Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

Pytanie:

Zgadzam się z Państwa interpretacją dotyczącą abstrakcyjności weksla w przypadku, gdy jest to weksel zupełny. Natomiast weksel in blanco jest ścisle związany z porozumieniem i bez niego nie ma podstaw do jego wypełnienia. Tak więc abstrakcyjnośc jego nie jest tak oczywista jak Państwo piszecie, ponieważ jest uwarunkowana, a to oznacza, że aby wydać nakaz zapłaty powinno się sprawdzić okoliczności dla jakich został wystawiony i czy zaszły zdarzenia, które to umożliwiają. 1. Czy poprawnie interpretuję powyższe kwestie? 2. Jak rozumieć, że weksel gwarancyjny in blanco może być wypełniony w sytuacji niezaspokojenia roszczeń pozawekslowych? 3. Nadal mam problem z interpretacją czy weksel gwarancyjny in blanco może zabezpieczać zobowiazania czy np. umowę z przed wystawienia weksla, czy też zabezpiecza je od momentu jego wystawienia, jest to dla mnie kluczowe pytanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oczywiście weksel in blanco zazwyczaj połączony jest z deklaracją wekslową. Wóczas jego abstrakcyjność jest ograniczona. Natomiast nie można wykluczyć sytuacji, w której weksel in blanco zostanie wystawiony bez deklaracji. Wóczas istota abstrakcyjności weksla sprowadza się do tego, iż dłużnik wekslowy (czyli zazwyczaj osba, która weksel wystawiła) zobowiązana będzie do spełnienia swego zobowiązania wynikającego z wypełnionego weksla bez względu na przyczynę, która uzasadniała wystawienie weksla. Zobowiązanie wekslowe jest bardzo rygorystyczne i dlatego też rozważna osoba nie wystawi nigdy weksla in blanco bez deklaracji wekslowej. Takiej sytuacji nie należy jednak wykluczyć. Interpretacja postanowienia, że weksel in blanco może być wypełniony w sytuacji niezaspokojenia roszczeń pozawekslowych dotyczy sytuacji, w której zawarto deklarację wekslową. W deklaracji ten zazwyczaj podany jest stosunek prawny, z którego strony mogą wywodzić określone roszczenia. W tej sytuacji brak realizacji lub nienależyta realizacja zobowiązań wynikających ze stosunku podstawowego stanowi okoliczność uzasadniającą wypełnienie weksla i przedstawienie go do zapłaty. Najlepiej sytuację tę zobrazuje nastepujący przykład: dwóch przedsiębiorców, powiedzmy A i B zawiera umowę o dostarczanie określonycb produktów (np. butów - jesto bez znaczenia). A zobowiązuje się dostarczać buty do B w określonym terminie, a B zobowiązuje się płacić za dostawy np. pod koniec każdego miesiąca. A żąda od B wystawienia weksla in blanco na zabezpieczenie roszczeń A w stosunku do B o zapłątę za dostarczony towar. Strony podpisują deklarację wekslową, w której postanawiają, że A ma prawo wypełnić weksel na kwotę wynikającą z niezapłąconych przez B faktur wystawionych przez A za dostarczone buty. W tej sytaucji weksel taki zabezpiecza roszczenia A w stosunku do B o zapłątę. A bedzie mógł wypełnić weksel tylko wówczas, gdy B nie zapłaci za dostarczony towar. Jeżeli jednak A wypełni weksel na inną kwotę lub z innego tytułu, B będzie mógł podnieść przeciwko A zarzuty wekslowe w postaci zarzutu niezgodnego z treścią deklaracji wekslowej wypełnienia weksla. Jeżeli natomiast nierozważny B wystawił na A weksel bez deklaracji wekslowej, A może dowolnie wypełnić weksel i B nie może przeciwko A wystąpić z zarzutami - to jest właśnie istota abstrakcyjności weksla). Nie ma przeszkód by strony postanowiły, że wystawiony przez jedną z nich weksel zabezpieczać będzie roszczenia ze stosunków prawnych powstałych sprzed wystawienia weksla. W podanym przykładzie możliwe będzie wystawienie weksla przez B na rzecz A i określenie w deklaracji wekslowej, iż weksel ten zabepziecza roszczenia ze stosunku prawnego powstałego przed wystawieniem weksla.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY