Rodzice a dzieci

Opieka

Pozostałe

Pozostałe

Przestępstwo

Stop przemocy

Strona 1 z 2

Komisja Europejska chce skuteczniej zwalczać handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne dzieci oraz pornografię dziecięcą. Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy na całym świecie 1,225 mln osób pada ofiarą handlu ludźmi. Ofiary są najczęściej wykorzystywane do prostytucji lub pracy. Szacuje się, że problem ten może dotyczyć nawet kilkuset tysięcy osób sprowadzanych na terytorium UE lub przemieszczających się w obrębie Wspólnoty.

Chcemy tworzyć taką UE, która naprawdę będzie w stanie chronić najbardziej narażonych obywateli przed najstraszliwszymi przestępstwami. Mówiąc o handlu ludźmi, mamy na myśli kobiety i dziewczęta, które sprowadzono do roli seksualnych niewolnic, bite i maltretowane dzieci, zmuszane do żebrania i kradzieży, młodych ludzi zmuszanych do pracy w strasznych warunkach za głodowe wynagrodzenie - mówi Jacques Barrot, wiceprzewodniczący KE, komisarz ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

Chcemy powiedzieć to jasno: tego rodzaju przestępstwa, nieznające granic państwowych, są niedopuszczalne. Europa będzie nadal ustanawiała najwyższe i najbardziej ambitne standardy w dziedzinie ich zwalczania - dodał komisarz.

Obejrzyj konferencję wiceprzewodniczącego KE Jacques'a Barrot.

Najważniejsze fakty i liczby

Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy na całym świecie 1,225 mln osób pada ofiarą handlu ludźmi na terytorium swojego własnego kraju lub w ramach transgranicznego handlu ludźmi. Ofiary są najczęściej wykorzystywane do prostytucji (43%) lub do pracy (32%). Spośród ofiar zmuszanych dla zysku do świadczenia usług seksualnych przeważającą większość (98%) stanowią kobiety i dziewczęta. Opierając się o dostępne dane można założyć, że co roku w ramach handlu ludźmi kilkaset tysięcy osób sprowadzanych jest na terytorium UE lub przemieszcza się w jej obrębie.

Badania sugerują, że znaczna liczba dzieci w Europie, około 10-20% według wiarygodnych szacunków naukowców, stanie się w dzieciństwie ofiarą napaści seksualnej.

W 2008 r. wykryto ponad 1000 komercyjnych i ok. 500 niekomercyjnych stron internetowych zawierających materiały pornograficzne z udziałem dzieci, z czego 71% w Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, że ok. 20% stron z pornografią dziecięcą ma charakter niekomercyjny (głównie w oparciu o technologię peer-to-peer (P2P)).

Z szacunkowych danych wynika, że średnio około 20 % sprawców przestępstw na tle seksualnym (istnieją duże rozbieżności w zależności od profilu sprawców) popełnia kolejne przestępstwa po skazaniu.

Nowe wnioski

Nowe wnioski zastąpią istniejące akty prawne w tych dziedzinach, które obowiązywały odpowiednio od 2002 i 2004 r. Wnioski, dotyczące decyzji ramowych Rady, zobowiążą państwa UE do działań na trzech płaszczyznach: ścigania przestępców, chronienia ofiar i prewencji. W dokumentach tych uwzględniono również szybko rozwijające się technologie w przestrzeni wirtualnej.

 • Wniosek w sprawie zwalczania handlu ludźmi zbliża krajowe przepisy i kary oraz zapewnia, że przestępcy staną przed wymiarem sprawiedliwości, nawet jeśli popełnili przestępstwo za granicą. Pozwoli on policji na utrwalanie treści rozmów telefonicznych oraz stosowanie podsłuchu i innych podobnych narzędzi wykorzystywanych do zwalczania przestępczości zorganizowanej. Ofiary otrzymają zakwaterowanie i opiekę medyczną, a w razie konieczności ochronę policyjną, aby mogły odzyskać siły i nie bały się zeznawać przeciwko sprawcom. Będą również chronione przed dalszymi traumatycznymi przeżyciami podczas postępowania karnego, których przyczyną mogą być np. dociekliwe pytania dotyczące przeżyć związanych z przymusowym wykorzystywaniem seksualnym. Ofiary otrzymają bezpłatną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania, również w celu ubiegania się o kompensatę finansową. Wniosek zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia sankcji wobec osób korzystających z usług seksualnych świadczonych przez zmuszane do tego ofiary oraz wobec pracodawców wykorzystujących ofiary handlu ludźmi. We wniosku ustanowiono również niezależne organy monitorujące realizację tych działań.

 • Wniosek w sprawie zwalczania seksualnego wykorzystywania i niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych ułatwia karanie sprawców nadużyć wobec dzieci poprzez ustanowienie sankcji karnych wobec nowych form nadużyć, takich jak: „nagabywanie dzieci w celach seksualnych" - nakłanianie dzieci za pośrednictwem internetu do spotkania i następnie wykorzystywanie ich, przeglądanie pornografii dziecięcej bez pobierania plików na własny komputer oraz zmuszanie dzieci do pozowania o charakterze seksualnym przed kamerą internetową.

  Obserwuj nas na:

  Czytaj dalej (strona 1 z 2)

  1

  2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.2.2018

  Jak może bronić się ofiara przemocy?

  Niestety, ale przemoc w rodzinie nie jest już tylko opisem z norm prawnych, ale także polską rzeczywistością. Ofiary czują się bezsilne, ale czy słusznie, czy prawo rzeczywiście ich nie wspiera? (...)

 • 27.4.2015

  Kiedy lekarz jest obowiązany wezwać Policję w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi?

  Jak powinien zachować się lekarz, gdy ma do czynienia z pacjentem co do którego zachodzi podejrzenie, że popełnił przestępstwo lub padł ofiarą przestępstwa. W jakich przypadkach ciąży (...)

 • 23.10.2018

  Eksmisja na żądanie współlokatora

  Eksmisja z lokalu mieszkalnego może nastąpić na podstawie różnych przesłanek zawartych w przepisach prawa. Co istotne, z żądaniem orzeczenia eksmisji nie musi występować do sądu wyłącznie (...)

 • 6.11.2018

  Duża pomoc dla ofiar przestępstw

  Do setek tysięcy Polaków pokrzywdzonych przestępstwem trafi pomoc na niespotykaną do tej pory skalę. Dzięki wielkiemu programowi Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister (...)

 • 28.10.2018

  Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

  Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawdź, z (...)