Mieszkania służbowe

Mieszkanie pracownicze, czy można je wykupić (od lasów państwowych) – opinia prawna

Stan faktyczny

Mieszkam w domu, który jest w zarządzie Lasów Państwowych. Mój mąż był pracownikiem Kampinoskiego Parku Narodowego. Chciałabym wykupić dom od KPN (od 25 lat mieszkam w tym domu, a teraz jestem jego najemcą). W związku z rozporządzeniem ministra OŚZNiL z dnia 9 kwietnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzenia przetargu ograniczonego zawiera art. 9 uniemożliwiający sprzedaż takich osad. Stanowi on, że nie wolno sprzedawać lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, jeżeli ich sprzedaż spowoduje enklawy wśród gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Nie mogę wykupić tego domu. Czy w dalszym ciągu aktualne jest te rozporządzenie? W związku z tym rozporządzeniem nie mogę skorzystać z ustawy z dnia 15.12.2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych?

Opinia prawna

Akty prawne, które Pani powołała w opisie stanu faktycznego, a to: ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2000 r., Nr 56, poz. 679) i wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 9 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego, są aktami prawnymi obowiązującymi także w chwili obecnej.

W tym zakresie obowiązuje też Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie stanowisk Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań (M.P. z dnia 25 marca 1995 r.). Z tego zarządzenia wynika, że (§ 2) z mieszkania bezpłatnego z zasobów Lasów Państwowych pracownik korzysta przez okres zatrudnienia, zaś po tym czasie obowiązany jest do opuszczenia zajmowanego lokalu. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy osoby uprawnione wstąpią w stosunek najmu po zmarłym i umowa ta nie zostanie wypowiedziana.


Rozważając Pani ewentualne prawo do wykupienia domu należałoby założyć, że Pani mąż zmarł i Pani wstąpiła w stosunek najmu tego budynku (lokalu). Powołane przez Panią wyłączenie od możliwości zakwalifikowania lokalu mieszkalnego jako „nieprzydatnego” lasom państwowym” wynikające z §9 rozporządzenia ma w pełni zastosowanie do Pani sytuacji.
Odnosząc się natomiast do możliwości zastosowania ustawy z dnia 15.12.2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2001 r.) należy zbadać, czy Lasy Państwowe są przedsiębiorstwem państwowym w rozumieniu powołanej wyżej ustawy. Ustawa ta nie zawiera wprawdzie własnej definicji przedsiębiorstwa państwowego, ale definicja ta znajduje się w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych. Przedsiębiorstwem państwowym może być tylko jednostka, która posiada osobowość prawną. Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia (art. 32 ustawy o lasach), nie są zatem przedsiębiorstwem państwowym. Jednak na podstawie szczególnego przepisu ustawy z dnia 15.12.2000 r. była możliwość nabycia mieszkania służbowego pracownika Lasów Państwowych:
„Art. 10. 1. Mieszkanie stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, może być zbyte osobie uprawnionej na jej wniosek po cenie pomniejszonej stosownie do art. 6.

  1. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli wniosek o nabycie nie zostanie złożony organowi reprezentującemu Skarb Państwa w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

  2. Przepisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie także do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.”

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (23 stycznia 2001 r.), zatem to uprawnienie, nawet jeżeli by Pani przysługiwało, już wygasło.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY