e-prawnik.pl Porady prawne

2,3 mld euro do wzięcia przez polskie firmy

4.2.2015

Rada Ministrów przyjęła program pod nazwą Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021, przedłożoną przez ministra gospodarki. Planowany budżet programu to 2,3 mld euro.

Rząd ustanowił program wieloletni, który będzie realizowany w latach 2015-2021. Głównym jego celem jest zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych, takich jak: COSME, Horyzont 2020, program Kreatywna Europa oraz program UE na rzecz przemian i innowacji społecznych (EaSI).

Program COSME jest nową ofertą Komisji Europejskiej, ukierunkowaną na podniesienie poziomu konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Planowany budżet programu to 2,3 mld euro. Budżet COSME nie jest podzielony na poszczególne kraje. Komisja Europejska będzie ogłaszać konkursy lub przetargi, do których startować będą zainteresowane podmioty. Główne elementy programu COSME to: instrumenty finansowe gwarancyjne i kapitałowe ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do finansowania (co najmniej 60 proc. środków zostanie przeznaczonych na ten cel) oraz działalność sieci Enterprise Europe Network, świadczącej zintegrowane, bezpłatne usługi dla przedsiębiorców. Realizowane będą również działania na rzecz poprawy warunków konkurencyjności przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia promujące przedsiębiorczość.

Realizatorem programu wieloletniego będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jego nadzorowanie będzie należało do ministra gospodarki. Łączne nakłady z budżetu państwa na realizację programu w latach 2015-2021 wyniosą 70 245 000 zł.

Środki przeznaczone na program wieloletni zapewnią finansowanie wkładu własnego polskich konsorcjów wchodzących w skład sieci Enterprise Europe Network, a także działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej.

Enterprise Europe Network działa od początku 2008 r. Oferuje małym i średnim firmom kompleksowe i zintegrowane usługi informacyjne, biznesowe i doradcze, w zakresie m.in.: podnoszenia wiedzy prawniczej i zdolności zarządczych, poprawy konkurencyjności, promowania unijnych programów i instrumentów finansowych czy ułatwień w ramach transgranicznej współpracy biznesowej. Korzystanie z usług sieci to także szansa na szersze dostosowanie polskich produktów i usług do wymogów Wspólnego Rynku i nawiązywanie współpracy biznesowej z firmami unijnymi i przedsiębiorstwami spoza rynku unijnego. Istotnym elementem działalności sieci jest ponadto zapewnianie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Europejską oraz udział MŚP w procesie decyzyjnym UE.

Do roku 2014 w Polsce działało 30 ośrodków sieci, które były zgrupowane w 4 konsorcjach.

Komisja Europejska w styczniu 2014 r. ogłosiła w ramach programu COSME pierwszy konkurs dotyczący działalności ośrodków sieci Enterprise Europe Network w latach 2015-2021, którą będzie finansowała w 60 proc. Ośrodki wybrane przez KE będą otrzymywały z budżetu państwa środki na pokrycie kosztów kwalifikowanych w wysokości 40 proc. Kwota wsparcia budżetowego będzie ustalana corocznie w umowach zawieranych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Ponadto zapewnione zostanie funkcjonowanie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej.

Badania i statystyki potwierdzają, że Polska należy do krajów o umiarkowanym stopniu innowacyjności, a polskie przedsiębiorstwa, z reguły mało innowacyjne, w niewielkim stopniu uczestniczą w programach ramowych Unii Europejskiej. Badania przeprowadzone w latach 2011-2014 na grupie ponad 3,4 tys. przedsiębiorców wykazały, że aż 97 proc. badanych jako niewystarczającą oceniło swoją wiedzę na temat instrumentów finansowych programów ramowych UE, natomiast 93 proc. ankietowanych przedsiębiorców zadeklarowało całkowity brak wiedzy o tych programach.

Te wyniki pokazują, że funkcjonowanie punktu informacyjno-doradczego, zapewniającego kompleksową informację, jest konieczne i będzie miało dla przedsiębiorców zasadnicze znaczenie, chociażby w kwestii wykorzystania przez MŚP gwarancji kredytowych oferowanych w ramach instrumentów finansowych programów unijnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ