach regionalnych, za który odpowiadają urzędy marszałkowskie.

Kulturę na obszarach wiejskich wspiera z kolei Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Finansowanie tych projektów zapewniają więc: Program Infrastruktura i Środowisko, 8.1, Program Polska Cyfrowa, 2.3.2, 2.4, Programy Regionalne i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Podstawowe usługi i odnowa wsi).

Infrastruktura społeczna

W miejscowym programie regionalnym można znaleźć dofinansowanie na tworzenie np.:

 • infrastruktury szkół i przedszkoli, 
 • szpitali, 
 • domów pomocy społecznej. 

Często mogą być one wykorzystywane także przez organizacje pozarządowe.

Niektóre programy regionalne nie przewidują jednak takiego dofinansowania. W takich sytuacjach organizacje mogą korzystać ze środków na rewitalizację, w ramach których mogą m.in. rozwijać wybrane elementy infrastruktury społecznej. Celem może być np. dostosowanie budynku, tak aby zaczął onpełnić funkcje społeczne.

Na obszarach wiejskich wsparcie infrastruktury społecznej przewiduje także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Finansowanie tych projektów zapewniają więc: Programy Regionalne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Podstawowe usługi i odnowa wsi).

Inne obszary

Pełen wykaz obszarów, w których o dofinansowanie mogą się starać organizacje pozarządowe, jest znacznie dłuższy.

Fundacje i stowarzyszenia mogą np.: prowadzić działalność szkoleniową, pomagać osobom młodym, wspierać bezpieczeństwo, aktywizować mieszkańców obszarów wiejskich.

Dlatego reprezentujący organizację pozarządową mają jakiś pomysł na projekt, powinni zapoznać się z informacjami na Portalu Funduszy Europejskich bądź skontaktować się z Punktami Informacyjnymi.

  
Na podst. www.funduszeeuropejskie.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika