Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zasady zwrotu nadpłaty podatku

Każdy podatnik z niecierpliwością czeka na zwrot nadpłaconego podatku, natomiast nie wszyscy z nich wiedza, na jakich zasadach oraz kiedy ten zwrot powinien nastąpić. Wypełnieniu tej luki, w wiedzy podatników, ma służyć poniższy artykuł.

Zgodnie z art. 72 Ordynacji podatkowej (dalej OrdP) za nadpłatę uważa się m.in. kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Sposoby wedle, których może być ona zwrócona reguluje natomiast art. 77 b OrdP. Stanowi on, iż zwrot nadpłaty następuje:

 1. na wskazany rachunek bankowy podatnika albo
 2. w gotówce, jeżeli podatnik  nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy

Jak wynika z zacytowanego wyżej przepisu nie każdy podatnik ma swobodę, co do wybory sposobu zwrotu. Podatnikom, którzy zobowiązani są do posiadania rachunku bankowego nadpłata zostanie bowiem przelana na konto. Do tej kategorii podatników zaliczają się, z kilkoma wyjątkami, osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane do prowadzenia księgi podatkowej.

Zwrot w drodze gotówkowej może odbyć się albo za pośrednictwem poczty albo wypłaty w kasie. W tym pierwszym przypadku, podatnik powinien pamiętać, iż zobowiązany zostanie do pokrycia kosztów przesyłki, w postaci opłat pobieranych przez Pocztę Polską( obecnie 1% od kwoty przekazu + 5,20 zł). Tańsze jest więc odebranie pieniędzy w kasie, aby to zrobić wystarczy udać się po nią we wskazanym przez organ terminie.

Wyjątkiem jest nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym(obecnie koszty te wynoszą 8,80 zł). Podlega ona bowiem zwrotowi wyłącznie w kasie.

Termin na zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji (art.77 § 5 OrdP). Okres ten może jednak ulec wydłużeniu w sytuacji konieczności korekty tego dokumentu. W przypadku skorygowania deklaracji:

 1. przez organ podatkowy, w razie stwierdzenia przez niego, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź, że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu;
 2. przez podatnika - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej skorygowania.

Do końca upływu tego terminu organ ma obowiązek zwrócić kwotę nadpłaty, należy jednak pamiętać, iż dzień zwrotu nie koniecznie musi być tożsamy z dniem otrzymania pieniędzy przez podatnika. Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się bowiem dzień:

 • obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;
 • złożenia przekazu pocztowego;
 • wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie

Nadpłata może również nigdy nie trafić do podatnika, jeżeli podlega ona odpowiedniemu zaliczeniu, zgodnie bowiem z art. 76 OrdP nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

Jedynie, gdy żadna z wyżej wymienionych sytuacji nie zachodzi podatek zwracany jest podatnikowi z urzędu(tzn. nie musi on składać żadnych wniosków w tym zakresie).

Nieco odmiennie uregulowane są nadpłaty nie przekraczające kwoty 8,80 zł (o których już  była mowa), podlegają one bowiem z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Jeżeli podatnik chciałby dostać te pieniądze w gotówce już teraz powinien o to wystąpić w formie odpowiedniego wniosku.

Na koniec warto przypomnieć, iż prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa dopiero po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. W tym okresie podatnika może z powodzeniem dochodzić należnej mu kwoty pieniędzy.

Podstawa prawna:

Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926)

Tomasz Schwertner

www.e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.5.2012

  Zasady zwrotu nadpłaty podatku

  Właśnie dobiegła końca kampania składania PIT-ów. Wielu podatników dostanie od fiskusa podarunek w postaci zwrotu nadpłaty podatku. Warto wiedzieć, jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu zwrotu (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 27.7.2018

  Jak dostać zwrot nadpłaty podatku?

  Zdarza się, że podatnik, płatnik lub inkasent wpłacił (bądź też kwota została pobrana) do organu podatkowego kwotę wyższą niż wysokość zobowiązania podatkowego, albo też kwotę nienależną. (...)

 • 11.4.2019

  Zasady rozliczania i płacenia podatku od przychodów z budynków

  Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczą pozycji 213 i 214 formularza CIT-8(26) składanego za 2018 r. Kiedy można żądać zwrotu minimalnego podatku dochodowego?

 • 22.11.2017

  Jak odzyskać nadpłaty za usługi telekomunikacyjne?

  UOKiK sprawdził, jak czterej najwięksi operatorzy rozliczają nadpłaty po zakończeniu umowy. Zdaniem urzędu, operatorzy powinni informować o wysokości nadpłaty i możliwości jej zwrotu. UOKiK (...)