Ochrona środowiska

Pozostałe

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Strona 1 z 3

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w ramach prac nad rządowym projektem proponuje nałożenie nowego, bardzo kosztownego obowiązku na wszystkich sprzedawców sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Dotychczas regulacje te zostały wprowadzone jedynie w 2 krajach UE i przepisy unijne nie nakładają na państwa takiego obowiązku.

Planowane jest wprowadzeniu obowiązku uwidaczniania w ramach ceny produktu kosztów gospodarki odpadami na każdej etykiecie cenowej i paragonie zakupu! Oznacza to, że od 1 stycznia 2009 roku każdy sklep będzie musiał wymienić wszystkie etykiety i przeprogramować systemy kasowe aby móc wprowadzić w ramach ceny nową kategorię (tak jak np. obecnie kwota podatku VAT). Niestety koszty gospodarki odpadami mogą być różne w zależności od dostawcy sprzętu, może się zatem okazać, że od nowego roku ten sam model jednego produktu może mieć kilka etykiet, jeżeli dostarczany jest do sklepu przez kilku dostawców. Rozporządzenie przewiduje bardzo wysokie kary (od 5000 zł do 2000000 zł).

Proponowane zmiany nie wpłyną w żaden sposób na poprawę stanu środowiska, a jedynie pogorszą warunki prowadzenia działalności gospodarczej, konkurencyjność naszych przedsiębiorców na rynkach UE oraz wywołają trudny do wyobrażenia chaos informacyjny wśród konsumentów.

Zmiany do projektu wprowadzone w trakcie prac Podkomisji nadzwyczajnej, do których mamy największe wątpliwości dotyczą:

Art. 25
„Art. 25. 1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany zapewnić, aby z chwilą sprzedaży sprzętu nabywcom nie były przedstawiane poszczególne koszty zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu, z zastrzeżeniem ust. 2- 8.

2. Do dnia 13 lutego 2011 r. wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, w przypadku sprzętu określonego w grupach 2-6 w załączniku nr 1 do ustawy, przekazuje sprzedawcom detalicznym i sprzedawcom hurtowym informacje o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, obejmujących koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i
unieszkodliwiania zużytego sprzętu.

3. Do dnia 13 lutego 2013 r. wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, w przypadku sprzętu określonego w grupie 1 w załączniku nr 1 do ustawy, jest obowiązany przekazać na dokumencie sprzedaży informację o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, obejmującą koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu.4. Koszty gospodarowania odpadami, o których mowa w ust. 2 i 3, stanowiące część ceny sprzętu, są uwidaczniane jako składnik tej ceny nabywcom.

5. Do dnia 13 lutego 2011 r. wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, w przypadku sprzętu określonego w grupach 7-10 w załączniku nr 1 do ustawy, może przekazać sprzedawcom detalicznym i sprzedawcom hurtowym informację o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, obejmujących koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu.

6. Koszty gospodarowania odpadami, o których mowa w ust. 5, stanowiące część ceny sprzętu, mogą zostać uwidocznione jako składnik tej ceny nabywcom.

7. Koszty gospodarowania odpadami, o których mowa w ust. 2, 3 oraz 5, nie mogą przekraczać kosztów faktycznie ponoszonych przez wprowadzającego sprzęt.

8. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do informowania, w sposób określony w ust. 4 i 6, nabywców sprzętu o wysokości kosztów, o których mowa odpowiednio w ust. 2, 3 oraz 5, jeżeli taka informacje uzyskali od wprowadzającego sprzęt."

Art. 80 2b
w art. 80 dodać ust. 2a, 2b i 2c w brzmieniu:

2b. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, który wbrew przepisowi art. 25 ust. 8 nie informuje w sposób określony w art. 25 ust. 4 i 6 dokonujących zakupu sprzętu o wysokości kosztów, o których mowa odpowiednio w art. 25 ust. 2, 3 i 5, jeżeli taką informację uzyskał od wprowadzającego sprzęt, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5.000 zł do 2.000.000 zł.

Dlaczego obowiązek uwidaczniania kosztów gospodarowania odpadami (KGO) jako oddzielnego elementu ceny wprowadzonego sprzętu nie powinien być wprowadzony:

1. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie nakazuje wdrożenia tego obowiązku, daje dobrowolność jego stosowania. Rząd RP zamierza więc dodatkowo obciążyć firmy działające na terenie RP.
2. Proponowana regulacja wprowadzi nowe obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw, szczególnie uciążliwe z punktu widzenia MSP. Tymczasem przyjęta w 2000 roku przez UE Strategia Lizbońska zakłada stworzenie przyjaznych warunków rozwoju dla przedsiębiorstw, zwłaszcza tych z sektora MŚP.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: