e-prawnik.pl Porady prawne

Auto-handel a VAT

Pytanie:

Mam zamiar zacząć prowadzić działalność związaną z auto- handlem, wszystkie wymogi formalne chyba spełniam tzn. wpis do ewidencji dział gospodarczej (sprzedaż samochodów osobowych i furgonetek), regon tak samo, NIP tzw. unijny, bowiem chodzi o auta sprowadzane z krajów unii, czyli tam mogę zakupić je w cenie netto na moją firmę w Polsce, jeśli posiadam niezbędne dokumenty, muszę tutaj zapłacić akcyzę od wartości netto i inne opłaty recyklingowe itp. Jak mam płacić podatek VAT, skoro auto jest na handel czy w chwili sprzedaży normalnie wystawiam fakturę VAT 22% w takiej sytuacji? Jakie wymogi formalne muszę spełnić jeszcze?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Auto-handel a VAT

Osoba zamierzająca rozpocząć działalność w zakresie sprzedaży samochodów musi zasadniczo spełnić te same warunki, co każda inna osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą. Poza wymienionymi już należy wskazać obowiązki w zakresie ZUS, w tym w szczególności dokonanie odpowiednich zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Odnośnie opodatkowania sprzedaży podatkiem od towarów i usług (VAT) należy wskazać, iż sprzedaż taka będzie objęta VAT w stawce 22%. Sprzedaż może być opodatkowana na zasadach ogólnych (a więc po sprzedaży podatnik wystawi fakturę VAT na całość ceny), należy jednak również rozważyć możliwość opodatkowania sprzedaży na zasadzie VAT marży. Zgodnie bowiem z przepisem art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, w tym także samochodów używanych spełniających warunki towaru używanego według art. 120 ust. 1 pkt 4 (przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne...), podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Powyższy system opodatkowania, w myśl art. 120 ust. 10 pkt 1 ww. ustawy, dotyczy tych towarów używanych, które podatnik nabył m.in. od osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, a także od podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113.

Potrzebujesz porady prawnej?