Budowa budynku na cudzym gruncie i jego legalizacja

Pytanie:

Witam. Mój sąsiad wybudował część swojego garażu na moim gruncie. Czy sąd może mu nakazać jego rozbiórkę? Czy sąsiad ma szansę zalegalizować budowę budynku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane właściwy organ ma co do

zasady obowiązek nakazać w drodze decyzji rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części,

będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.

Wybudowanie budynku na cudzej nieruchomości może być uznane za wyjście poza zakres

pozwolenia na budowę. W takim przypadku powołując się na wyrok Sądu Najwyższego - Izby

Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 kwietnia 2001 r. (III RN 89/2000)

należy stwierdzić, że przepis art. 48 prawa budowlanego stanowi podstawę prawną nakazania

rozbiórki części budynku dobudowanej samowolnie poza zakresem pozwolenia na budowę.

Oczywiście nie jest możliwe na chwilę obecną przewidzenie zachowania organu nadzoru

budowlanego, ze względu na podejmowanie przez niego rozstrzygnięć w ramach tzw. uznania

administracyjnego.

Należy wszakże nadmienić, że zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego we

Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2003 r. (II SA/Wr 2987/2001) dopuszczalność legalizacji samowoli budowlanej jest możliwa, ale

tylko w razie gdy w sposób zgodny z przepisami prawa procesowego organy orzekające wykluczą dopuszczalność zastosowania

art. 48 prawa budowlanego.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY