Uchylenie przez sąd antymonopolowy decyzji Prezesa UOKiK a postanowienie o wszczęciu postępowania

Uchylenie przez sąd antymonopolowy decyzji Prezesa UOKiK na podstawie art. 479[31a] § 3 k.p.c. nie powoduje wyeliminowania z obrotu prawnego postanowienia o wszczęciu postępowania zakończonego uchyloną decyzją - orzekł SN.

Orzeczenie SN

Wyrokiem z 11 października 2022 r. (sygn. akt I NSKP 16/21) Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez […] Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie od wyroku S.A. w […] z […] o sygn. […]. Dla oceny zasadności stawianych zarzutów istotne znaczenie miało rozstrzygnięcie kwestii, czy prawomocne uchylenie decyzji Prezesa UOKiK (na podstawie art. 47931a § 3 k.p.c.) przez sąd powszechny powoduje wyeliminowanie z obrotu prawnego całego postępowania zakończonego tą decyzją, tj. skutkuje również wyeliminowaniem z obrotu prawnego postanowienia o wszczęciu postępowania i niedopuszczalnością kontynuowania postępowania administracyjnego w tej samej sprawie, czy też możliwe jest kontynuowanie wszczętego już postępowania i w jego ramach wydanie nowej decyzji.

Porady prawne

Usazadnienie SN

W ocenie Sądu Najwyższego, uchylenie przez sąd antymonopolowy decyzji Prezesa UOKiK na podstawie art. 47931a § 3 k.p.c. nie powoduje wyeliminowania z obrotu prawnego postanowienia o wszczęciu postępowania zakończonego uchyloną decyzją. Postępowanie przed Prezesem UOKiK pozostaje niezakończone, a organ ten jest nadal związany przedmiotowym postanowieniem od chwili jego wydania. Prezes UOKiK powinien wydać nową decyzję merytoryczną albo umarzającą postępowanie w sprawie, bez konieczności ponownego wszczynania postępowania.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy podkreślił istnienie systemowych relacji pomiędzy dwoma autonomicznymi dziedzinami prawa – postępowaniem administracyjnym oraz postępowaniem sądowym, w ramach których jest oceniany zarzut stosowania praktyki ograniczającej konkurencję, a następnie wskazał na rozumienie „sprawy" w postępowaniu cywilnym i jej znaczenia dla postępowania administracyjnego. Sprawami cywilnymi są sprawy w znaczeniu merytorycznym, stanowiące główny przedmiot rozstrzygnięcia sądu. W tym ujęciu przez „sprawę" należy rozumieć spór, całość sporu, będącego relacją pomiędzy stronami wyznaczoną przepisami materialnymi. Jego istotę (treść i zakres) wyrażała decyzja Prezesa UOKiK. Uchylenie decyzji nie spowodowało jednak zakończenia całości sporu, który nadal może być kontynuowany na gruncie postępowania administracyjnoprawnego. W takim znaczeniu wszczęcie postępowania następuje tylko raz, a po uchyleniu decyzji sprawa dalej (a nie od nowa) może toczyć się. Zastosowanie przez sąd przepisu art. 47931a k.p.c., który znajduje się na styku dwóch postępowań, przenosi sprawę (rozumianą jako całość sporu) ponownie do postępowania administracyjnego, a jego dalszy przebieg jest uzależniony od rozstrzygnięcia przez Prezesa UOKiK.

Sąd Najwyższy podkreślił, że za zasadnością takiego rozwiązania przemawiają również wnioski płynące z wykładni językowej oraz funkcjonalnej przepisu art. 47931a § 3 k.p.c. Przyjęte rozwiązanie wymienia expressis verbis jedynie „uchylenie decyzji", a nie zupełne wykluczenie z obrotu prawnego całego dotychczasowego postępowania, wraz z decyzją o jego wszczęciu. Tylko Prezes UOKiK, będąc podmiotem, który ustalił stan faktyczny sprawy i zna zastrzeżenia przedstawione w orzeczeniu sądowym uchylającym decyzję, pozostaje kompetentny do wydania rozstrzygnięcia w sprawie. Odmienne rozwiązanie, skutkujące wyeliminowaniem całego postępowania, zakończonego zaskarżoną decyzją, mogłaby niejednokrotnie doprowadzić do przedawnieniem odpowiedzialności, co – biorąc pod uwagę specyfikę spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta oraz praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową – czyniłoby nieefektywnymi znaczną część postępowań.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika