Podatek VAT i akcyza

Uwagi do projektu ustawy zmieniającej ustawę VAT

Poniżej przedstawiamy uwagi PKPP Lewiatan do projektu ustawy z dnia 6 marca 2009 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług. 

Uwagi szczegółowe:
Poniższe uwagi nie mają charakteru systemowe i nie odnoszą się do kompleksowej konstrukcji ustawy przy uwzględnieniu wprowadzenia zaproponowanych zmian, które PKPP Lewiatan ocenia pozytywnie.

1. Art. 1 pkt 4 lit. C projektu:
W projekcie proponuje się dodać do art. 17 ust. 2a, który zobowiązuje usługobiorcę lub dokonującego nabycia towarów do stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia również w tym przypadku, gdy miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju nie uczestniczy w dokonywanych transakcjach. Sadzimy, iż użycie określenia: „miejsce prowadzenia działalności" jest nieprecyzyjne i w praktyce może powodować powstawanie wątpliwości.

2. Art. 1 pkt. 8 projektu:
Proponowane zapisy projektu posługują się pojęciem wykonywanej działalności gospodarczej. Niestety nie jest jasne czy przez to określenie „wykonywana" należy rozumieć działalność „nie zawieszoną" czy wykonywaną na bieżąco, rzeczywiście czy zarejestrowaną.
Ponadto proponowane brzmienie art. 28 b ust. 4 posługuje się określeniem „domownika". Jednak nie jest jasne, czy chodzi tu o definicję obowiązującą na mocy ustawy prawo spółdzielcze (Dz.U. Nr 188, poz. 1848).

Przepis art. 28 e określa katalog usług związanych z procesem budowlanym poprzez określenie ich jako przygotowanie i koordynowanie prac budowlanych. Sądzimy, że biorąc pod uwagę kompletność prac budowlanych, przepis powinien być rozwinięty o usługi geodetów (w zakresie wytyczenia jak również przygotowania planów i dokumentacji).

Jednocześnie postulujemy aby przy okazji nowelizacji ustawy dokonać doprecyzowujących zmian dotyczących przepisów w zakresie objętym nowelizacją z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1320).

Pozostałe uwagi do obowiązującej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535):

1. Art. 2 ust.1 pkt 14:
Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia oraz dokonanie potrzebnych w tym zakresie zmian nie powodują, że wiadome jest w jaki sposób należy traktować inwestycje oddawane etapami oraz czy częściowe oddanie budynku do używania odnosi skutek w stosunku do całego budynku.

Definicja nie określa wartości początkowej budynku która powinna być brana pod uwagę przy ustaleniu 30% granicy kosztów ulepszenia - jeżeli te będą rozłożone w czasie. Nie jest również jasne według jakiego kryterium i według jakich przepisów traktować koszty będące bieżącą konserwacja lub remontem budynku, a które będą stanowiły jego ulepszenie.

2. Opodatkowanie aportów VAT - problem dotyczy określenia wartości aportu i wydawanych w zamian udziałów. Niejednoznaczne jest, czy wartość aportu należy liczyć jako wartość z VAT, czy bez VAT. Z przepisów nie wynika także czy transakcja taka przy opodatkowaniu stawką 22% ma być dokumentowana standardową fakturą VAT dającą prawo odliczenia podatku naliczonego w związku odpłatną dostawą lub świadczeniem usług dla celów VAT. Problem może pojawić się również w przypadku aportu do nowo tworzonego przedsiębiorstwa, które na wczesnym etapie działalności nie posiada kwoty do zapłaty podatku naliczonego.

3. Art. 12 ust 1 pkt. 2:
Wprowadzone przepisy nie rozstrzygają kwestii ryzyka dla zagranicznych kontrahentów, którzy korzystają z uproszczenia warunkowego ( warunek odprzedaży w ciągu dwóch lat), który jest poza kontrolą kontrahenta zagranicznego. Poza tym wyłączenie przeznaczenia towarów objęte uproszczeniem konsygnacyjnym do działalności handlowej może stanowić naruszenia zasad wolnej konkurencji i nie jest do końca zrozumiałe.

4. Art. 31a:
Zakresem art. 31 a nie objęto przypadków, w których obowiązek podatkowy w VAT nie będzie tożsamy z dniem uzyskania przychodu w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. Art. 29 ust. 4:
Nadal zmniejszenie podstawy opodatkowania uzależnione jest od uzyskania otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Obowiązujące przepisy naruszają regulacje wspólnotowe oraz są niezgodne z kluczową dla wspólnotowego systemu VAT zasadę neutralności a także jedną z zasad ogólnych prawa wspólnotowego, jaką jest zasada proporcjonalności. 

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.11.2018

  Więcej na leki dla seniorów

  Nowelizacja przewiduje zwiększenie o 50 mln zł wysokości środków przewidzianych na bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia. Modyfikuje także zasady (...)

 • 28.12.2017

  Gdzie zostaną scentralizowane usługi informatyczne KAS?

  Przyjęta ustawa ma na celu zmianę struktury wykonywania obsługi informatycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcją Centrum Informatyki Resortu Finansów będzie realizacja zadań z (...)

 • 4.3.2019

  Konsultacje nowelizacji ustawy o OZE

  Trwa proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. 

 • 20.7.2019

  Ustawa o ułatwieniu dochodzenia wierzytelności bez nowelizacji...

  17 lipca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia (...)

 • 28.11.2018

  Projekt ustawy o dostępności

  Projekt Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przewiduje realizację postulatów długo oczekiwanych przez środowisko osób z niepełnosprawnościami.