Odpłatne zbycie nieruchomości a darowizna.

Pytanie:

"Podatnik otrzymał w formie darowizny od brata nieruchomość, którą zamierza darować synowi. Art. 30e stanowi, że podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości - a takim na pewno nie jest darowizna - wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.Czy w związku z powyższym darowizna dokonana przed upływem 5 lat od otrzymania darowizny nie podlega podatkowi dochodowemu? "

Odpowiedź prawnika: Odpłatne zbycie nieruchomości a darowizna.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r. poz. 361) źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)  nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)  prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d)  innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

 

Z powyższego przepisu wynika, że źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie.

Regulacje prawne dotyczące umowy darowizny zostały zawarte w art. 888 i nast. kc. Zgodnie z art. 888 kc umowa przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Cechą specyficzną umowy darowizny jest nieodpłatność, w związku z powyższym nie można uznać darowizny mieszkania za jego odpłatne zbycie.

W konsekwencji – w naszej opinii - uprawnione jest stanowisko, że darowizna nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – tym samym można jej dokonać w każdym czasie i nie trzeba zachowywać pięcioletniego terminu od końca roku podatkowego w którym nastąpiło nabycie.


Magdalena Sławińska-Rzemek

Doradca podatkowy

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • kris 2015-02-11 23:36:53

    W takim jak opisano przypadku rzeczywiście nie bedzie podatku dochodowego ale Urząd Skarbowy po wszczęciu postępowania podatkowego może uznać, ze darowizna nieruchomosci którą ojciec otrzymał od brata i pózniejsza darowizna ojca na syna jesli nie mineło 5 lat podlega podatkowi od spadku i darowizn tak jakby darowizna przeszła z wujka na syna( a tu nie mozna skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadku i darowizn)


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika