Inwestycje

Czy Rząd zablokuje inwestycje w sektorze energetycznym?

Strona 1 z 2

PKPP Lewiatan jest zaniepokojona zapowiedzią przywrócenia regulacji cen detalicznych dla klientów biznesowych. Nasze obawy budzi też publikacja oczekiwanych przez Prezesa URE cen na rynku hurtowym, których poziom znajduje się znacznie poniżej cen kosztów wytwarzania energii oraz zawartych już kontraktów dwustronnych na zakup energii elektrycznej na rok 2009. Dyskusji wymagają niektóre wątki rządowego „Planu Stabilności i Rozwoju", zakładającego m.in. zwiększenie zakresu regulacji i ingerencji administracyjnej w sektorze energetycznym.

Natychmiastową reakcją na te działania było m.in. postawienie przez jeden z banków w stan wymagalności finansowania jednej z inwestycji w spółce energetycznej. Realne niebezpieczeństwo zatrzymania procesu inwestycji w sektorze energetycznym zagraża bezpieczeństwu energetycznemu kraju, gdyż oznacza braki w dostawach prądu w perspektywie 2011 roku.

Rozumiemy, że opisane działania są odpowiedzią Rządu i Regulatora na przedstawiany przez energetykę wzrost cen energii w 2009 roku. Analiza przyczyn tego stanu rzeczy została m.in. wskazana przez Prezesa URE i jest po części wynikiem przeprowadzonej konsolidacji poziomej i pionowej energetyki, co spowodowało spadek konkurencyjności i płynności rynku energii. Sytuacja wymaga podjęcia zarówno krótko - jak i średnioterminowych kroków, które umożliwiłyby z jednej strony spowolnienie tempa wzrostu cen energii, a z drugiej zapewniłyby stabilne ramy dla inwestycji w sektorze.

Poniżej przedstawiamy propozycje regulacji, które w naszym przekonaniu przyczynią się do zmniejszenia presji na wzrost cen energii w krótkim terminie, utrzymując równocześnie zaufanie inwestorów i instytucji finansowych do stabilności i perspektyw rozwoju rynku energii w Polsce.


W perspektywie narastania kryzysu w Europie i w Polsce, należy poszukiwać rozwiązań nie polegających na wprowadzaniu dodatkowych regulacji, ale wręcz przeciwnie: należy podejmować odważne działania w zakresie obniżania podatków i eliminowania zbędnych barier administracyjnych. Zakres środków, jakimi dysponują rząd i Regulator w celu załagodzenia zaistniałej sytuacji oraz zmniejszenia presji na wzrost cen, jest w istocie dość znaczny i zasadniczo sprowadza się do podjęcia następujących działań:

1. Obniżenie stawki opłaty przejściowej wynikającej z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.

o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905). W ustawie założono koszty osierocone na rok 2009 w wysokości 2,1 mld zł, wynikające z podniesienia, na wniosek niektórych wytwórców, stawek rekompensat na 2009 rok o 9% w stosunku do obowiązujących w 2008 roku. Przy obserwowanym wzroście cen na rynku hurtowym utrzymywanie rekompensat z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych na takim poziomie nie jest uzasadnione. Utrzymanie stawek opłaty przejściowej w takiej wysokości oznacza - w sytuacji wzrostu cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym - wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych o 20% w 2009 roku w stosunku do 2008 roku . Przyjęcie zerowej stawki - oznaczałoby wzrost ceny energii elektrycznej o 10%, czyli 6,50 złotych średnio miesięcznie.

2. Redukcja stawki akcyzy na energię elektryczną
do minimalnego poziomu określonego w dyrektywach 2003/96/WE i 2004/96/WE, tj. odpowiednio 1,0 €/MWh (gospodarstwa domowe) i 0,5 €/MWh (klienci biznesowi). Obniżenie stawki proponował Prezes URE już w marcu 2008 r. w dokumencie "Program pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie na rynku energii elektrycznej i gazu oraz propozycje zmian legislacyjnych, niezbędnych do wdrożenia programu". Zwracamy jednocześnie uwagę, że zmniejszone wpływy budżetowe z tytułu obniżenia stawek akcyzy zostaną zrekompensowane zwiększonymi wpływami z tytułu VAT, wynikającymi ze wzrostu cen energii.

3. Zwiększenie konkurencji na rynku dostawców energii
poprzez uproszczenie procedur, a najlepiej automatyzację, procedury zmiany sprzedawcy.

4. Zwiększenie transparentności oraz płynności hurtowego rynku energii poprzez:


4.1. Wprowadzenie obligatoryjnej sprzedaży 100% produkowanej energii elektrycznej na ogólnie dostępnym transparentnym rynku zorganizowanym przez podmioty posiadających bloki wytwórcze objęte ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905).

4.2. Kontrola czy handel energią elektryczną wewnątrz skonsolidowanych grup energetycznych odbywa się po cenach rynkowych lub czy te podmioty stosują te same ceny dla klientów z grupy i dla klientów zewnętrznych (zagadnienie cen transferowych), alternatywnie wprowadzenie analogicznego jak w punkcie 3.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: