Klasyfikacja tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP

System klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych został stworzony w celu zapewnienia godziwej zapłaty producentom za dostarczone zwierzęta, opartej o rzetelną ocenę jakości tusz. Drugim ważnym celem było zwiększenie przejrzystości rynku w zakresie handlu tuszami wieprzowymi i wołowymi oraz właściwe ustalanie cen w notowaniach na terenie całej UE.

Przepisy dotyczące klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych określają obowiązek podjęcia klasyfikacji przez ubojnie oraz obowiązek prowadzenia nadzoru nad klasyfikacją przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Przepisy UE oraz polskie dotyczące klasyfikacji

Porady prawne

W ostatnim czasie zmianie uległo wiele przepisów regulujących kwestie związane z klasyfikacją tusz zwierząt rzeźnych. Oto lista aktualnie obowiązujących aktów prawnych w zakresie klasyfikacji:
- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólnotową organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz. U. L 299 z 16.11.2007 r., str. 1) zmienione rozporządzeniami Rady Nr 247/2008,
Nr 248/2008, Nr 361/2008 i Nr 470/2008,
- Rozporządzenie Komisji Nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen (Dz. U. L 337 z 16.12.2008 r., str. 3),
- Decyzja Komisji Nr 2005/240/WE z 11 marca 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (Dz. U. L 74 z dnia 19.03.2005 r.) zmieniona decyzjami Komisji Nr 2005/609/WE i Nr 2005/683/WE,
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 187,poz. 1577 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. z 2003 r. Nr 35, poz. 300, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1516),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia jakości handlowej tusz wieprzowych (Dz. U. nr 154, poz. 1630),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1507).


Najważniejsze zmiany w przepisach  dotyczących klasyfikacji

Przepisy UE w zakresie klasyfikacji zostały w ostatnich dwóch latach uporządkowane i ujednolicone, dlatego też zamiast długiej listy aktów prawnych obecnie obowiązuje jedno rozporządzenie Rady, jedno rozporządzenie Komisji oraz decyzja zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce. Większość wymagań nie uległa zmianie.

Celem zmian w przepisach krajowych dotyczących klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych jest zwiększenie skuteczności egzekwowania wymagań zawartych w przepisach UE. Celowi temu służy również zaostrzenie sankcji poprzez ostatnio wprowadzone zmiany do  ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Egzekwowanie wymagań co do klasyfikacji zapewni art. 40a ust. 1 pkt 5 wspomnianej ustawy, który brzmi: „kto nie poddaje klasyfikacji lub ustalaniu masy tusz wieprzowych lub wołowych, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł."

Dodatkowo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określił wzory formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w rozporządzeniu z dnia 10 grudnia 2008 r. Każde przedsiębiorstwo prowadzące ubój zwierząt składa na w/w formularzach, kwartalne i roczne informacje o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych. Informacje te należy składać do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uboju wojewódzkiego inspektora JHARS w terminie określonym w art. 15a ust. 3e ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Źródło: www.ijhar-s.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika