Dłużnik niemiecki a właściwość sądu

Pytanie:

"Kontrahent niemiecki odebrał od nas towar w 2007 roku i nie zapłacił do tej pory. Zostały wystawione faktury sprzedaży, które ów kontrahent podpisał. Podpisał również dokumenty wywozu towaru za granicę. Kilka dni później w imieniu kontrahenta towar odebrała osoba, która podała się za jego pracownika (podpisała dokument WZ) i zabrała towar. Do tej pory nie możemy odzyskać pieniędzy za faktury i towar. Zostało wysłane wezwanie jednak wróciło jako nieodebrane. Nasza spółka z o. o. zarejestrowana jest w KRS w K., wartość transakcji 30 000 PLN, kontrahent - dłużnik to niemiecki podmiot gospodarczy. Jaka jest właściwość sądu dla danej sprawy oraz jaki pozew z jakimi dokumentami należy złożyć do sądu?"

Odpowiedź prawnika: Dłużnik niemiecki a właściwość sądu

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) NR 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Państwa Członkowskiego, może być pozwana w innym Państwie Członkowskim:

a.      jeżeli przedmiotem postępowania jest umowa lub roszczenia wynikające z umowy - przed sąd miejsca, gdzie zobowiązanie zostało wykonane albo miało być wykonane;

b.     w rozumieniu niniejszego przepisu - i o ile co innego nie zostało uzgodnione - miejscem wykonania zobowiązania jest:

 • w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych - miejsce w Państwie Członkowskim, w którym rzeczy te zgodnie z umową zostały dostarczone albo miały zostać dostarczone;

 • w przypadku świadczenia usług - miejsce w Państwie Członkowskim, w którym usługi zgodnie z umową były świadczone albo miały być świadczone;

c.      jeśli lit. b) nie ma zastosowania, wówczas stosuje się lit. a);

Z kolei na podstawie art. 60 w/w rozporządzenia, Dla celów stosowania niniejszego rozporządzenia spółki i osoby prawne mają swoje miejsce zamieszkania w miejscu, w którym znajduje się:

 • ich statutowa siedziba; lub

 • ich główny organ zarządzający; lub

 • ich główne przedsiębiorstwo.

W analizowanej sprawie należy wyjaśnić, czy ewentualny proces może być wytoczony przed polskim sądem. Zgodnie z powyższymi przepisami, jeżeli umowa, którą Państwo zawarli z zagranicznym kontrahentem, została wykonana w Polsce (naszym zdaniem została wykonana w Polsce), mogą Państwo wystąpić z powództwem przeciwko podmiotowi zagranicznemu przed polskim sądem. Należy jednak pamiętać, że w umowach pomiędzy podmiotami z różnych krajów, podmioty te często określają w umowach sąd właściwy do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w ramach wykonania tych umów. Sugerujemy sprawdzenie, czy umowa, która Państwa wiąże z kontrahentem niemieckim, nie zawiera postanowienia o właściwości sądu.

W opisanym stanie faktycznym należałoby złożyć pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym - jeżeli posiadają Państwo faktury podpisane przez osobę reprezentującą dłużnika (np. prezesa spółki niemieckiej - zależy to od ustanowionego sposoby reprezentacji). Jeżeli posiadają Państwo faktury nie podpisane przez osobę uprawnioną, należałoby skierować pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym.

W przedmiocie procedury składania pozwu i jego rozpoznania uprzejmie prosimy zapoznać się z artykułami zatytułowanymi:

Do pozwu należy dołączyć:

 1. Pełnomocnictwo (jeżeli będzie Państwa reprezentował pełnomocnik).

 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł).

 3. Dowód uiszczenie opłaty sądowej.

 4. Odpis z rejestru przedsiębiorców powoda (lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

 5. Odpis z rejestru przedsiębiorców pozwanego (odpis z niemieckiego rejestru przedsiębiorców).

 6. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty dłużnika wraz z dowodem nadania.

 7. Faktury VAT (roszczenia z faktury VAT).

 8. Potwierdzenie odbioru towaru (WZ).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika