Dla cudzoziemca

Siedziba Agencji Frontex w Polsce

Projekt ustawy o ratyfikacji umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ratyfikacji umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie 9 marca 2017 r. oraz uchwałę Rady Ministrów w sprawie przedłożenia umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie 9 marca 2017 r., do ratyfikacji – oba dokumenty zostały przedłożone przez ministra spraw zagranicznych. 

Projekt ustawy o ratyfikacji umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r., zostanie teraz skierowany do Sejmu.

Co w umowie?

W umowie uregulowano kwestie stałej siedziby Agencji Frontex w Polsce oraz innych spraw związanych z jej funkcjonowaniem w naszym kraju.

Zgodnie z postanowieniami umowy, strona polska nieodpłatnie przekaże nieruchomość przy ul. Racławickiej 132 w Warszawie na rzecz Agencji Frontex, która wybuduje tam swoją siedzibę.

Polska zobowiązuje się też do zapewnienia jak najlepszych warunków funkcjonowania Agencji, w tym refundacji z budżetu państwa kosztów kształcenia dzieci jej pracowników. Strona polska ma też podjąć działania, których celem będzie utworzenie w Warszawie Szkoły Europejskiej lub akredytowanej Szkoły Europejskiej dla dzieci pracowników Agencji. Przewiduje się także zwolnienia podatkowe dla Agencji i jej pracowników.

Umowa ta pokazuje, że dla strony polskiej ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej jest niezwykle istotna, ale ma ona także znaczenie dla Agencji Frontex, dla której posiadanie stałej siedziby oznacza stabilne i niezakłócone funkcjonowanie. Ponieważ Agencja będzie budować swoją siedzibę na własny koszt, to inwestycja ta może mieć pozytywny wpływ na naszą gospodarkę (chodzi m.in. o udział polskich przedsiębiorców w tym przedsięwzięciu oraz funkcjonowanie personelu Agencji w naszym kraju, który będzie np. korzystał z różnych usług w  Polsce, ponosił wydatki na kupno mieszkań i biletów lotniczych oraz wynajem hoteli).

Minister Mariusz Błaszczak, który w imieniu rządu podpisał umowę 9 marca br., zaznaczył, że polski rząd podjął wysiłek zakończenia negocjacji w wyjątkowo krótkim, wyznaczonym unijnym rozporządzeniem terminie. Warto zwrócić uwagę na ten fakt, zwłaszcza w kontekście wieloletnich, nieskutecznych rozmów prowadzonych w tej sprawie przez poprzedni rząd. – Przez lata Frontex był w Polsce gościem - bardzo mile widzianym w Polsce, ale gościem. Teraz możemy powiedzieć, że agencja Frontex jest współgospodarzem tutaj w Polsce, w Warszawie – podkreślał po podpisaniu umowy szef MSWiA. Umowa poza siedzibą Fronteksu reguluje również kwestie związane m.in. ze statusem prawnym agencji i jej pracowników.

W marcu br. w imieniu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej umowę podpisał Fabrice Leggeri, dyrektor wykonawczy Fronteksu. Dyrektor Leggeri zaznaczył wtedy, że podpisana umowa w sprawie siedziby Fronteksu ma kluczowe znaczenie dla rozwoju agencji. – "Na przestrzeni kolejnych lat Frontex będzie się rozwijać, mając pewność co do swojej przyszłości w Polsce. Dajemy jasny sygnał: Warszawa i Polska jest świetnym miejscem dla pracy agencji Frontex. Dom Fronteksu jest w Warszawie" – podkreślał Fabrice Leggeri.

Umowa z agencją Frontex jest również wyrazem odpowiedzialności i solidarności w dobie kryzysu migracyjnego w całej Unii Europejskiej. Polskie służby aktywnie wspierają ochronę zewnętrznej granicy UE. Nasi funkcjonariusze uczestniczą w działaniach koordynowanych przez agencję Frontex.

Czym zajmuje się Frontex?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiające Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną obowiązuje od października 2016 r. Kluczowym jego elementem jest nadanie nowego mandatu dla Fronteksu. Przyjęte zmiany rozszerzają rolę i możliwość działań agencji. Liczba jej stałego personelu w najbliższych latach zostanie zwiększona ponad dwukrotnie – z obecnego poziomu 400 pracowników do 600 na koniec tego roku i do 1 tys. w roku 2020. Frontex będzie również dysponować własnym sprzętem i wykorzystywać go w operacjach transgranicznych.

Do głównych zadań agencji należy m.in. pomoc w zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, monitorowanie przepływów migracyjnych i przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka z tym związanych oraz zapewnienie państwom członkowskim pomocy operacyjnej i technicznej - Agencja ułatwia współpracę służbom granicznym z krajów Unii Europejskiej, udzielając im wsparcia technicznego i zapewniając specjalistyczną wiedzę.

Agencja będzie dysponować także interwencyjną rezerwą w liczbie co najmniej 1,5 tys. funkcjonariuszy granicznych z poszczególnych państw członkowskich. W tej liczbie należy odnotować istotne zaangażowanie strony polskiej. Nasz kraj zadeklarował gotowość zaangażowania 100 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Frontex będzie również zapewniał wsparcie przeprowadzając okresowe analizy ryzyka oraz oceny podatności na zagrożenia w krajach UE.

 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Obserwer

5.8.2017 16:55:5

Re: Siedziba Agencji Frontex w Polsce

A co z ochroną prawna polskich pracowników tej Agencji? Jakie są zasady ochrony prawnej ze strony polskiego prawa pracy dla obywateli RP pracujących w tej Agencji? Z jakich dokumentów to wynika? Czy polskie prawo pracy obowiązuje tę Agencje w zakresie jego stosowania, przestrzegania i respektowania? Jaka jest jurysdykcja w zakresie spraw z prawa pracy między pracownikami polskimi a Agencją? Właściwość sądu wynikająca z prawa miejsca zatrudnienia i miejsc zamieszkania pracownika? Czy polskie sady pracy są na tego typu przypadki gotowe? Czy wszyscy pracownicy tej Agencji, w tym polscy, mogą ubiegać się o swoje prawa pracownicze tylko i wyłącznie przed ETS? Czy stanowisko , że Agencja nie podlega polskiemu prawu pracy jest właściwe i ma podstawy prawne w świetle II Filaru UE? Ta "mityczna zagranica" jest już w Warszawie. I ta "zagranica" rodzi nowe problemy prawnej natury, o których niewiele wiadomo przy podpisywaniu Umów.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: