Pełnomocnik z urzędu

Pytanie:

Prokuratura rejonowa umorzyła śledztwo o przestępstwo z art. 233 § 1 kk. i inne powołując się na art. 17 § 1 pkt 1 kpk. W pouczeniu mam podane, że w ciągu 1 miesiąca mam możliwość wnieść akt oskarżenie do Sądu. Z art. 55 § 1 i 2 wynika, że akt oskarżenia powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata. Zażalenie do sądu było już składane wcześniej. Ze względu na trudną sytuację materialną (brak pracy) nie mam pieniędzy na adwokata. Jak mam postępować w tej sytuacji? Czy mogę sam wnieść akt oskarżenia połączony z wnioskiem o przydzielenie adwokata z urzędu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 78 Kodeksu postępowania karnego, k.p.k., oskarżony który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Dalej zgodnie z art. 87 par. 1 k.p.k., strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika. Na mocy art. 88 par. 1 k.p.k., do pełnomocników stosuje się odpowiednio, m. in. art. 78 k.p.k. W związku z tym dopuszczalne jest ustanowienie pełnomocnika z urzędu dla osoby, która spełnia wskazane w tym artykule przesłanki ( tak Wincenty Grzeszczyk w  Grzeszczyk Wincenty Kodeks postępowania karnego. Komentarz Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis wydanie VI s. 752 ). Z pełnomocnika może skorzystać w szczególności pokrzywdzony występujący z subsydiarnym aktem oskarżenia w trybie art. 55 k.p.k.. Zgodnie z art. 81 k.p.k. pełnomocnika z urzędu wyznacza prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Artykuł 84 par.

1 k.p.k., stanowi, że wyznaczenie pełnomocnika z urzędu nakłada na niego obowiązek podejmowania czynności procesowych do prawomocnego zakończenia postępowania. Naszym zdaniem tyczy się to również obowiązków wynikających z przymusu adwokackiego wynikającego z art. 55 par. 2 k.p.k. czyli sporządzenia i podpisania subsydiarnego aktu oskarżenia. W związku z wyraźną regulacją powyższego artykułu, należy stwierdzić, że nie może Pan sam przygotować takiego aktu i jednocześnie wnosić o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wobec tego najpierw winien Pan złożyć odpowiedni wniosek do prezesa właściwego sądu, który następnie ma obowiązek wyznaczyć adwokata odpowiedzialnego za sporządzenie i podpisanie rzeczonego aktu oskarżenia. Pamiętać należy o miesięcznym terminie, określonym przez art. 55 par. 1 k.p.k.. od chwili doręczenia odpowiedniego zawiadomienia. Jeżeli w wyniku procedury ustanawiania pełnomocnika z urzędu nastąpi uchybienie temu terminowi, w grę wchodzi przywrócenie z art. 126 k.p.k., gdyż byłaby to okoliczność niezależna od Pana.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.11.2017

  Pełnomocnik z urzędu w sprawach cywilnych

  W procesie cywilnym możemy żądać ustanowienia dla nas profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, w osobie radcy prawnego lub adwokata. Przede wszystkim może uzyskać go strona zwolniona od kosztów (...)

 • 9.12.2016

  Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

  Często podpisując umowę z daną firmą, czy instytucją, nie weryfikujemy, czy osoba podpisująca się za naszego kontrahenta jest uprawniona do jej zawarcia. Jakie mogą być konsekwencje podpisania (...)

 • 3.2.2010

  Pełnomocnictwo procesowe

  W prawie przyjęta jest zasada, iż strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Swoboda stron w wyborze pełnomocnika jest (...)

 • 16.6.2011

  Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

  Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby, na mocy którego inna osoba staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełnomocnika (...)

 • 17.7.2017

  Kiedy można zawrzeć umowę z samym sobą?

  Co do zasady podmioty prawa cywilnego mogą działać przez pełnomocników. Źródłem umocowania jest w tym przypadku oświadczenie woli reprezentowanego (mocodawcy) - tzw. pełnomocnictwo. (...)