Lepsze badania powietrza

Celem nowelizacji przepisów środowiskowych jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego oraz zwiększenie bezpłatnego i powszechnego dostępu do informacji na temat rozkładu zanieczyszczeń. Dostosowuje ona polskie prawo do wymogów unijnych, w szczególności do dyrektyw nr 2004/107/WE i 2008/50/WE, ustanawiających przepisy dotyczące metod referencyjnych zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza.

Czemu mają służyć zmiany?

Celem ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska jest przede wszystkim przeniesienie do polskiego prawa niektórych postanowień dyrektywy Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiających przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza (Dz.Urz. UE L 226 z 29.08.2015, str. 4).

Efektem wprowadzanych zmian będzie bezpłatny i powszechny dostęp obywateli do jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych województwach, w tym prognoz jakości powietrza. Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

Zadaniem Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie będzie modelowanie matematyczne stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i zapewnienie informacji o ich rozkładzie przestrzennym w kraju, głównie na potrzeby rocznych ocen i prognoz jakości powietrza. Wyniki modelowania będą przekazywane ministrowi środowiska i Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Modelowanie po raz pierwszy ma zostać przeprowadzone w 2019 r.

Zmiany rozszerzą kompetencje i zadania działającego przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska – Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego (KLRiW). Nadzoruje ono jakość badań powietrza atmosferycznego, wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).

Zgodnie z nowelizacją, KLRiW obejmie nadzorem nie tylko laboratoria wojewódzkich inspektoratów, ale także inne podmioty wykonujące pomiary jakości powietrza w ramach PMŚ, np. zakłady przemysłowe, fundacje, instytuty naukowo-badawcze i samorządy. Laboratorium będzie też odpowiedzialne za koordynację w Polsce unijnych programów zapewnienia jakości powietrza. KLRiW przynajmniej raz na 3 lata będzie uczestniczyło w unijnych programach zapewnienia jakości powietrza.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Jak wspomniano, nowelizacja, zmieniając przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, rozszerza i doprecyzowuje zakres zadań krajowego laboratorium referencyjnego i wzorcującego. Ww. zadania będą polegały na:

 1. organizowaniu i wykonywaniu porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości;
 2. dokonywaniu przeglądów systemów zapewnienia i kontroli jakości w instytucjach obsługujących sieci pomiarowe i poszczególne punkty pomiarowe co najmniej raz na pięć lat;
 3. koordynacji właściwego stosowania metodyk referencyjnych i wykazywania równoważności metodyk niereferencyjnych;
 4. wdrażaniu nowych metod badawczych;
 5. uczestniczeniu, przynajmniej raz na trzy lata, w programach zapewnienia jakości organizowanych przez Komisję Europejską.

Rozszerzenie i doprecyzowanie zakresu zadań krajowego laboratorium referencyjnego i wzorcującego pozwoli na zapewnienie odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego, wykonywanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, oraz na przekazanie rzetelnej informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na obszarze Polski. W konsekwencji umożliwi to ustalenie i realizację skutecznych działań naprawczych w ramach programów ochrony powietrza, mających na celu poprawę stanu jakości powietrza i ochronę zdrowia ludzkiego.

Ustawa zmienia również przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, regulując kwestie systemowego oraz naukowego wsparcia działań Inspekcji Ochrony Środowiska, prowadzonych na rzecz wykonywania ocen jakości powietrza oraz systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza wynikami modelowania matematycznego. Wprowadzone rozwiązania zapewnią organom Inspekcji Ochrony Środowiska, wykonującym oceny jakości powietrza (wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska i Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska), systematyczne dostarczanie niezbędnych oraz jednolitych i dobrej jakości danych, uzyskanych w oparciu o przyjętą i zastosowaną jednolitą dla całego kraju metodykę analiz numerycznych. Metodyka ta obejmie ponadto przygotowanie i ujednolicenie stosowanych danych meteorologicznych oraz dotyczących emisji do powietrza.

Wykonanie tych prac powierzone zostanie Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1, wprowadzającego zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Polub nas na Facebooku:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Zbigniew Miśkiewi

27.1.2018 5:0:35

Re: Lepsze badania powietrza

W Polsce nic nie zrobisz, i tak jest od komuny. Ja walczyłem z fabryka lin i drutu w Zabrzu przez 20 lat poprzez skargi do Urzędu Miasta (Wydział Ochrony Środowiska). Jedyne co robili to przekazywali moje skargi do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. A ci przyjeżdżali do fabryki na kontrolę po kilku miesiącach i po uprzednim zawiadomieniu o tym właściciela. Kontrole trwały nawet tydzień ale tylko w godz. 8-15 (bo tak w Inspektoracie pracują) , natomiast fabryka wypuszczała smród po godz. 20. Kontrolowali nie powietrze a dokumentację w zakładzie który można przerzucić kamieniem. Oczywiście niczego nie wykryli. Na dodatek w czasie kontroli najczęściej pracownicy brali urlopy i fabryka nie pracowała (tak pisali w sprawozdaniach). No czyste kpiny ze mnie, z państwa i z siebie. W Urzędzie miasta rozkładali ręce. Oni też nic nie mogli zrobić. Tak było w komunie i tak jest teraz. Zgłoś sprawę do WIOŚ a potem skargę na WIOŚ do wojewody i na obie te instytucje do ministra Ochrony Środowiska. PiS się bierze za różnych kombinatorów, nieudaczników i symulantów, może i za to się weźmie. Jak to nic nie da to zostanie ci jeszcze TV i prasa. Ale sam nic nie zdziałasz, musisz mieć poparcie sąsiadów i najlepiej przeciwników politycznych rządzących np. radnych z PO. Czeka was trudna przeprawa. Lepiej się chyba wyprowadzić.

Andrzej

26.1.2018 8:43:54

Re: Lepsze badania powietrza

Ja mam za płotem sąsiada produkującego skaj. Do produkcji PCV używa różnych plastyfikatorów (rozpuszczalników)bardzo śmierdzących i szkodliwych dla zdrowia. Część sąsiadów z słabszym organizmem już umarła na raka. Ja również miałem nowotwór w gardle ale nie był złośliwy.Zgłosiłem problem do Urzędu Miasta ,to kazali mi założyć prywatną sprawę w sądzie.Właściciel firmy -truciciela ma znajomości w UM i nie mogę nic z tym tematem zrobić. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co mogę w tej sytuacji zrobić?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.2.2018

  Tajemniczy rządowy program termomodernizacji

  Poprawa jakości powietrza w Polsce, sytuacji mniej zamożnych gospodarstw domowych oraz efektywności energetycznej Polski – to główne cele ogłoszonego przez premiera Mateusza Morawieckiego (...)

 • 25.11.2017

  Lepsza diagnoza sytuacji smogowej?

  Celem proponowanej nowelizacji przepisów ustawowych jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego, a także wzmocnienie systemu oceny wpływu zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie (...)

 • 19.5.2017

  Jakie ogrzewanie i wentylację należy zapewnić w pomieszczeniach pracy?

  Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i (...)

 • 26.11.2017

  Konsultuj dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawił do konsultacji projekt programu priorytetowego Część 7) „Poprawa, jakości powietrza. Dofinansowanie energooszczędnych domów (...)

 • 30.10.2017

  Nowe wymogi dla średnich źródeł spalania paliw

  Nowelizacja Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw dostosowuje przepisy do unijnej dyrektywy MCP, której celem jest ograniczanie emisji zanieczyszczeń ze średnich źródeł (...)