Pozostałe

Wsparcie na bardziej praktyczne kształcenie zawodowe

Wsparcie dla nowych rozwiązań w obszarze kształcenia zawodowego

Ministerstwo Rozwoju uruchamia pilotażowy projekt w ramach działań innowacyjnych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na modernizację kształcenia zawodowego w Polsce. Inicjatywa realizowana będzie w Świętokrzyskiem. 26 lipca 2017 r. z udziałem wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek i marszałka woj. świętokrzyskiego Adama Jarubasa, podpisano umowę na projekt "Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. Jego wartość to blisko 18 mln zł. 

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020. W celu wymiany doświadczeń międzynarodowych, Urząd Marszałkowski nawiązał w ramach projektu partnerstwo z jednym z największych instytutów edukacyjnych w Austrii – Instytutem szkolenia zawodowego (BFI).

"Proponowane podejście jest zgodne z praktyką wielu krajów, w których istnieje dualny model kształcenia lub rozwinięty system kształcenia w miejscu pracy. Aby gospodarka polska była bardziej konkurencyjna,  konieczne jest wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami i zwiększenie nacisku na naukę umiejętności praktycznych. W ramach tej inicjatywy będą wspierane wszystkie strony procesu kształcenia: szkoły, przedsiębiorcy i uczniowie, co pozwoli na przygotowanie rekomendacji dotyczących upowszechnienia kształcenia w miejscu pracy, ze szczególnym naciskiem na budowanie systemu zachęt dla pracodawców i szkół" – wyjaśnił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

"Projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” zakłada zwiększenie częstości, długości i jakości kształcenia w miejscu pracy – informuje marszałek Adam Jarubas. – Chcemy, by co najmniej 40 procent godzin zajęć praktycznych odbywało się w przedsiębiorstwach, a nie jak dotychczas – w warsztatach i pracowniach szkolnych. Liczymy, że wsparciem obejmiemy pół tysiąca uczniów szkół zawodowych z naszego regionu.  Projekt realizować będziemy we współpracy z partnerem z Austrii, która ma wieloletnie, bardzo dobre doświadczenia związane z kształceniem zawodowym, zwłaszcza w obszarze kształcenia praktycznego w miejscu pracy" – podkreślił Adam Jarubas.    

"Zmieniające się potrzeby kształcenia zawodowego wymagają od nas wszystkich znalezienia i wykorzystania nowoczesnych form współpracy. Coraz bardziej rozwijające się dziedziny nauczania muszą również opierać się na wymianie poglądów oraz sprawdzonych rozwiązaniach. Szkolnictwo stoi przed bardzo odpowiedzialnymi wyzwaniami. Szkoła kształtuje charakter, uczy właściwych relacji społecznych, przygotowuje do życia w rodzinie i w społeczeństwie, daje możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu" – powiedziała Anna Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski.

"Rozwój szkolnictwa w naszym regionie to istotny element, który podnosi jego wartość jako silnego ośrodka na mapie oświatowej kraju. Młodzi ludzie powinni otrzymać gruntowne wykształcenie. Dlatego cieszę się, że w województwie świętokrzyskim będzie realizowany tak ważny pilotażowy projekt Ministerstwa Rozwoju, który z pewnością wzmocni jakość nauczania" – dodała Anna Wojtyszek.

Inicjatywa Komisji Europejskiej  "Lagging Regions"

Przedsięwzięcie jest efektem inicjatywy "Lagging Regions" implementowanej przez Bank Światowy na zlecenie Komisji Europejskiej. Województwo świętokrzyskie zostało wybrane jako jeden z regionów w Polsce, w którym inicjatywa jest realizowana.

Jednym z obszarów inicjatywy w regionie było wypracowanie modelu kształcenia w miejscu pracy. W ramach projektu eksperci Banku Światowego dokonali analizy głównych barier i ograniczeń dla upowszechnienia kształcenia w miejscu pracy w Polsce. Zaproponowali zestaw rozwiązań dla województwa świętokrzyskiego w postaci założeń projektu pilotażowego.

Modernizacja kształcenia zawodowego

Celem projektu jest przetestowanie 5 modeli kształcenia praktycznego w miejscu pracy i opracowanie rozwiązania, które będzie promowane jako rekomendowane do wdrożenia w innych regionach. Kluczowym aspektem projektu będzie zwiększenie częstości, długości i jakości kształcenia w miejscu pracy – ma to być integralny element formalnego kształcenia zawodowego. Zostanie to osiągnięte poprzez zorganizowanie większej ilości zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach. Modernizacja kształcenia zawodowego odbędzie się poprzez ścisłą współpracę z otoczeniem, w tym z pracodawcami.

Granty dla najlepszych modeli kształcenia

Projekt realizowany będzie w formule grantowej. Fundusze zostaną przekazane 5 podmiotom, mającym doświadczenie w praktycznej nauce zawodu. To m.in. szkoły, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, agencje/centra przedsiębiorczości oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność z zakresu inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego Następnie zostanie przeprowadzona rekrutacja uczniów szkół branżowych i technicznych, którzy wezmą udział w kształceniu praktycznym organizowanym w firmach z terenu województwa świętokrzyskiego.

Resort rozwoju szacuje, że w latach 2017-2020 wsparciem zostanie objętych minimum 500 uczniów w wieku 17-19 lat, klas II-IV placówek kształcenia zawodowego.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY