e-prawnik.pl Porady prawne

Dla cudzoziemca

Dobra osobiste

III posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich

25.9.2008

W dniu 22 września 2008 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się III posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wzięli w nim udział przedstawiciele mniejszości romskiej oraz Rządu RP, w tym Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Pani Elżbieta Radziszewska. Ponadto, w spotkaniu uczestniczył Pan Andrzej Mirga, Szef Punktu Kontaktowego do Spraw Romów i Sinti przy Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Posiedzenie prowadzili Współprzewodniczący Komisji Wspólnej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Tomasz Siemoniak oraz przedstawiciele mniejszości romskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Pan Roman Chojnacki i Pan Robert Bladycz.

W trakcie spotkania przyjęto harmonogram prac Zespołu w 2009 r.
Posiedzenie poświęcono m.in. omówieniu stanu realizacji oraz efektywności Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce oraz planom uruchomienia „komponentu romskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku ze zgłoszeniem problemu związanego z brakiem dostatecznych konsultacji z lokalnymi społecznościami romskimi, wniosków składanych do Programu przez jednostki samorządu terytorialnego, Minister Tomasz Siemoniak zobowiązał się do zaprezentowania informacji na temat Programu na najbliższym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ponadto, tematem obrad Zespołu była kwestia pozyskiwania oraz sposobu wydatkowania przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększonej subwencji oświatowej, otrzymywanej w związku z prowadzeniem szkół podejmujących dodatkowe działania wspomagające edukację uczniów romskich. Dyskusji poddano możliwość podjęcia przez resorty edukacji oraz spraw wewnętrznych i administracji, działań kontrolnych w zakresie wykorzystania subwencji przez samorządy. W trakcie spotkania poinformowano zebranych, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zgłoszenie Najwyższej Izbie Kontroli propozycji przeprowadzenia w 2009 roku kontroli pozyskiwania i wydatkowania przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększonej subwencji oświatowej, w zakresie edukacji uczniów romskich.

Ponadto, przedstawiono zebranym wspólne wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, skierowane do wojewodów i wojewódzkich kuratorów oświaty, w którym Ministrowie m.in. poprosili o zwrócenie szczególnej uwagi na zakres i adekwatność działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz poprawy edukacji uczniów romskich.

Następnie przedstawiciele Warszawskiego Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT) przedstawili informację na temat działalności Biura.

Członkowie Zespołu do Spraw Romskich zapoznali się również z przedstawionym przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania sprawozdaniem ze zorganizowanego przez Komisję Europejską w dniu 26 września br. I Szczytu Unii Europejskiej do Spraw Romów.

IV posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich zostało zaplanowane na dzień 24 listopada 2008 r. Miejscem obrad będzie Kraków.

Źródło: www.mswia.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ