Pozostałe

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2018 r.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku i zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji. Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2018 r. (w przypadku ofert składanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego).

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2018 r.

Budżet to 2 mln zł.

Celem dofinansowania zadań z zakresu turystyki w 2018 r. jest:

 • zwiększenie świadomości turystów o polskiej turystyce w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • tworzenie warunków do aktywnej turystyki;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju turystyki;
 • pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • promowanie polskiej turystyki;
 • promowanie historycznych, społecznych i edukacyjnych wartości turystyki;
 • zachęcenie turystów do podróżowania po Polsce;
 • promowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju turystyki.

Dofinansowywane będą następujące zadania:

 1. renowacja i znakowanie szlaków turystycznych na terenie Polski;
 2. organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych na terenie Polski w formule PPP;
 3. wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych na rzecz rozwoju turystyki;
 4. działania wspierające tworzenie, rozwój i promocję terytorialnych marek turystycznych.

Minister Sportu i Turystyki przeznaczył z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu turystyki w 2018 roku kwotę 2.000.000,00 zł.

Kto może złożyć wniosek?

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki (działające dłużej niż 2 lata) w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 583,1817 i 1948 i z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909)których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższe wymogi.

Wnioski należy składać osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej w terminie do 3 stycznia 2018 r.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 28 lutego 2018 r.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz wzór oferty znajdują się w załącznikach:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY