Nowelizacja budżetu 2020

Nowelizacja podpisana przez Prezydenta RP

Celem nowelizacji jest zapewnienie środków na walkę ze społeczno-ekonomicznymi efektami COVID-19 oraz nadanie impulsu do rozwoju gospodarki. 29 października 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020. Po nowelizacji, dochody budżetu państwa wyniosą 398,7 mld zł i będą niższe od zaplanowanych o 36,7 mld zł, a wydatki 508 mld (o 72,7 mld więcej od zakładanych). Deficyt wyniesie 109,3 mld zł.

Porady prawne

Sytuacja wywołana przez COVID-19 wymusiła aktualizację podstawowych parametrów budżetowych i makroekonomicznych oraz przygotowanie odpowiednich narzędzi do walki ze skutkami pandemii. Głównym celem nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. jest zapewnienie środków na dalszą walkę z koronawirusem oraz stymulację rozwoju polskiej gospodarki tak, by mogła ona jak najszybciej wrócić na ścieżkę wzrostu.

- "Zadaniem resortu finansów jest zapewnienie środków na potrzeby rządu, w tym działania pomocowe dla gospodarki. Działanie te bezpiecznie i odpowiedzialnie realizujemy. Pieniądze na sfinansowanie wsparcia są zabezpieczone. Między innymi dlatego znowelizowaliśmy tegoroczny budżet. Nadzwyczajne wydatki to efekt wyjątkowej sytuacji i konieczności zastosowania specjalnych narzędzi wspomagania gospodarki" – powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Dochody, wydatki

Nowelizacja ustawy budżetowej zakłada, że dochody budżetu państwa w 2020 r. będą niższe od tych zaplanowanych o 36,7 mld zł. W ustawie z lutego br. było to 435,3 mld zł, w nowelizacji 398,7 mld zł.

Dochody budżetu państwa z VAT prognozujemy na poziomie 170 mld, z akcyzy 68,4 mld zł, z CIT 38,5 mld zł, a z PIT 64,1 mld zł.

Dochody niepodatkowe zaplanowane zostały w kwocie wyższej o 3,6 mld zł.

Wydatki budżetu państwa zwiększono o 72,7 mld zł w porównaniu do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2020 r. (435,3 mld zł).

Deficyt budżetu państwa wyniesie 109,3 mld zł.

Dane makroekonomiczne

Ministerstwo Finansów przewiduje, że w całym 2020 r., PKB obniży się o 4,6%, wobec wzrostu o 4,1% rok wcześniej i 3,7% zakładanych w pierwotnej ustawie.

Rząd zakłada, że w 2020 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej obniży się o 2,4% (wobec wzrostu o 1,5% w 2019 r. i zakładanych pierwotnie 0,5%), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2%, co znajdzie odzwierciedlenie we wzroście bezrobocia do 8% na koniec br. (z 5,2% na koniec 2019 r. oraz prognozowanych 5,1%).

Płace w gospodarce narodowej powinny zwiększyć się o 3,5% (wobec 7,2% w 2019 r. i przewidywanych 6,0%), a w sektorze przedsiębiorstw o 3%.

Przeciętnie w br. inflacja zwiększy się do 3,3%, wobec 2,3% rok wcześniej oraz 2,5% zakładanych w pierwotnej ustawie.

SRW i zwiększenie limitu poręczeń Skarbu Państwa

W związku z ogłoszonym w marcu 2020 r. stanem epidemii, spełnione są dwie przesłanki do zastosowania art. 112d ustawy o finansach publicznych – nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2020 została przygotowywana z zastosowaniem klauzuli wyjścia ze stabilizującej reguły wydatkowej (SRW).

O 300 mld zł (z 200 mld zł do 500 mld zł) został zwiększony na 2020 r. limit poręczeń i gwarancji, które mogą zostać udzielane przez Skarb Państwa. To ma zapewnić możliwość potencjalnego wykorzystania tego instrumentu na działania przeciwdziałające negatywnym skutkom społecznym i ekonomicznym COVID-19.

Zmiany wynikające z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 

Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2020 została oparta na następujących założeniach makroekonomicznych:

 • spadek PKB o 4,6%;
 • spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4%, w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2,0%;
 • wzrost bezrobocia do 8% na koniec bieżącego roku; 
 • wzrost inflacji do 3,3%; 
 • wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,5%, a w sektorze przedsiębiorstw o 3,0%;
 • nadwyżka na rachunku obrotów bieżących 2,3% PKB.

W treści ustawy ustala się łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 398 671 644 tys. zł, natomiast łączną kwotę wydatków w wysokości 508 019 293 tys. zł. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2020 r. na kwotę nie większą niż 109 347 649 tys. zł. Ponadto ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 547 392 015 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 421 090 485 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 126 301 530 tys. zł. Łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich ustala się w wysokości 72 944 052 tys. zł., natomiast wydatków w wysokości 89 897 933 tys. zł.

Zmiany w części tekstowej ustawy budżetowej obejmują nadto:

 1. modyfikację limitu przyrostu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych, który nie będzie mógł przekroczyć kwoty 180 000 000 tys. zł;
 2. modyfikację limitu udzielanych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji, który ustalono na łączną kwotę 500.000.000 tys. zł;
 3. zmianę wysokości ogólnej rezerwy budżetowej na 557 935 tys. zł; 
 4. ustalenie dla służby cywilnej nowych limitów środków na wynagrodzenia (w wysokości 10 021 524 tys. zł) oraz na szkolenia (w wysokości 52 157 tys. zł); 
 5. modyfikację prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (103,3%);
 6. modyfikację prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów (103,8%); 
 7. zmianę wielkości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (5088zł).

Nowelizacja nadaje nowe brzmienie załącznikom nr 1 – 9 do ustawy, jak również wprowadza zmiany w treści załącznika nr 10 „Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym”. W związku ze zmianami wydatków w poszczególnych częściach budżetu państwa dotyczącymi transferów do agencji wykonawczych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych zmianie uległy również plany finansowe niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Zmiany wprowadzono nadto w treści załącznika nr 15 do ustawy „Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2020–2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa”, jak również w treści załącznika nr 16 do ustawy „Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich”.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika