Przebieg postępowania

Pozostałe

Egzekucja

Nieskuteczna egzekucja komornicza

Projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji budzi poważne obawy przedsiębiorców zrzeszonych w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP Lewiatan) odnośnie ich potencjalnego negatywnego wpływu na efektywność egzekucji komorniczej w Polsce. 

PKPP Lewiatan od lat, konsekwentnie, występuje do Ministra Sprawiedliwości, a także do innych właściwych organów władzy publicznej z propozycjami zmian przepisów prawa, które w naszej ocenie mogą znacząco przyczynić się do poprawy efektywności egzekucji komorniczej. Postulowaliśmy m.in. o: istotne zwiększenie ilości kancelarii komorniczych, stworzenie warunków do większej konkurencji pomiędzy komornikami oraz zmniejszenie różnego rodzaju opłat obciążających wierzyciela podczas egzekucji. Znaczna część z tych propozycji została pozytywnie przyjęta.

Jednakże, zawarta w rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 1810) propozycja zmiany dotychczasowej treści art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji polegająca na zwiększeniu ilości przypadków umożliwiających obniżenie opłat ponoszonych przez dłużnika podczas egzekucji budzi poważne wątpliwości PKPP Lewiatan.

Zdaniem PKPP Lewiatan, zasadą przy prowadzeniu egzekucji powinno być, iż koszty egzekucji ponosi dłużnik, z którego winy doszło do egzekucji. Kancelarie komornicze powinny natomiast utrzymywać się z opłat ponoszonych przez dłużnika, gdyż stanowi to czynnik motywujący je do efektywnej egzekucji.

Uważamy, że jeżeli opłaty ponoszone przez dłużnika będą zbyt niskie (zwłaszcza w sprawach o egzekucję niskich i średnich kwot do 2000 zł., stanowiących większość spraw trafiających do egzekucji) kancelarie komornicze będą:

a) miały zbyt małe wpływy z egzekucji by się utrzymać (dotyczyć to będzie zwłaszcza nowo powstających kancelarii) oraz rozwijać (informatyzacja, zatrudnianie nowych osób, by zwiększyć szybkość egzekucji i likwidować istniejące zaległości),
albo będą

b) próbowały przerzucać dodatkowe koszty egzekucji na wierzycieli, zniechęcając ich tym samym do występowania (zwłaszcza w przypadku małych i średnich kwot) na drogę sądową i egzekucji komorniczej, jak miało to miejsce w przeszłości podczas obowiązywania tzw.

zaliczek komorniczych.

Dalsze obniżanie opłaty stosunkowej ponoszonej przez dłużnika może prowadzić do nasilenia się tego rodzaju praktyk albo do ograniczenia efektywności kancelarii komorniczych lub wręcz do ich bankructw.

Proponujemy zatem wprowadzenie jednolitej opłaty stosunkowej za skuteczną egzekucję w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia (także z rachunku bankowego bądź wynagrodzenia za pracę), która naszym zdaniem przyczyni się do powrotu do bardziej efektywnego sposobu finansowania egzekucji z należności wyegzekwowanych od dłużników.

Czynnikiem dodatkowo wzmacniającym efektywność podejmowanych przez komorników działań byłoby przykładowo obniżenie opłaty stałej nie powiązanej ze skutecznością egzekucji, wynikającej z art. 53a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, z 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego do 1% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Mając na względzie, iż wierzyciel w trybie art. 39 ustawy pokrywa koszty uzyskiwania informacji o składnikach majątku dłużnika czy też jego miejscu pracy i wynagrodzeniu, dodatkowa opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika, wynikająca z art. 53a ustawy, stanowi dochód komornika już na etapie wszczęcia egzekucji, niezależnie od tego, czy ostatecznie egzekucja okaże się skuteczna czy też bezskuteczna (w przypadkach egzekucji bezskutecznej wspomniana opłata obciąża wierzyciela, co zniechęca go do egzekucji na drodze sądowej i komorniczej). W tej sytuacji, by wymusić większą efektywność podejmowanych przez komorników działań, racjonalne i uzasadnione wydaje się obniżenie opłaty stałej nie powiązanej ze skutecznością egzekucji, wynikającej z art. 53a z 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego do 1% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zdaniem PKPP Lewiatan gwarantowanie komornikom opłat stałych, niemających związku z efektami ich pracy i nie powiązanych ze skutecznością egzekucji, ma demotywujący wpływ na podejmowane przez komorników działania oraz zniechęca wierzycieli do egzekucji komorniczej małych kwot. Charakter pracy komornika wymaga, by była ona nagradzana za skuteczność podejmowanych działań egzekucyjnych, stąd nasza propozycja zmiany art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w wyżej zaproponowanym kształcie.

Szczegóły 

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

_arp

19.6.2012 11:14:36

Re: Nieskuteczna egzekucja komornicza

Jesteśmy w okresie kształtowania nowych mechanizmów rynkowych i trzeba ten mechanizm montować na dobrych i trwałych materiałach aby całość pracowała bez zacięć i zahamowań i takie powinno być główne założenie w projekcie zmian prawnych w temacie. Cenię Panią Bochniarż oraz Lewiatan ale nic pracodawcy nie wskórają siłą forsując swoje pomysły bez uwzględnienia potrzeb i możliwości twórczych pracobiorców. Podstawowe założenie na początek to równe traktowanie kredytobiorcy i banku i wspólna odpowiedzialność za spożytkowanie udzielonych kredytów. Jeżeli kredyt finansuje inwestycje w małych czy większych przedsiębiorstwach założenia rozwojowe winny być powiązane z całością i cały czas pilotowane przez wyspecjalizowanych doradców bankowych. Jest to w interesie wszystkich uczestników rynku i zmniejszy wyraźnie możliwości pomyłek i nadużyć. Banki są komercyjne ale rzeczą bezsporną jest to, że funkcjonują na pieniądzach społecznych. Komornik w sytuacjach które doprowadzą do windykacji i egzekucji powinien mieć możliwość oceny która strona umowy kredytowej zawiniła i jakie to przyniosło straty dla Skarbu Państwa. Taka ocena nie może wynikać tylko i wyłącznie z jednoosobowej decyzji komornika. Regionalne Izby Komornicze oraz Krajowa Rada Komornicza będąc w ciągłych kontaktach elektronicznych mogą te decyzje wspomagać oraz konsultować na bieżąco z sędzią prowadzącym sprawę. Drapieżna konkurencja pomiędzy isnstytucjami finansowymi powinna odchodzić powoli w przeszłość. Wymaga tego równoważny rozwój globalny dlatego temat następny który mocno zaczyna wciskać się w rzeczywistość a związany z ekonomią społeczną oraz wolontariatem pracowniczym może być dobrym uzupełnieniem i formą wspomagającą. Dla wszystkich form aktywności jest miejsce i wszyscy mogą utrwalać swoją jakość

_arp

19.6.2012 11:12:46

Re: Nieskuteczna egzekucja komornicza

Jesteśmy w okresie kształtowania nowych mechanizmów rynkowych i trzeba ten mechanizm montować na dobrych i trwałych materiałach aby całość pracowała bez zacięć i zahamowań i takie powinno być główne założenie w projekcie zmian prawnych w temacie. Cenię Panią Bochniarż oraz Lewiatan ale nic pracodawcy nie wskórają siłą forsując swoje pomysły bez uwzględnienia potrzeb i możliwości twórczych pracobiorców. Podstawowe założenie na początek to równe traktowanie kredytobiorcy i banku i wspólna odpowiedzialność za spożytkowanie udzielonych kredytów. Jeżeli kredyt finansuje inwestycje w małych czy większych przedsiębiorstwach założenia rozwojowe winny być powiązane z całością i cały czas pilotowane przez wyspecjalizowanych doradców bankowych. Jest to w interesie wszystkich uczestników rynku i zmniejszy wyraźnie możliwości pomyłek i nadużyć. Banki są komercyjne ale rzeczą bezsporną jest to, że funkcjonują na pieniądzach społecznych. Komornik w sytuacjach które doprowadzą do windykacji i egzekucji powinien mieć możliwość oceny która strona umowy kredytowej zawiniła i jakie to przyniosło straty dla Skarbu Państwa. Taka ocena nie może wynikać tylko i wyłącznie z jednoosobowej decyzji komornika. Regionalne Izby Komornicze oraz Krajowa Rada Komornicza będąc w ciągłych kontaktach elektronicznych mogą te decyzje wspomagać oraz konsultować na bieżąco z sędzią prowadzącym sprawę. Drapieżna konkurencja pomiędzy isnstytucjami finansowymi powinna odchodzić powoli w przeszłość. Wymaga tego równoważny rozwój globalny dlatego temat następny który mocno zaczyna wciskać się w rzeczywistość a związany z ekonomią społeczną oraz wolontariatem pracowniczym może być dobrym uzupełnieniem i formą wspomagającą. Dla wszystkich form aktywności jest miejsce i wszyscy mogą utrwalać swoją jakość.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: