Egzekucja / zabezpieczenie

Koszty

Nowelizacja dot. opłat pobieranych przez komorników

Do Sejmu - z poprawkami senackimi - wraca projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Co ma się zmienić?

Jaki jest cel ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji?

Celem projektowanej regulacji jest rozwiązanie problemu związanego z brakiem odrębnej stawki pobieranej przez komorników w związku z realizacją wniosku o dokonanie eksmisji z lokalu mieszkalnego, w sytuacji, gdy dłużnik dobrowolnie opuścił zajmowany lokal. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 października 2015 r. (sygn. akt P3/14) stwierdził, że art. 51 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2015 r. poz. 790) w zakresie, w jakim nie przewiduje odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób, w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ustawa ma na celu dostosowanie systemu prawa do ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego i dotyczy m.in. wprowadzenia instytucji opłaty tymczasowej na poczet opłaty należnej z tytułu egzekucji świadczeń niepieniężnych i wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych. Ponadto nowelizacja zmienia brzmienie tych przepisów, które dotyczą wysokości opłat wnoszonych w związku z egzekucją odebrania rzeczy, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości i usunięcia z niej ruchomości, wprowadzenia zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz wprowadzenia dozorcy w dozór nieruchomości, opróżnienia lokalu z rzeczy lub osób czy wreszcie – wprowadzenia wierzyciela w posiadanie w innych przypadkach niż wyżej wymienione.

Rekomendowane rozwiązania

Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego zachodzi konieczność dokonania nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji polegającej na przeformułowaniu obecnie obowiązującego mechanizmu poboru opłat dokonywanych przez komorników. W projekcie nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

 • uzależnić wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych oraz wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego od uiszczenia przez wierzyciela opłaty tymczasowej w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
 • ustalić wysokość opłaty ostatecznej na poziomie 1/25 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, a jeżeli dłużnik dobrowolne wykonał obowiązek przed doręczeniem mu wezwania, komornik nie pobiera opłaty,  
 • ustalić ostateczną opłatę za egzekucję odebrania rzeczy w wysokość 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
 • określić ostateczną opłatę stałą w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
 • za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie, w przypadkach innych niż wymienione w art. 51 ustalić ostateczną opłatę stałą w wysokości 15% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a w razie podjęcia egzekucji na skutek dalszych naruszeń posiadania, opłatę zwiększa się każdorazowo o 100%.

Efektem przyjęcia projektowanej regulacji będzie doprowadzenie do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów, w oparciu o które komornicy będą ustalać opłaty za wykonywane czynności związane z realizacją wniosków wierzycieli o wszczęcie egzekucji obowiązku polegającego na opróżnieniu, opuszczeniu i wydaniu zajmowanego przez dłużnika lokalu mieszkalnego.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.9.2017

  Prawa studentów w nowej ustawie

  Uczelnia będzie miała obowiązek ustalenia i przedstawienia opłat pobieranych od studentów (przez cały przewidywany okres studiów aż do ich ukończenia) już przed rozpoczęciem rekrutacji. W (...)

 • 27.6.2017

  Zmiany w ochronie prawnej odmian roślin

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin wprowadza nowe rozwiązania w relacjach pomiędzy hodowcami oraz organizacjami hodowców a posiadaczami (...)

 • 9.12.2004

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a likwidacja przedsiębiorstwa. Co dzieje się ze środkami Funduszu?

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to bardzo szczególne środki z punktu widzenia jego przeznaczenia. Dlatego też wszyscy należący do kręgu osób uprawnionych do korzystania z Funduszu (pracownicy (...)

 • 16.8.2018

  Wkrótce zerowa akcyza na gaz LNG

  Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne wprowadza zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG. Rozwiązanie to ma wpisywać się w program walki ze smogiem.

 • 28.3.2017

  Rzecznicy patentowi będą konkurować ceną

  Nowelizacja ustawy o rzecznikach patentowych znosi stawki minimalne pobierane przez rzeczników patentowych za wykonywanie czynności określonych w umowach zawartych z klientami. Stawki minimalne (...)