Aktualny odpis z KRS

Pytanie:

Wierzyciel pozywa dłużnika o zapłatę w postępowaniu gospodarczym nakazowym. Czy powód, będący spółką prawa handlowego, powinien załączyć do pozwu oryginał aktualnego odpisu z KRS spółki? Czy wystarczająca w tym przypadku będzie kopia poświadczona za zgodność z oryginałem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W myśl art. 128 § 1 kpc do pisma procesowego należy dołączyć odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto jeśli nie złożono w sądzie załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Przepisy nie nakazują dołączania do pozwu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli powód się na to decyduje, to wystarczająca będzie kopia odpisu z KRS poświadczona za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonuje adwokat lub radca prawny, występujący w sprawie w charakterze pełnomocnika strony, jak również notariusz. W pozwie w takiej sytuacji można zaznaczyć, że w posiadaniu strony do dyspozycji sądu jest oryginał aktualnego odpisu z KRS.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ms

29.4.2010 20:56:45

Re: Aktualny odpis z KRS

Odpis z KRS należy natomiast dołączyć w przypadku reprezentowania strony będącej podmiotem wpisanym do rejestru. Tylko w ten sposób można bowiem udowodnić, że pełnomocnictwa do reprezentacji strony udzieliła osoba do tego upoważniona. W przypadku braku odpisu z KRS, pozew w postępowaniu gospodarczym zapewne zostanie zwrócony.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: