Domek na działce leśnej

Pytanie:

Zamierzam zakupić działkę w górach. Z dostępnych ofert najciekawsze dla mnie są działki które niestety widnieją jako rolno-leśne lub leśne. Na takiej działce chciałbym wybudować domek kampingowy. Słyszałem że normalnie nie otrzymam pozwolenia. Słyszałem również że będąc właścicielem gospodarstwa rolniczego, pozwolenie na zabudowę otrzymam. Proszę o informację jakie regulacje prawne dotyczą zaistniałej sytuacji.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiadając na pytanie, co do możliwości zabudowy działki rolnej bądź leśnej, w pierwszej kolejności należy zbadać, czy dla danego terenu został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji, gdy nie ma planów, zabudowa może odbyć się jedynie na podstawie decyzji WZ, a ta z kolei jest wydawana po spełnieniu szeregu warunków określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednym z tych warunków jest to, by grunt nie wymagał uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo był objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa ta przewidywała, że obowiązujące plany utracą moc po określonym w ustawie okresie czasu).

W tym miejscu można wskazać, że przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych:  

 • gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,  
 • gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  lub upoważnionej przez niego osoby,  
 • pozostałych gruntów leśnych  - wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.
Dodatkowo, pewnych wymogów co do uzyskania decyzji WZ nie stosuje się, jeżeli powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. Nie stosuje się wymogu: polegajacego na tym, że co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

Jeżeli natomiast na danym obszarze obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego to można wskazać co następuje.

W pierwszej kolejności należy zapoznać się, czy plan ten nie przewiduje w przypadku działek rolnych zakazau zabudowy (lub nie przewiduje takiego zakazu dla określonych podmiotów). Szczegółowe kwestie związane z budową na działce rolnej omawia  natomiast artykuł: Chcesz wybudować dom na działce rolnej? Dowiedz się jak to zrobić

Ponadto, można wskazać że zgodnie z art. 29 Prawa budowlanego , pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

 • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
 • płyt do składowania obornika,
 • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
 • naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
 • suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2.

Taka budowa wymaga jednak zgłoszenia. Z kolei działką siedliskową jest działka jest działka pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego. (uchwała SN z 15.12.1969 r. III CZP 12/69 OSNC 1970/3/39).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.3.2017

  VAT na e-booki

  Zasada równego traktowania nie sprzeciwia się temu, aby książki, dzienniki i periodyki cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną były wyłączone ze stosowania obniżonej stawki VAT. Regulacje (...)

 • 6.2.2015

  Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

 • 2.3.2017

  Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

  Ogólnie mówiąc, zobowiązanie podatkowe podatnika może powstać albo z mocy prawa, albo przez doręczenie decyzji organu podatkowego. Czym są w ogóle zobowiązania podatkowe? Jakie (...)

 • 4.1.2018

  Zmiany w projektowaniu budynków

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać (...)

 • 12.10.2016

  Kiedy można budować w granicy ?

  Zasady budowania w granicach nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...)