e-prawnik.pl Porady prawne

Unijne wsparcie dla rozwoju łączności szerokopasmowej

21.7.2014

10 lipca Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę Łączność w społecznościach (Connected Communities), nakierowaną na zapewnienie społecznościom - na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym - dostępu do szybkich łączy szerokopasmowych.

W ramach inicjatywy realizowane będą działania mające na celu dostarczenie zainteresowanym stronom niezbędnych informacji i usług doradztwa, które umożliwią im uzyskanie dostępu do finansowania i opracowanie modeli biznesowych dostosowanych do potrzeb społeczności.

Zgodnie z celami określonymi w Agendzie Cyfrowej do 2020 r. 100 proc. gospodarstw domowych w Unii Europejskiej ma być podłączonych do Internetu za pomocą łącz szerokopasmowych o prędkości 30 Mb/s i przynajmniej 50 proc. gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do łączy o przepustowości 100 Mb/s lub większej. Inwestycje w sieci szerokopasmowe są wciąż niewystarczające, a ich rozbudowa postępuje powoli, zwłaszcza na obszarach mieszanych, wiejskich, czy słabiej rozwiniętych gospodarczo. Inicjatywa Łączność w społecznościach ma pomóc w realizacji celów UE wskazanych w Agendzie Cyfrowej.

Adresatami inicjatywy Łączność w społecznościach są wszystkie podmioty publiczne, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prywatne, działające zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i krajowym, zainteresowane realizacją projektów mających na celu udostępnienie łączy szerokopasmowych.

Podmioty te mogą zgłaszać Komisji Europejskiej swoje pomysły i plany dotyczące projektów - termin składania wniosków upływa 15 października 2014 r., a najlepsze pomysły otrzymają znak aprobaty Komisji i dostęp do konkretnych form wsparcia.

Formy wsparcia, jakie można uzyskać w ramach inicjatywy, to:

  • indywidualna ewaluacja - wstępna ocena planu rozwoju lokalnej sieci łączy szerokopasmowych, pozwalająca na określenie możliwych form wsparcia;
  • pomoc techniczna Banku Światowego - dzięki współpracy BŚ z ekspertami KE, którzy będą pomagać w opracowywaniu modeli biznesowych i udzielać wskazówek w zakresie osiągnięcia przez dany projekt odpowiedniej skali, kwalifikującej do ubiegania się o finansowanie ze środków prywatnych lub publicznych;
  • we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym - kapitał zalążkowy udostępniony EBI przez KE w ramach instrumentu Łącząc Europę będzie przeznaczony na zapewnienie finansowania dopasowanego do potrzeb projektów łączności szerokopasmowej, wspieranego przez ranking kredytowy EBI na poziomie AAA;
  • europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne - od chwili obecnej do roku 2020 UE udostępni wszystkim regionom środki w wysokości 453 mld euro. Po raz pierwszy jeden z priorytetów przy przyznawaniu dotacji stanowią dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych i jakość ich wykorzystania (w tym inwestycje w sieci szerokopasmowe);
  • pomoc państwa - KE określiła szczególne zasady mające ułatwić przyznawanie pomocy państwa w przypadku projektów dotyczących sieci szerokopasmowych, dbając przy tym, by nie prowadziły one do zakłócenia konkurencji. Pozwoliło to na znaczny wzrost kwot przyznawanych przez państwa członkowskie w ramach pomocy państwa.

źródło: UKE

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ