Nowelizacja o rozliczeniach świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Sejm RP uchwalił nowelizację

Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dzięki noweli usprawnieniu ulegną działania wojewódzkich urzędów pracy, na których spoczywa obowiązek rozliczenia i kontroli wsparcia udzielonego przedsiębiorcom i innym podmiotom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przypomnijmy, jednym z elementów tarczy antykryzysowej, uruchomionej przez rząd w okresie zamrożenia gospodarki, były dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, które pomagały chronić miejsca pracy w czasie pandemii. Ze świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych skorzystać mogli przedsiębiorcy i inne uprawnione podmioty.

Przyjęta przez Sejm ustawa, której gospodarzem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przewiduje doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów dotyczących rozliczeń świadczeń przyznawanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na rzecz ochrony miejsc pracy przyznanych w związku z epidemią COVID-19.

Porady prawne

Najważniejsze inne rozwiązania ustawy

Przewidziano usprawnienie działania wojewódzkich urzędów pracy - dzięki doprecyzowaniu przepisów dotyczących rozliczeń i kontroli, a także ewentualnych zwrotów tych środków. Nowelizacja zakłada doprecyzowanie przepisów o zwrotach jest korzystne dla podmiotów korzystających ze wsparcia, ponieważ nastąpi zawężenie przypadków, w których możliwe jest żądanie zwrotu całego dofinansowania. Ponadto zminimalizowane zostanie ryzyko powstawania różnych interpretacji czy wydawania różnych rozstrzygnięć przez organy stosujące te przepisy, a także przez sądy.

Nowelizacja zakłada usprawnienie rozliczeń jest korzystne dla odbiorców wsparcia, ponieważ szybciej uzyskają oni ostateczne rozliczenie i będą mieli pewność, że ich rozliczenie było prawidłowe.

Nowelizacja stanowi, że wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy będą mogły występować do instytucji publicznych, które udzielały wsparcia w okresie obowiązywania stanu epidemii oraz do organów Krajowej Administracji Skarbowej i Państwowej Inspekcji Pracy o udostępnienie informacji o podmiotach korzystających ze wsparcia w związku z COVID-19. Dotyczy to informacji mających znaczenie dla oceny spełniania warunków przyznania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy i prawidłowości wykorzystania przyznanych środków.

Przewidziano pozytywne zmiany dla pożyczkobiorców korzystających z pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie stanowiska pracy. Dotyczą dalszego uelastycznienia realizacji obowiązków wynikających z umów pożyczki i możliwości odstąpienia od zastosowania sankcji za ich niewykonanie ze względu na problemy pożyczkobiorców wynikające z sytuacji gospodarczej wywołanej COVID-19.

Nowe przepisy wprowadzą korzystne zmiany dla osób, które chciałyby skorzystać z pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, a które musiały zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej w związku ze skutkami gospodarczymi COVID-19 – możliwość wystąpienia o pożyczkę przed upływem 12 miesięcy od zakończenia prowadzenia dotychczasowej działalności.

Nowelizacja zakłada usprawnienie procedury stosowanej w przypadku zaistnienia konieczności uruchomienia  wypłat z Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP). Ponadto przyjęte regulacje wprowadzają możliwość zarachowania składek odprowadzonych przez organizatorów turystyki na TFP, na poczet przyszłych płatności w przypadku, gdy umowy z podróżnymi zostaną rozwiązane lub zmienione w sposób mający wpływ na wysokość składek należnych na TFP.

Przewidziano zmiany w ustawie  z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, mające na celu udoskonalenie obowiązujących przepisów oraz zwiększenie bezpieczeństwa usług świadczonych przez przedsiębiorców turystycznych. Zmiany te wynikają z weryfikacji funkcjonujących przepisów w obszarze gospodarki turystycznej oraz z wniosków jakie płyną z sytuacji branży turystycznej wywołanej wybuchem epidemii.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika