e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Spory pracownicze

Wykroczenia przeciwko pracownikowi

Opinia dot. zmian w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych

2.6.2009

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan dostrzega konieczność uregulowania kwestii niewypłacalności pracodawcy z uwagi na zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej i „opuszczenia" przedsiębiorstwa przez pracodawcę.

Popieramy w związku z tym wprowadzenie przepisu, który wprowadza nowy tytuł niewypłacalności pracodawcy. Obecny zakres jest zbyt wąski i nie odpowiada dynamice zagrożeń w sytuacji kryzysu gospodarczego, odczuwalnego w większości branż. Zmiany w tym względzie umożliwią przyspieszenie procedury zaspokajania roszczeń pracowniczych. 

Nasze wątpliwości budzi jednak propozycja brzmienia/zapisu art. 8a ust. 1, odnosząca się do faktycznego zaprzestania działalności gospodarczej przez pracodawcę. Zgodnie z jednolitym orzecznictwem Sądu Najwyższego (np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31.03.2000 r. II UKN 457/00, OSNP 2001 Nr 18, poz. 564) działalnością gospodarczą są także okresy faktycznego niewykonywania działalności w czasie oczekiwania na kolejne zamówienie lub w czasie ich poszukiwania. Tym samym np. okres 32-dniowego oczekiwania na zamówienia, zgodnie z orzecznictwem SN, byłby wciąż okresem prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym proponujemy doprecyzowanie pojęcia „faktyczne zaprzestanie działalności gospodarczej", które będzie uwzględniało dotychczasowe orzecznictwo.

Warte poparcia jest wprowadzenie art. 12a, który umożliwi realizacje roszczeń w przypadku braku osób uprawnionych do reprezentacji niewypłacalnego pracodawcy. Nasze wątpliwości budzi jednak brak określenia mechanizmu weryfikacji rzeczywistego braku osób uprawnionych do reprezentacji. W związku z tym, np. w przypadku konfliktu z pracodawcą, a dodatkowo przy ponad 30-dniowym oczekiwaniu pracodawcy na zamówienia i przejściowym braku środków na wynagrodzenia, może dochodzić do występowania pracownika o wynagrodzenie bezpośrednio do FGŚP. Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą środki FGŚP mogłyby zostać nadmiernie uszczuplone. Oczywiście Fundusz, zgodnie z rozdz. 5 zmienianej ustawy, może wystąpić do pracodawcy o zwrot tych środków, a nawet wystąpić o egzekucję. Jednak w niesprzyjającej sytuacji (kilkumiesięczne oczekiwanie na zapłatę za usługi, konflikt z pracownikami, a następnie egzekucja środków przez FGŚP) taki przedsiębiorca nie miałby szans na otrzymanie np.

kredytu z banku na wydobycie firmy z kłopotów.

Dlatego postulujemy, aby po złożeniu przez pracownika wniosku Kierownik Biura Terenowego Funduszu miał obowiązek weryfikacji oświadczeń wskazanych we wniosku i potwierdzenia, że w przedsiębiorstwie rzeczywiście występuje brak osób uprawnionych do reprezentacji niewypłacalnego pracodawcy. Proponowane przepisy bowiem, przy wskazanym niekorzystnym, ale możliwym zbiegu wypadków, prowadziłyby wprost do upadłości przedsiębiorstwa.

PKPP Lewiatan dostrzega konieczność uregulowania luki prawnej dotyczącej tzw. opuszczenia przedsiębiorstwa przez pracodawcę, jednak uważamy, że proponowana regulacja powinna zostać dopracowana w kierunku zabezpieczenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, będącego wspólnym interesem pracodawcy i jego pracowników. Istnieją oczywiście przypadki rzeczywistego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i opuszczenia przedsiębiorstwa przez pracodawcę, uważamy jednak, że pomimo tego do stosownych regulacji należy podejść z należytą ostrożnością, tak aby nie otworzyć drogi do likwidacji firm, które mają tylko przejściowe problemy.

Liczymy, że przedstawiona opinia przyczyni się do zmiany w proponowanych zapisach i uczyni je bardziej elastycznymi.


Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, 26 maja 2009 r. 

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ