Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu 2022

Rząd przyjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok wraz z uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2022. Dochody budżetu państwa wyniosły 504,8 mld zł mld zł, wydatki ok. 517,4 mld zł. Deficyt budżetu państwa zamknął się w kwocie 12,6 mld zł. W stosunku do 2021, dochody wzrosły nominalnie o 2%, a realnie spadły o 10,8% m.in. ze względu na obniżenie stawek VAT na produkty żywnościowe oraz energetyczne w ramach Tarcz antyinflacyjnych oraz zmiany systemowe w zakresie PIT.

- "W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie w 2022 roku polska, jak i światowa gospodarka znalazły się pod wpływem silnego szoku podażowo-popytowego. Szok ten przyczynił się do wzrostu inflacji w efekcie wyraźnego wzrostu cen surowców na rynkach światowych i zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw. Skutkiem wojny był także gwałtowny napływ do Polski uchodźców z Ukrainy oraz zmiany w założeniach polityki makroekonomicznej, zarówno pieniężnej (poprzez silny wzrost nominalnych stóp procentowych), jak i fiskalnej (w postaci podjętych niezbędnych działań osłonowych, jak również wzrostu wydatków na obronę narodową). Wszystko to miało istotny wpływ na realizację przyjętych w ustawie budżetowej założeń, natomiast gospodarka polska po raz kolejny wykazała się dużą odpornością na sytuację zewnętrzną odnotowując wzrost PKB wynoszący 5,1%" – powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Porady prawne

Dochody

Dochody budżetu państwa w 2022 r. wyniosły 504,8 mld zł i były wyższe o ok. 12,9 mld zł (tj. o 2,6%.) w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2022. W porównaniu do 2021 r. wzrosły o blisko 10 mld zł, tj. nominalnie o 2%, a realnie spadły o 10,8%.

Głównym źródłem dochodów budżetu państwa w 2022 r. były dochody podatkowe, które wyniosły 465,5 mld zł i stanowiły 15,1% PKB. Wzrosty w porównaniu z 2021 r. uzyskano głównie z podatku CIT - wzrost o 33,9% r/r i z podatku VAT - wzrost o 6,8% r/r.

Dochody z tych źródeł stanowiły razem 59,5% łącznych dochodów budżetu państwa.

Wydatki

Wydatki budżetu państwa, w kwocie ok. 517,4 mld zł, były niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2022 r. o 0,9%.

W porównaniu z 2021 r. zrealizowane wydatki budżetu państwa w roku 2022 były niższe o 3,8 mld zł, tj. nominalnie o 0,7%, realnie natomiast były niższe o 13,2 pkt proc.

Udział zrealizowanych wydatków budżetu państwa w 2022 r. w odnotowanym PKB
wyniósł 16,8%.

Deficyt

Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości 12,6 mld zł, jego wykonanie było niższe o 57,9% od wielkości planowanej w ustawie budżetowej.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika