Podpis wystawcy weksla bez oznaczenia formy prawnej

Jednym z niezbędnych elementów weksla własnego jest podpis wystawcy (art. 107 pkt 7 Prawa wekslowego). Wystawcą może być też osoba prawna. Należy ją wówczas tak oznaczyć, aby można było ocenić, czy weksel został wystawiony z zachowaniem reguł reprezentacji. W pewnej sprawie pojawiła się wątpliwość, czy ważny jest weksel własny, wystawiony przez osobę prawną, jeżeli brak jest wskazania jej formy organizacyjnej (np. spółka jawna czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), ale podany jest jej numer rejestru sądowego (KRS). Na dodatek w oznaczeniu firmy podano przedmiot działalności osoby prawnej, choć nie była to część firmy (nazwy spółki ujawnionej w KRS). Takie zagadnienie rozpatrywał Sąd Najwyższy, który uznał, że

Nie jest nieważny weksel własny wystawiony przez osobę prawną oznaczoną z pominięciem określenia jej formy prawnej, ale z podaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także weksel własny wskazujący przedmiot działalności gospodarczej wystawcy, niebędący częścią jego firmy.

Wymóg wskazania w firmie osoby prawnej oznaczenia jej formy organizacyjnej wynika z art. 43[2] § 1 i 2 k.c. oraz art. 43 [5] § 1 i 2 k.c. oraz art. 36 ust. 6 i art. 38 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o KRS. Sąd Najwyższy uznał jednak, że rygorystycznie należy podchodzić jedynie do oznaczenia remitenta. Forma prawna wystawcy nie musi natomiast wynikać bezpośrednio z treści weksla. Podanie numeru KRS pozwala na jednoznaczne ustalenie, jaka jest forma prawna osoby prawnej będącej wystawcą weksla własnego. Wykładnia tekstu weksla polegająca na uściśleniu znaczenia poszczególnych zwrotów jest dopuszczana w orzecznictwie. Przejawem takiego uściślenia znaczenia podanego na wekslu własnym numeru w KRS wystawcy weksla jest ustalenie na tej podstawie formy prawnej osoby prawnej będącej wystawcą weksla.

Sąd Najwyższy zauważył dalej, że z mocy art. 43[5] § 2 k.c. wskazanie na przedmiot działalności stanowi jedynie fakultatywny, a nie obowiązkowy element składowy firmy osoby prawnej. Dlatego użycie w tekście weksla określenia przedmiotu działalności, nie będącego elementem firmy wystawcy weksla, nie wywołuje nieważności weksla własnego. Za weksel własny nie może być uznany tylko taki dokument, któremu brak jest jednej z cech wskazanych w art. 101 Prawa wekslowego (z wyjątkiem braku oznaczenia terminu płatności lub miejsca wystawienia). Dodatkowy element – oznaczenie działalności – użyty w tekście weksla przy oznaczeniu wystawcy nie oznacza braku którejkolwiek z tych cech.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 roku, sygn. akt III CZP 54/13, www.sn.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

  Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny (...)

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • Niebezpieczne weksle inwestycyjne

  Konsumencie, uważaj na tzw. inwestycyjne weksle nieruchomościowe. Gdy wystawca weksla ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać pieniędzy. Jest to nowy sposób na pozyskanie kapitału, (...)

 • Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. (...)

 • Podpis osobisty w ZUS

    Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) udostępniono nową metodę podpisywania dokumentów – podpis osobisty.  

NA SKÓTY