e-prawnik.pl Porady prawne

Mieszkanie pracownicze, czy można je wykupić (od lasów państwowych) – opinia prawna

17.1.2005

Stan faktyczny

Mieszkam w domu, który jest w zarządzie Lasów Państwowych. Mój mąż był pracownikiem Kampinoskiego Parku Narodowego. Chciałabym wykupić dom od KPN (od 25 lat mieszkam w tym domu, a teraz jestem jego najemcą). W związku z rozporządzeniem ministra OŚZNiL z dnia 9 kwietnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzenia przetargu ograniczonego zawiera art. 9 uniemożliwiający sprzedaż takich osad. Stanowi on, że nie wolno sprzedawać lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, jeżeli ich sprzedaż spowoduje enklawy wśród gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Nie mogę wykupić tego domu. Czy w dalszym ciągu aktualne jest te rozporządzenie? W związku z tym rozporządzeniem nie mogę skorzystać z ustawy z dnia 15.12.2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych?

Opinia prawna

Akty prawne, które Pani powołała w opisie stanu faktycznego, a to: ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2000 r., Nr 56, poz. 679) i wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 9 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego, są aktami prawnymi obowiązującymi także w chwili obecnej.

W tym zakresie obowiązuje też Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie stanowisk Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań (M.P. z dnia 25 marca 1995 r.). Z tego zarządzenia wynika, że (§ 2) z mieszkania bezpłatnego z zasobów Lasów Państwowych pracownik korzysta przez okres zatrudnienia, zaś po tym czasie obowiązany jest do opuszczenia zajmowanego lokalu. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy osoby uprawnione wstąpią w stosunek najmu po zmarłym i umowa ta nie zostanie wypowiedziana.


Rozważając Pani ewentualne prawo do wykupienia domu należałoby założyć, że Pani mąż zmarł i Pani wstąpiła w stosunek najmu tego budynku (lokalu). Powołane przez Panią wyłączenie od możliwości zakwalifikowania lokalu mieszkalnego jako „nieprzydatnego” lasom państwowym” wynikające z §9 rozporządzenia ma w pełni zastosowanie do Pani sytuacji.
Odnosząc się natomiast do możliwości zastosowania ustawy z dnia 15.12.2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2001 r.) należy zbadać, czy Lasy Państwowe są przedsiębiorstwem państwowym w rozumieniu powołanej wyżej ustawy. Ustawa ta nie zawiera wprawdzie własnej definicji przedsiębiorstwa państwowego, ale definicja ta znajduje się w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych. Przedsiębiorstwem państwowym może być tylko jednostka, która posiada osobowość prawną. Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia (art. 32 ustawy o lasach), nie są zatem przedsiębiorstwem państwowym. Jednak na podstawie szczególnego przepisu ustawy z dnia 15.12.2000 r. była możliwość nabycia mieszkania służbowego pracownika Lasów Państwowych:
„Art. 10. 1. Mieszkanie stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, może być zbyte osobie uprawnionej na jej wniosek po cenie pomniejszonej stosownie do art. 6.

  1. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli wniosek o nabycie nie zostanie złożony organowi reprezentującemu Skarb Państwa w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

  2. Przepisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie także do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.”

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (23 stycznia 2001 r.), zatem to uprawnienie, nawet jeżeli by Pani przysługiwało, już wygasło.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ