Podatek VAT i akcyza

Jeden wykaz podmiotów VAT

W dniu 31 maja 2019 r. ogłoszona została ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1018), w której wprowadzono m.in. zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).

Zmiany obowiązujące od 1 września 2019 r. w wykazach podmiotów, o których mowa w art. 96b ustawy o VAT prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

W wyniku zmian w art. 96b ustawy o VAT, dotychczasowe informacje zawarte w dwóch wykazach, tj.:

 • podmiotów w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a;
 • podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona na podstawie art. 96 ust. 9h-9j

- zostały połączone w jeden wykaz, który jest rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT.

Wykaz tych podmiotów, prowadzony przez Szefa KAS w postaci elektronicznej na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego ds. finansów publicznych jest aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę. Wykaz jest udostępniony w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu są udostępniane według stanu na wybrany dzień, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 96b ust. 3 pkt 1-3 ustawy, które są udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia.

Utworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT ułatwi i przyspieszy proces wyszukiwania danych o podmiotach zawartych w tym wykazie przez zainteresowanych kontrahentów. Informacje zamieszczone w wykazie można wyszukiwać między innymi według numeru NIP lub nazwy/nazwiska wyszukiwanego podmiotu.

Wykaz stanowi bardzo ważne i istotne z punktu widzenia podatników narzędzie, dzięki któremu będą oni mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach, przede wszystkim m.in. o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień do celów VAT. Podanie do publicznej wiadomości informacji o podmiotach zawartych w wykazie ułatwi również nabywcom towarów i usług zachowanie należytej staranności i tym samym ograniczy ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy.

Przedmiotowy wykaz zawiera następujące dane:

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • status podmiotu (w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono  z rejestru jako podatnika VAT, zarejestrowanego jako "podatnik VAT czynny" albo "podatnik VAT zwolniony", w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona);
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6Ordynacji podatkowej.

Zamieszczenie w tym wykazie daty rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT ułatwia sprawną identyfikację kontrahentów, którzy przykładowo zostali wykreśleni z rejestru (spełniali przesłanki do ich wykreślenia) lecz wykazali, że faktycznie prowadzą działalność gospodarczą i zostali przywróceni do rejestru. Podatnicy mają możliwość prześledzenia całej historii rejestracji kontrahentów dla celów VAT, co umożliwia im weryfikację, jaki był w wybranym momencie status kontrahenta.

Możliwość tak szybkiego dostępu podatników do przedmiotowego wykazu w celu uzyskania aktualnych danych o  swoich kontrahentach powinna również przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego. Celem wprowadzenia powyższych zmian w ustawie o VAT jest bowiem dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w procederach zmierzających do wyłudzenia VAT.

Zmiany w przepisach

Ustawa w części dotyczacej podatku od towarów i usług weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.

Skutkiem powyższych zmian wprowadzonych w ustawie o podatku od towarów i usług jest dostosowanie przepisów również w innych ustawach, tj.:

 1. ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.),
 2. ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865),
 3. ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63 i 730),
 4. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 i 924,) oraz
 5. ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386, 2243 oraz z 2019 r. poz. 326, 730 i 875).

Zob. więcej:  Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Podstawa prawna:

 • art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm) w brzmieniu nadanym od 1 września 2019 r. ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1018).

Źródło: www.kis.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: