Alimenty dla dziecka ze związku pozamałżeńskiego

Pytanie:

Jestem obecnie w ciąży z mężczyzną, z którym nie pozostaję w związku małżeńskim. Twierdzi on, że uzna dziecko. Jaka jest procedura uzyskania alimentów na koszty utrzymania dziecka po jego urodzeniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepis art.133 §1 kro stanowi, iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny każdego z rodziców względem dziecka istnieje niezależnie od tego, czy pochodzi ono z małżeństwa, czy jest ono dzieckiem pozamałżeńskim. W tym ostatnim wypadku obowiązek alimentacyjny ojca istnieje od chwili urodzenia dziecka, a nie dopiero od daty jego uznania lub sądowego ustalenia ojcostwa. Obowiązek alimentacyjny trwa do chwili osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania się, co nie zawsze wiąże się z uzyskaniem pełnoletności dziecka.

Zgodnie z art.135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest w stanie jeszcze utrzymać się samodzielnie, może polegać także w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego wychowanie lub utrzymanie. Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech.

Ojciec biologiczny może wykonywać swój obowiązek względem w sposób dobrowolny (np. płacąc na dziecko określone kwoty lub/ i będzie osobiście zajmował się dzieckiem), powództwo o alimenty nie będzie konieczne. Mogą Państwo nawet zawrzeć umowę w tym zakresie. Gdyby jednak obowiązek alimentacyjny nie był wykonywany lub nie pokrywał usprawiedliwionych potrzeb dziecka, może Pani wnieść do sądu stosowny pozew.

Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej lub w okręgu sądu miejsca zamieszkania pozwanego. Właściwy jest sąd rejonowy.

W oparciu o art. 143 kro jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Jeśli zatem ojciec biologiczny ostatecznie nie uzna dziecka i nie będzie chciał płacić na nie alimentów, to w jednym pozwie będzie Pani mogła dochodzić zarówno ustalenia ojcostwa jak i alimentów.

Warto pamiętać również o szczególnych uprawnieniach matki w związku z porodem. Ojciec nie będący mężem matki jest bowiem obowiązany przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia te przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe. W przypadku gdy ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: