Można obniżać wypłaty komorników

Dłużnik będzie mógł złożyć wniosek o zmniejszenie opłaty komorniczej. Sąd rozpatrzy żądanie biorąc pod uwagę nakład pracy komornika i sytuację majątkową dłużnika oraz jego dochody.

Już 17 czerwca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 40, poz. 228). Dokument zmniejszy dolegliwości egzekucji wobec dłużników zasługujących na ochronę państwa, z uwagi na ich sytuację życiową.

Obecnie w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia. Możliwe jest również pobranie obniżonej 8 proc. opłaty, lecz tylko w przypadku ściągnięcia długu z rachunku bankowego i wynagrodzenia za pracę.

Po wejściu noweli w życie niższa stawka będzie stosowana również przy wyegzekwowaniu zaległości ze świadczenia z ubezpieczenia społecznego, z pieniędzy wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego.

Dodatkowo minimalny próg takiej opłaty wyniesie 1/20 wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Teraz jest on wyższy i wynosi 1/10 minimalnej pensji.

Nowelizacja przywróci ponadto możliwość miarkowania wysokości opłat komorniczych – przy egzekucji świadczeń pieniężnych – przez sąd.

O obniżenie opłaty będzie występował do sądu sam dłużnik. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia komornika o wezwaniu dłużnika do jej uiszczenia.

Zgodnie z nowymi przepisami do wniosku będą stosowane przepisy kodeksu postępowania cywilnego, regulujące tryb składania skargi na czynności komornika (art. 767- 7674 k.p.c.).

Oznacza to, że wniosek skierujemy do sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Podobnie jak skarga powinien on czynić zadość wymaganiom pisma procesowego. We wniosku wskazujemy, że chcemy zmienić decyzję komornika o opłacie oraz uzasadniamy prośbę.

Odpis wniosku sąd prześle komornikowi. Ten będzie mógł uwzględnić go w całości lub ustosunkować się do niego w ciągu trzech dni na piśmie.

Pismo dłużnika zostanie rozpoznane w terminie tygodniowym od dnia wpływu. Przesądzając o tym czy obniżyć opłatę sąd weźmie pod uwagę w szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów.

Dariusz madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: