Bezpodstawne postępowanie egzekucyjne

Pytanie:

Otrzymałem dzisiaj "wezwanie dłużnika do stawienia się w kancelarii komornika" w celu złożenia wyjaśnień. Podana jest sygn. sprawy i z czyjego wniosku toczy się postępowanie przeciwko mnie; znam tego człowieka - rzekomego wierzyciela, ale nie jestem mu winien żadnych pieniędzy. 3 miesiące temu przegrałem sprawę sądową jako powód (2 instancje) i miałem mu zwrócić koszty procesu. Zwróciłem co do złotówki natychmiast po otrzymaniu wyroku wraz z uzasadnieniem i mam na to potwierdzenie. W wezwaniu od komornika nie figuruje ani kwota, ani nie jest określony tytuł wykonawczy, z którego rzekomo wynika mój dług, ale nie może być to nic innego, jak to, o czym wspomniałem. Chętnie wytoczę powództwo przeciwegzekucyjne, ale wszak nie wiem, jaką kwotę wpisał sobie ów były wierzyciel mój we wniosku egzekucyjnym, więc nie mogę konkretnie sformułować powództwa. Czy mam wnioskować do komornika o podanie kwoty wynikającej z wniosku egzekucyjnego i dopiero po otrzymani tejże wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym? (oczywiście napisze komornikowi, że wniosek egzekucyjny jest bezpodstawny i załączę potwierdzenie przelewu na konto tego człowieka). Rozumiem, że termin zawity do złożenia powództwa przeciwegzekucyjnego jeszcze nie rozpoczął biegu, skoro w tym piśmie od komornika nie jest wyszczególniona kwota, wyegzekwowania której żąda ów człowiek? I dopiero, gdy dowiem się z pisma, jaka to kwota, wówczas zacznie biec ów termin? Nie jestem niczyim dłużnikiem, wiec nie będę chodził do komornika "składać wyjaśnienia" - jako dłużnik.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 761 kpc organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień. Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim można odmówić przedstawienia dokumentu (art. 248 kpc) lub złożenia zeznań w charakterze świadka (261 § 1 kpc) albo odpowiedzi na zadane pytanie (261 § 2 kpc). Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia komornikowi wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 kpc albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez komornika grzywną do pięciuset złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swego pobytu.

Jak więc wynika z powyższego, jeżeli nie stawi się Pan osobiście w terminie, miejscu i czasie wskazanym przez komornika w zawiadomieniu, wówczas może zostać na Pan nałożona grzywna w kwocie do 500 zł. Skoro otrzymał Pan zawiadomienie, ma Pan obowiązek stawienia się w kancelarii komornika, wówczas w ramach wyjaśnień wykaże Pan, że roszczenie zostało spełnione i jest ono bezzasadne.

Z kolei zgodnie z art. 805 kpc, przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji.

Jak więc wynika z powyższego, postępowanie egzekucyjne przeciwko Panu nie zostało jeszcze wszczęte, albowiem nie został Pan powiadomiony o jego rozpoczęciu na podstawie art. 805 kpc. Komornik może wezwać dłużnik co złożenia wyjaśnień przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie § 17 rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz. U. 1968 r. Nr 10, poz. 62 ze zm.), zgodnie z którym jeżeli wierzyciel nie może uzyskać informacji niezbędnych do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego, komornik postąpi stosownie do art. 761 § 1.

Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 kpc, dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Jak więc wynika z powyższego termin do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego zacznie biec od momentu uzyskania informacji o naruszeniu prawa. W Pańskim przypadku będzie on biegł od momentu złożenia wyjaśnień u komornika, albowiem dopiero wtedy uzyska Pan informacje z jakiego tytułu wierzyciel wystosował wniosek egzekucyjny przeciwko Panu i czy rzeczywiście nastąpił naruszenie prawa w tym przedmiocie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

kimkum

19.8.2013 13:15:56

Re: Bezpodstawne postępowanie egzekucyjne

przecież termin jednego miesiąca nie odnosi się do powództwa z art 840, a jedynie do powództwa osoby trzeciej z art. 841. Brawo dla autora porady!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: