Pozostałe

Pozostałe

Nowa komisja będzie bronić wolności seksualnej i obyczajności małoletnich...

Celem nowej Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 będzie m.in.: wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, identyfikowanie zaniedbań i zaniechań, jeśli chodzi o wyjaśnianie przypadków przypadków nadużyć seksualnych oraz prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej. 

Co przewiduje ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15?

Ustawa tworzy Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz określa jej zadania i organizację.


Nowe przepisy określają przy tym zadania, organizację i sposób działania komisji. Do jej zadań będzie należeć m.in. wyjaśnianie nadużyć seksualnych, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, identyfikacja problemów pojawiających się w praktyce ścigania pedofilii, a także prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej. Komisja ma być niezależna od innych organów władzy państwowej. W jej skład wejdzie 3 członków powołanych przez Sejm, 1 – powołany przez Senat i po 1 powołanym przez: prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka. Kadencja komisji będzie trwać 7 lat.

Ustawa zawiera preambułę, w której m.in. wyrażono przekonanie, że „żadne działania skierowane przeciwko wolności seksualnej i obyczajności dzieci – mimo upływu lat – nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu – dla ochrony czci, praw i godności osób poszkodowanych”.

Zadaniem Komisji ma być prowadzenie czynności mających na celu wyjaśnienie przypadków nadużyć seksualnych, stanowiących czynności skierowane przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Przedmiotem zainteresowania Komisji będzie też identyfikacja zaniedbań i zaniechań organów państwa, a także organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną i związaną z kulturą fizyczną, wypoczynkiem i leczeniem, jak również samorządów zawodowych, kościołów oraz związków wyznaniowych, w tym kościelnych osób prawnych, oraz osób prywatnych w zakresie wyjaśniania przypadków nadużyć seksualnych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów, do których zadań należy ściganie przestępstw bądź opieka i ochrona małoletnich, Komisja korzystać będzie z instrumentów mających na celu zapewnienie niezwłocznej reakcji organów państwa, a w przypadku stwierdzenia uchybień –podejmować będzie działania mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców tych nadużyć.

Komisja składać się będzie z siedmiu członków. Jej skład będzie zmieniał się co siedem lat. Trzech członków Komisji powoływał będzie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej większością 3/5 głosów, jednego członka Komisji – Senat Rzeczypospolitej Polskiej większością 3/5 głosów, i po jednym członku Komisji, odpowiednio, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów i Rzecznik Praw Dziecka. Przewodniczącego spośród członków Komisji ma wybierać Sejm (zwykłą większością). 

Obsługę merytoryczną, administracyjną i biurową Komisji zapewni powołany w tym celu Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15.

Zadania Komisji podzielono na trzy grupy:

 1. wyjaśnianie przypadków nadużyć seksualnych;
 2. działania mające na celu zapewnienie niezwłocznej reakcji organów państwa oraz organizacji i podmiotów w zakresie zwalczania nadużyć seksualnych, a także umożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców tych nadużyć;
 3. działalność prewencyjna i edukacyjna.

Ustawa wprowadza też zmiany do:

 • ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;
 • ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych;
 • ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.7.2019

  Bedzie komisja do walki z pedofilią

  Powstanie Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat.

 • 19.4.2017

  Zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci

  Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego. Celem ustawy jest zaostrzenie systemu kar przewidzianych (...)

 • 20.12.2017

  Zaostrzenie kar dla gwałcicieli i większa ochrona ofiar gwałtów

  Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu karnego przewiduje zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym i zwiększenie ochrony ofiar gwałtów. Np. wprowadza karę dożywotniego (...)

 • 20.10.2017

  Nowa instytucja będzie wspierać zorganizowaną aktywność obywateli

  Nowa ustawa tworzy Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który będzie odpowiedzialny za wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności (...)

 • 25.3.2017

  Większa ochrona małoletnich

  Wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci wkrótce staną się faktem. Parlamentarzyści nie mieli wątpliwości, (...)