Prekonsultacje Polityki cyfrowej transformacji edukacji w Polsce

9 listopada br. rozpoczęły się prekonsultacje Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji w Polsce (PCTE). Wszystkie zgłoszone uwagi i sugestie zostaną przekazane zespołowi, który na kolejnym etapie prac przeanalizuje propozycje i dokona ewentualnej modyfikacji projektu polityki. Na merytoryczne opinie resort cyfryzacji czeka do 28 listopada. Prekonsultacje to efekt planowanego wprowadzenia polityki cyfrowej transformacji edukacji w Polsce.

Porady prawne

Prekonsutacje Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji w Polsce – 9-28 listopada br.

Zespół Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki stworzył propozycję strategicznej polityki cyfrowej transformacji w obszarze edukacji. Dokument obejmuje przemyślane interwencje państwa, sugeruje wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w polskich szkołach i placówkach edukacyjnych – od przedszkoli, przez szkoły, po uczelnie – oraz proponuje działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom korzystania z technologii, takim jak: zagrożenia cybernetyczne, dezinformacja czy uzależnienie cyfrowe. Wizja cyfryzacji została rozłożona na kilka perspektyw czasowych, krótkookresową (do roku 2025), średniookresową (do roku 2030) oraz długookresową (po 2030).

Na merytoryczne uwagi i opinie jest czas do 28 listopada br.

Projekt oraz formularz zgłoszeniowy

Polityka cyfrowej transformacji edukacji w Polsce

Przygotowanie projektu polityki wynika z potrzeby posiadania jednego spójnego i kompleksowego dokumentu, który koordynowałby cele i działania związane z cyfrową transformacją edukacji. Opisane w tekście działania, które mają przyczynić się do osiągnięcia założonych celów, umożliwią współpracę, planowanie oraz ocenę działań na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. PCTE określa cele strategiczne, do których wszystkie podmioty zaangażowane w działania w obszarze edukacji, powinny dążyć.

Polityka cyfrowej transformacji edukacji (PCTE) jest dokumentem koncepcyjnym o charakterze strategicznym, zawierającym zaplanowane interwencje państwa, rekomendacje wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w polskich przedszkolach, szkołach i uczelniach oraz działania uwzględniające walkę z negatywnymi konsekwencjami zastosowania technologii, takimi jak: cyberzagrożenia, dezinformacja, uzależnienia itp. Wizja cyfryzacji obejmuje kilka perspektyw czasowych: krótkoterminową (do roku 2025), średniookresową (do roku 2030) oraz długookresową.

Dlaczego opracowano PCTE?

Potrzeba powstania PCTE wynika z braku jednego kompleksowego dokumentu koordynującego cele i działania w obszarze cyfrowej transformacji edukacji. Działania opisane w tekście, prowadzące do założonych celów, pozwolą na koordynację, planowanie i ewaluację zadań na poziomie centralnym, regionalnym czy lokalnym. PCTE wyznacza partnerom strategicznym cele, do których powinny dążyć wszystkie podmioty działające w obszarze edukacji.

Przede wszystkim o profilaktyka

W Polityce cyfrowej transformacji edukacji postawiono na pierwszym miejscu ucznia, rodzica i nauczyciela jako istoty społeczne, a dopiero w drugiej kolejności określono zakres nawiązywania przez nich kontaktu z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, które w tym przypadku mają im służyć. Dokument nie traktuje cyfryzacji jako wartości głównej, ale postrzega transformację cyfrową jako szereg procesów i strategii często wyłącznie w tzw. tle procesu edukacyjnego. Aby chronić uczniów przed ewentualnymi negatywnymi skutkami, które może powodować cyfryzacja, w ramach profilaktyki negatywnych skutków cyfryzacji zaplanowano szereg działań związanych z higieną cyfrową i cyberbezpieczeństwem.

Dokument jest podzielony na 3 części

Wprowadzenie zawiera uzasadnienie opracowania Polityki cyfrowej transformacji edukacji. Koncentruje się ono na zasadności celów i działań określonych w PCTE, wskazując na wartość technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) jako wspierających najważniejsze wyzwania dla edukacji, takie jak upowszechnienie pracy grupowej oraz rozwój umiejętności uczenia się

Na końcu części pierwszej zaprezentowano wnioski, które pozwoliły przygotować plan osiągania celów PCTE w poszczególnych obszarach.

Część druga odnosi się bezpośrednio do zdefiniowanych w PCTE obszarów objętych interwencją. Są to kolejno:

  • transformacja cyfrowa w zakresie wyposażenia przedszkoli, szkół, uczniów i nauczycieli oraz uczelni kształcących nauczycieli;
  • transformacja cyfrowa w zakresie podnoszenia umiejętności kadr oświatowych;
  • transformacja cyfrowa w innych obszarach systemu oświaty; 
  • transformacja cyfrowa w zakresie dydaktyki cyfrowej;
  • transformacja cyfrowa w zakresie rozwiązań w zarządzaniu szkołami;
  • transformacja cyfrowa w zakresie budowania ekosystemu szkół cyfrowych oraz działań sieciujących społeczności szkolne.

W części trzeciej wskazano zaś źródła finansowania i strategicznych partnerów interwencji oraz scharakteryzowano działania w zakresie profilaktyki negatywnych skutków cyfryzacji.

Dokument powstał w Centrum Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pod kierunkiem pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki do spraw transformacji cyfrowej przy współudziale:

  • Rady ds. Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Systemach Oświaty oraz Szkolnictwa Wyższego i Nauki;
  • Instytutu Badań Edukacyjnych - Centrum Cyfryzacji Edukacji i Nauki.

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika