Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zasiłki

Pozostałe

Kto sfinansuje Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

Rada Ministrów o funduszu solidarnościowym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, przygotowany przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. 

Projekt zakłada powstanie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – nowej instytucji, która będzie wspierała osoby niepełnosprawne. Proponowane rozwiązanie stanowi realizację zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącej utworzenia specjalnego funduszu, składającego się m.in. z daniny solidarnościowej pochodzącej od osób najlepiej zarabiających. 

Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków, umożliwiających przezwyciężenie barier utrudniających im pełnienie ról społecznych oraz pełne włączenie społeczne.

Obecne wsparcie obejmuje wybrane aspekty aktywizacji zawodowej i społecznej (dzięki środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), tymczasem osoby niepełnosprawne wymagają szerszego wsparcia, żeby móc korzystać na zasadzie równości z innymi z dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego rodzaju usług.

Projektowana ustawa przewiduje finansowanie ze środków Funduszu realizacji:

 • zadań z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów, w szczególności usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, wytchnieniowych, wspomagających, pobytowych;
 • programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu pomocy dla osób niepełnosprawnych.

Kto zapłaci daninę solidarnościową?

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie zasilany m.in. z następujących źródeł:

 • daniny solidarnościowej od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy;
 • części składki z Funduszu Pracy (tj. obowiązkowej składki z „przekierowania”) w wysokości 0,15%. 

Daninę solidarnościową będą płaciły osoby fizyczne, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Takich osób w 2019 r. będzie ok. 21 tysięcy. Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Wpłacona na rachunek urzędu skarbowego danina solidarnościowa przekazywana będzie na wyodrębniony rachunek Funduszu, w terminie 2 miesięcy od wpływu daniny, nie wcześniej jednak niż przed dniem 1 sierpnia roku następującego po roku podatkowym, za który jest składana deklaracja. Zapłaty daniny solidarnościowej dokonuje się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Pozostałymi źródłami przychodów Funduszu mogą być:

 • dotacje z budżetu państwa;
 • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych z Funduszu;
 • odsetki od środków Funduszu pozostających na wyodrębnionych rachunkach bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub umów, będących w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zadania finansowane ze środków Funduszu;
 • odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
 • grzywny za nie dopełnienie obowiązku opłacenia składek na Fundusz lub wykroczenia przeciwko innym zapisom ustawy w tym zakresie.

Łączne szacowane przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wyniosą ok. 2 mld zł rocznie. 

Kiedy proponowana ustawa ma wejść w życie?

Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Bogdan

22.11.2018 14:22:17

Re: Kto sfinansuje Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

Z uwaga przeczytałem artykuł i mam 1 pytanie: po co istnieje i co będzie robił PFRON?????? Czy to tylko kolejny pomysł do głębszego sięgnięcia do kieszeni Polaków??!?!?!?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.5.2018

  Danina solidarnościowa i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

  Przygotowywane rozwiązanie przewiduje utworzenie specjalnego funduszu, składającego się m.in. z daniny pochodzącej od osób najlepiej zarabiających. Środki finansowe będą przekazywane (...)

 • 3.4.2019

  Wytchnienie dla opiekunów...

  „Opieka wytchnieniowa” to program adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi/osobami niepełnosprawnymi.

 • 22.3.2019

  Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

  Do 29 marca gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. To pierwszy z dziesięciu programów, które w tym roku będą finansowane (...)

 • 21.2.2019

  Wsparcie osób niepełnosprawnych

  Wsparcie osób niepełnosprawnych jest jednym z priorytetów polityki rodzinnej obecnego rządu. Szeroko rozumiana polityka rodzinna oznacza wspieranie także grup wymagających szczególnej (...)

 • 17.5.2018

  II etap programu „Za życiem”

  Przyjęty przez parlament drugi etap programu „Za życiem” obejmuje m.in.: wsparcie byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, wydłużenie z 14 do 30 dni prawa (...)