Stosunek pracy

Przyczyna wypowiedzenia - opinia prawna

Stan faktyczny

Moja żona dostała wypowiedzenie umowy o pracę z powodu "niespełnienia oczekiwań pracodawcy", było to dla nas zaskoczeniem, gdyż moja żona nie była karana dyscyplinarnie, nie prowadzono z nią żadnych rozmów dyscyplinujących. Na wypowiedzeniu było pouczenie o możliwości odwołania się do Sądu Pracy w miejscowości, gdzie znajduje się główna siedziba firmy, żona natomiast pracowała w w oddziale firmy, w innej miejscowości. Napisaliśmy do firmy wniosek o wszczęcie postępowania ugodowego przed Komisją Pojednawczą powołując się na niewystarczające wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w myśl art.30 par 4 KP. Firma odpisała, że nie ma Komisji Pojednawczej, a na pytanie o powody zwolnienia nie odpowiedzieli nic. Chcę skorzystać z możliwości żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Czy jest to możliwe, czy jest to możliwe przed Sądem Pracy w miejscowości, w której znajduje się oddzaił firmy, gdzie pracowała moja żona (odpadną koszty dojazdu)?

Opinia prawna:

Odpowiadając na pytanie pierwsze, zgodnie z art. 44 Kodeksu Pracy Pańska Żona może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę do Sądu Pracy, jeżeli uważa, iż to wypowiedzenie jest nieuzasadnione. Jeżeli umowa o pracę jest zawarta na czas nieokreślony, art. 45 par. 1 Kodeksu Pracy daje Pańskiej Żonie możliwość domagania się przywrócenia do pracy albo odszkodowania. Pańska Żona musi jednak wybrać jedno z tych roszczeń - nie może dochodzić obu równocześnie. Art. 30 par. 4 Kodeksu Pracy mówi o wskazaniu przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. W myśl aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego, przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, o której mówi art. 30 par. 4 Kodeksu Pracy powinna być jasna, dostatecznie konkretna i zrozumiała dla pracownika. „(...)Kwestia dostatecznie konkretnego i zrozumiałego dla pracownika wskazania przyczyny jest podlegająca ustaleniu (przez sąd pracy - przyp. aut.) okolicznością faktyczną” (wyrok SN z 2000.01.19 OSNAP 2001/9/313). Okoliczność, że sąd pracy uzna roszczenie dotyczące przywrócenia do pracy albo odszkodowania za uzasadnione, zależy od tego, czy przyczyna, jaką wskazał pracodawca jako uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, po zbadaniu przez sąd, okaże się wystarczająco jasna i dostatecznie konkretnie sformułowana.

Zgodnie z art. 264 par. 1 Kodeksu Pracy, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Co oznacz, że w przypadku Pańskiej Żony termin ten już upłynął. Jeżeli jednak bez swej winy Pańska Żona nie dokona tej czynności, zgodnie z art. 265 par. 1 Kodeksu Pracy - sąd pracy na Jej wniosek postanowi o przywróceniu tego terminu.

Ponadto należy wskazać na fakt, że zgłoszenie przez pracownika wniosku do komisji pojednawczej przerywa bieg terminów określonych w art. 264 Kodeksu Pracy, a więc także wyżej wymienionego siedmiodniowego terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę (art. 248 § 2 Kodeksu Pracy).
Przechodząc do odpowiedzi na pytanie drugie, Pańska Żona może dochodzić swych roszczeń również przed sądem pracy w Katowicach, oszczędzając w ten sposób na kosztach dojazdu. Możliwość taką daje Pani art. 461 par. 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który reguluje postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy. W myśl postanowień tego artykułu, powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone między innymi przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana. Tak więc sąd pracy w Katowicach jest również sądem właściwym do rozpoznania tej sprawy.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: