Dyscyplinarki prawników w Senacie. Jakie kary dla adwokatów?

Usprawnienie postępowań dyscyplinarnych w samorządach zawodowych adwokatów i radców prawnych zakłada projekt nowelizacji, którym w tym tygodniu zajmie się Senat. Projekt opracowały senackie komisje ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji.

Projekt ma na celu dostosowanie organizacji i funkcjonowania samorządów zawodowych do zmian, jakie w ostatnich latach zaszły w samorządach zawodowych adwokatów i radców prawnych. Otwarcie zawodów prawniczych spowodowało blisko dwukrotny wzrost liczby adwokatów wykonujących zawód (6 721 na koniec 2007 r. i 10 585 na koniec 2012 r.). Liczba osób wykonujących zawód radcy prawnego w porównywalnym okresie wzrosła niemal o połowę (z 18 953 do 27 054).

Projekt noweli przewiduje też wzmocnienie statusu rzeczników dyscyplinarnych adwokatury i radców prawnych m.in. przez określenie ich zadań już na poziomie ustawowym - a nie w aktach prawnych niższego rzędu.

W projekcie zaproponowano ujednolicenie katalogu kar dyscyplinarnych dla adwokatów i radców prawnych (oraz ich aplikantów), wyliczając, że karami dyscyplinarnymi są w kolejności od najłagodniejszej: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu na czas od trzech miesięcy do pięciu lat, a w stosunku do aplikantów - zawieszenie w prawach aplikanta na czas od jednego roku do trzech lat; pozbawienie prawa do wykonywania zawodu, a w stosunku do aplikantów - wydalenie z aplikacji.

Usprawnienie procedur miałoby polegać m.in. na zmianach w trybie doręczania korespondencji między prawnikami a rzecznikiem i sądem dyscyplinarnym. Aby zapobiec unikaniu odbierania korespondencji wprowadzono też - tak jak w zwykłym sądownictwie - doręczenie zastępcze, czyli zasadę, że przesyłkę uważa się za doręczoną po jej dwukrotnym awizowaniu - nawet jeśli awizo nie zostanie podjęte.

Zmodyfikowano też zasady sporządzania i doręczania uzasadnień orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne. Zakłada się, że sąd dyscyplinarny nie będzie musiał sporządzać uzasadnień od orzeczeń w sprawach, w których wymierzono karę upomnienia (najłagodniejsza w katalogu kar) albo zapadła kara taka, jaką rzecznik uzgodnił z obwinionym lub jaką zaproponował sądowi obwiniony za zgodą rzecznika dyscyplinarnego.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.4.2019

  Kara łączna czasem niekonstytucyjna

  18 kwietnia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący kary łącznej (kodeks karny).

 • 12.11.2017

  Większy nadzór nad działalnością ubezpieczycieli

  Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ma na celu wykonanie obowiązków ciążących na Rzeczypospolitej Polskiej przewidzianych (...)

 • 25.9.2017

  Miarkowanie kary umownej

  Instytucja kary umownej została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 483 i nast.). Zgodnie z nim można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania (...)

 • 15.11.2018

  Limit 30-krotności składek bez zmian

  Trybunał Konstytucyjny orzekł nieprawidłowość procesu legislacyjnego podczas głosowania w Senacie nad ustawą znoszącą górny limit składek na ZUS. W konsekwencji zachowane zostanie (...)

 • 13.5.2018

  Propozycje zmian dla podmiotów skupujących mleko

  Dyrektorzy terenowych oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będą wymierzali kary pieniężne za nieprzekazanie KOWR informacji miesięcznych o ilości skupionego mleka przez (...)