Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Chcesz wyceniać wartość nieruchomości i pracować jako rzeczoznawca majątkowy? Musisz najpierw uzyskać uprawnienia. Dowiedz się, jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

Rzeczoznawca majątkowy - co robi rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Żeby móc wyceniać nieruchomości, trzeba najpierw uzyskać specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Działalność w zakresie wyceny nieruchomości przez osoby niebędące rzeczoznawcami majątkowymi jest zakazana i grozi za to kara grzywny w wysokości do 50 tys. zł.

Wszyscy rzeczoznawcy majątkowi są wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Jest to rejestr publicznie dostępny. Możesz w nim sprawdzić, czy dana osoba posługująca się tytułem zawodowym "rzeczoznawca majątkowy", rzeczywiście posiada uprawnienia do szacowania nieruchomości. 

Rzeczoznawca majątkowy może również sporządzać opracowania i ekspertyzy. Opracowania i ekspertyzy mogą dotyczyć:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Uprawnienie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego może uzyskać osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwo:
  • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • przeciwko mieniu,
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  • skarbowe,
 • ma wyższe wykształcenie,
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
 • odbyła praktykę w zakresie wyceny nieruchomości lub posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości,
 • przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym zdała egzamin.

Dokumenty potwierdzające dwuletnie doświadczenie zawodowe w omawianym obszarze powinny świadczyć o nabyciu przez kandydata umiejętności zapewniających prawidłowe wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Pomocna w zestawieniu czynności wykonywanych na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości może być tabela.

Kiedy nie potrzeba studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości?

Nie trzeba ukończyć studiów podyplomowych, jeśli posiada się dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwił nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości. Program ten powinien odpowiadać programowi studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Zgodność programu potwierdza suplement do dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. Jeśli zainteresowany ukończył szkołę wyższą poza Polską, to jego dyplom może wymagać nostryfikacji.

Kiedy nie trzeba odbyć praktyki zawodowej?

Kandydat do zawodu jest zwolniony z obowiązku odbycia 6-miesięcznej praktyki zawodowej, jeżeli:

 • odbył w czasie studiów praktykę w zakresie wyceny nieruchomości w wymiarze jednego semestru (powinna ona być objęta programem studiów oraz realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych) lub
 • posiada udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości.

Praktyka zawodowa osób chcących zostać rzeczoznawcami majątkowymi przy wycenie nieruchomości

Praktyka zawodowa kandydata na rzeczoznawcę majątkowego

Jak wspomniano, chcący zostać rzeczoznawcą majątkowym w zakresie szacowania nieruchomości musi - co do zasady - odbyć co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową.

W tym celu należy poszukać odpowiedniej organizacji, która organizuje praktykę zawodową. Następnie trzeba złożyć do organizatora praktyki zawodowej wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej. We wniosku należy:

 • wskazać prowadzącego praktykę zawodową oraz dołączyć zgodę prowadzącego na przeprowadzenie praktyki zawodowej albo
 • zwrócić się do organizatora praktyki zawodowej o zaproponowanie prowadzącego praktykę zawodową spośród podmiotów wpisanych na listę.

Praktyka zawodowa i dziennik praktyki zawodowej kandytata na rzeczoznawcę majątkowego

1. Organizator praktyki zawodowej wyda dziennik praktyki zawodowej po uiszczeniu opłaty za jego wydanie. Opłata wynosi 3% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w roku poprzedzającym wydanie dziennika praktyki zawodowej (kwotę tę ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego). Sposób wniesienia opłaty ustala organizator praktyki zawodowej. Ponadto organizator praktyki zawodowej prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej, który przekazywany jest do końca każdego kwartału do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Dziennik praktyki zawodowej powinien być zgodny z wzorem określonym w załączniku numer 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

2. Przez prowadzącego praktykę zawodową należy rozumieć rzeczoznawcę majątkowego, u którego kandydat do zawodu będzie odbywał praktykę, przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości, organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych, izbę gospodarczą zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości – wpisanych na listę prowadzących praktykę zawodową, prowadzoną przez organizatora praktyki zawodowej (praktykę może także prowadzić uczelnia). Praktyka zawodowa może odbywać się pod kierunkiem rzeczoznawcy lub rzeczoznawców, którzy wykonują działalność zawodową w zakresie szacowania nieruchomościami przez okres przynajmniej 3 lat poprzedzających prowadzenie praktyki zawodowej. Osoba wchodząca w skład Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej nie może być osobą, pod opieką której prowadzona będzie praktyka zawodowa. Ponadto prowadzący praktykę zawodową nie może sprawować opieki nad więcej niż pięcioma kandydatami.

Natomiast organizatorami praktyki zawodowej są związki stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości. Można wyszukać odpowiedniego prowadzącego praktykę zawodową na liście prowadzonej i aktualizowanej przez organizatora praktyki.

3. W dzienniku praktyki zawodowej wpisuje się swoje imię i nazwisko (jako kandydata), numer dziennika, nazwę organizatora praktyki zawodowej oraz dane dotyczące prowadzącego praktykę zawodową. Jeżeli prowadzącym praktykę zawodową jest:

 • osoba uprawniona – należy wpisać jej imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych;
 • przedsiębiorca, organizacja zawodowa, izba gospodarcza lub uczelnia – trzeba wpisać jej nazwę i siedzibę, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych osoby uprawnionej, pod kierunkiem której prowadzona jest praktyka zawodowa.

Przebieg praktyki zawodowej jest dokumentowany w dzienniku praktyki zawodowej zgodnie z harmonogramem praktyki zawodowej. Harmonogram stanowi załącznik do dziennika praktyki zawodowej. Wpisów w dzienniku praktyki zawodowej dokonuje sam kandydat w sposób odzwierciedlający rodzaje wykonywanych czynności zawodowych, ze wskazaniem dat ich wykonywania. Wpisy potwierdza podpisem pod każdym z nich osoba uprawniona, pod kierunkiem której wykonuje on czynności w ramach praktyki zawodowej. W dzienniku praktyki zawodowej nie mogą być dokonywane zmiany lub poprawki, z wyjątkiem sprostowania omyłek pisarskich. Ewentualne zmiany lub poprawki mogą być zawarte w wyjaśnieniach praktykanta załączonych do dziennika praktyki zawodowej. Uznaje się, że praktyka zawodowa rozpoczyna się w dniu dokonania pierwszego wpisu w dzienniku praktyki zawodowej, a kończy ją ostatni wpis. Po jej zakończeniu prowadzący praktykę zawodową potwierdza w dzienniku zrealizowanie jej programu, a organizator praktyki zawodowej sprawdza oraz potwierdza spełnienie warunków jej odbycia poprzez złożenie podpisów. Poprawnie wypełniony dziennik praktyki zawodowej jest dokumentem potwierdzającym odbycie przez praktykanta praktyki zawodowej.

Praktyki zawodowe rzeczoznawcy majątkowego - Co robi się w ramach praktyki?

1. W ramach praktyki praktykant:

 1.  uczestniczy w wykonywaniu czynności związanych z wyceną nieruchomości (w tym bierze udział w oględzinach szacowanych nieruchomości), a także sporządza opracowania i ekspertyzy niebędące operatem szacunkowym, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

 2.  samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej 6 rodzajów nieruchomości spośród następujących:

 • nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
 • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
 • budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
 • nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
 • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
 • nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;

 3.  zapoznaje się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, a także ze sposobem korzystania z innych dokumentów posiadanych przez urzędy i instytucje, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (np. księgi wieczyste, kataster nieruchomości, rejestr zabytków, plany miejscowe).

W ramach praktyki zawodowej prowadzący praktykę zawodową:

 • zapewnia właściwą organizację i prawidłowy przebieg praktyki zawodowej;
 • ustala harmonogram praktyki zawodowej;
 • zapewnia praktykantowi możliwość wykonywania czynności objętych programem praktyki.

Maksymalna wysokość opłaty za praktykę zawodową wynosi 50% kwoty, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej.

Postępowanie kwalifikacyjne na rzeczoznawce majątkowego

Wpierw należy sprawdzić terminy postępowania kwalifikacyjnego ogłaszane przez ministra i wybrać odpowiadający sobie termin. Wniosek należy złożyć nie później niż 40 dni przed wybranym terminem postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna.

Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie bądź listownie. Wniosek o nadanie uprawnień można więc złożyć osobiście w siedzibie Ministerstwa lub przesłać na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Gospodarki Nieruchomościami
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

- dołączając wymagane załączniki oraz dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wpłacasz na rachunek bankowy:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
numer rachunku: 90 1010 1010 0056 0122 3100 0000.

Do pobrania odpowiedni wniosek o nadanie uprawnień:

Co zrobić krok po kroku?

1. Należy przygotować i złożyć wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego

Dokumenty:

 (można złożyć oryginał), 2. dyplom ukończenia studiów (oryginał lub wierzytelniona kopia), 3. suplement do dyplomu (oryginał lub wierzytelniona kopia), 4. zaświadczenie z uczelni (oryginał lub wierzytelniona kopia), 5. dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych (oryginał lub wierzytelniona kopia), 6. 2 zdjęcia, 7. dziennik praktyki (oryginał), 8. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (oryginał lub wierzytelniona kopia), 9. dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe (oryginał lub wierzytelniona kopia), 10. projekty operatów szacunkowych (oryginał lub wierzytelniona kopia), 11. dowód zapłacenia opłaty (do wglądu: oryginał lub wierzytelniona kopia),

We wniosku należy wskazać, jaką formę egzaminu ustnego się wybiera. Może to być:

 • obrona 2 projektów operatów szacunkowych albo
 • omówienie 2 wylosowanych procedur wyceny nieruchomości.

Należy dołączyć dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych. Jeśli na studiach kandydat do zawodu miał zajęcia dotyczące szacowania nieruchomości, to powinien dołączyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające ten fakt. Program tych studiów powinien umożliwić nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie szacowania nieruchomości w takim stopniu jak studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Jeśli nie ukończył on studiów o takim programie, to powinien dołączyć dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Dokumenty potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia oraz dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości można dołączyć w formie kopii, potwierdzonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.

Należy dołączyć 2 podpisane fotografie o wymiarach 35 x 45 mm z wizerunkiem kandydata.

Do wniosku trzeba też dołączyć dziennik praktyki zawodowej lub inny dokument potwierdzający praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Mogą to być dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca:

 • odbył na studiach praktykę w zakresie wyceny nieruchomość w wymiarze jednego semestru lub
 • ma 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości.

Jeżeli kandydat wybrał tryb części ustnej egzaminu polegający na obronie projektów operatów szacunkowych, to powinien dołączyć 6 projektów operatów szacunkowych. Winny one być sporządzone samodzielnie przez niego w trakcie praktyki zawodowej. Operaty powinny określać wartość:

 • nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
 • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
 • budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
 • nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
 • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
 • nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego.

Dowód uiszczenia opłaty powinien potwierdzać wniesienie przez kandydata opłaty za całe postępowanie kwalifikacyjne (1150 zł).

Wniosek z załącznikami trzeba złożyć nie później niż 40 dni przed wybranym terminem postępowania kwalifikacyjnego.

2. Ministerstwo sprawdzi, czy wniosek jest kompletny

Jeśli wniosek nie jest kompletny, ministerstwo wezwie kandydata do usunięcia jego braków. Na uzupełnienie braków będzie miał 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzyma wezwanie. Jeżeli nie zrobi tego w terminie, ministerstwo pozostawi jego wniosek bez rozpoznania – czyli nie zajmie się jego sprawą. Uzupełniane dokumenty należy złożyć w ministerstwie.

Gdy zaś wniosek był kompletny albo kandydat uzupełnił braki, ministerstwo skieruje go – wraz z aktami sprawy – do Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Jeśli nie będzie możliwe skierowanie wniosku na postępowanie kwalifikacyjne w terminie, który kandydat wskazał we wniosku, to wniosek trafi na pierwsze postępowanie kwalifikacyjne odbywające się po dniu, w którym uzupełnił on wniosek.

3. Postępowanie kwalifikacyjne (etap wstępny)

Etap wstępny postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzi zespół powołany przez przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Zespół ten ustali, czy kandydat może zostać dopuszczony do egzaminu. Jeśli do wniosku dołączył projekty operatów szacunkowych, to zespół kwalifikacyjny sprawdzi, czy są one odpowiednie.

Jeżeli na podstawie złożonych dokumentów nie będzie możliwe stwierdzenie, czy kandydat spełnia warunki ubiegania się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, to ministerstwo zwróci się do odpowiednich organów, instytucji lub osób o udzielenie dodatkowych informacji. Przedłuży to proces ubiegania się o uprawnienie, gdyż ministerstwo zawiesi postępowanie do dnia otrzymania wyjaśnień z odpowiednich instytucji.

Z pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego (etap wstępny) ministerstwo sporządzi listę kandydatów dopuszczonych i niedopuszczonych do drugiego etapu postępowania (egzaminu).

Kandydat może wycofać swój wniosek o nadanie uprawnień. Jeśli zrobi to na 7 dni przed terminem etapu wstępnego, to ministerstwo zwróci mu całość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (1150 zł). Pieniądze wpłyną na jego konto albo otrzyma je przelewem pocztowym. Zwrot opłaty nastąpi w ciągu 30 dni – licząc od dnia przeprowadzenia etapu wstępnego postępowania kwalifikacyjnego.

4. Ministerstwo zawiadomi kandydata o wyniku pierwszego etapu postępowania oraz dopuszczeniu do egzaminu

Jeżeli wynik pierwszego etapu postępowania jest pozytywny, to kandydat zostanie dopuszczony do egzaminu oraz poinformowany o terminie, miejscu i godzinie jego przeprowadzenia.

W przypadku negatywnego wyniku etapu wstępnego postępowania kwalifikacyjnego, ministerstwo wyda decyzję o odmowie nadania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego. Oznacza to, że kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminu pisemnego i ustnego. Wówczas ministerstwo zwróci opłatę za część pisemną i ustną egzaminu (900 zł). Zwrot nastąpi w terminie 30 dni – licząc od dnia przeprowadzenia egzaminu pisemnego. Pieniądze zostaną zwrócone na konto albo kandydat otrzyma je przelewem pocztowym.

5. Postępowanie kwalifikacyjne (drugi etap) – egzamin pisemny

Przed wejściem do sali trzeba pokazać dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość. Jeśli kandydat nie stawi się na część pisemną egzaminu, to jego postępowanie kwalifikacyjne zostanie umorzone.

Egzamin pisemny

Nie wolno podpisywać pracy swoim imieniem i nazwiskiem. Kandydat otrzyma karteczkę, na którą wpisze swoje imię i nazwisko oraz unikalny kod wydrukowany na jego teście. Karteczkę należy włożyć do przygotowanej koperty i zakleić ją. Kopertę trzeba oddać egzaminatorom. Egzaminatorzy wykluczą z egzaminu osobę, która będzie korzystała z pomocy innych osób, podpowiadała innym osobom oraz zakłócała przebieg egzaminu. Wykluczenie z egzaminu oznacza, że kandydat go nie zdał. W trakcie egzaminu można opuścić salę po uzyskaniu zgody przewodniczącego zespołu kwalifikacyjnego. Przed opuszczeniem sali musi przekazać pracę egzaminatorom.

Egzamin pisemny to test wielokrotnego wyboru, składający się z 90 pytań. Kandydat ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź w teście otrzyma 1 punkt. Może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź na pytanie. Punkt otrzyma tylko wtedy, gdy wskaże wszystkie poprawne odpowiedzi na pytanie – nie ma punktów cząstkowych. Za odpowiedź nieprawidłową lub brak odpowiedzi nie otrzyma punktów – nie ma także punktów ujemnych. Egzamin kandydat zda, jeśli uzyska co najmniej 65 punktów. Jeżeli zaś nie zda egzaminu, to otrzyma decyzję o odmowie nadania uprawnień.

Co w razie niezdania egzaminu pisemnego?

Jeśli kandydat nie zda egzaminu pisemnego albo do niego nie przystąpi, to może złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie egzaminu. Powinien poczekać na wydanie decyzji o negatywnym wyniku egzaminu albo decyzji umarzającej postępowanie. Dopiero po otrzymaniu jednej z nich, należy złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu. Składa się go nie później niż 40 dni przed wybranym terminem egzaminu. Należy dołączyć do niego oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia o ponowne rozpatrzenie sprawy. Trzeba też zapłacić 900 zł za ponowne przystąpienie do egzaminu.

Jeśli kandydat nie złoży takiego wniosku, to ministerstwo zwróci mu opłatę za część ustną egzaminu (450 zł). Zwrot opłaty następuje w terminie 30 dni od dnia przeprowadzania części ustnej egzaminu albo 30 dni od dnia przeprowadzenia części pisemnej egzaminu (gdy nie przystąpił do niego). Opłata zwracana jest na rachunek bankowy: kandydata albo instytucji wpłacającej.

Termin

Ministerstwo zawiadomi kandydata pisemnie o dacie i miejscu egzaminu.

Egzamin odbędzie się, jeśli do części pisemnej egzaminu zostanie dopuszczonych co najmniej 30 kandydatów. Jeżeli będzie ich mniej, to egzamin zostanie przesunięty na kolejny termin. W takim przypadku ministerstwo zawiadomi kandydata o terminie i miejscu egzaminu nie później niż 14 dni przed jego przeprowadzeniem.

6. Postępowanie kwalifikacyjne (drugi etap) – egzamin ustny

Egzamin ustny

W trakcie egzaminu ustnego egzaminatorzy sprawdzą przygotowanie praktyczne kandydata. Wybór formy egzaminu zależy od niego – wskazuje ją we wniosku o nadanie uprawnień. Może odpowiadać na pytania dotyczące:

 • 2 projektów operatów szacunkowych – wybranych przez egzaminatorów spośród 6 operatów, które dołączył do wniosku, albo
 • 2 wylosowanych przez zdającego procedur wyceny nieruchomości.

Pytania dotyczą podstaw prawnych, zastosowanych podejść, metod i technik wyceny, źródeł informacji o nieruchomościach, a także analizy rynku nieruchomości. Każda odpowiedź egzaminowanego jest oceniana w skali 0-3 punkty. Łącznie może uzyskać 24 punkty. Egzamin zda, jeśli uzyska co najmniej 14 punktów.

Gdy nie zda części ustnej egzaminu, to jego postępowanie kwalifikacyjne zakończy się wynikiem negatywnym. Otrzyma decyzję o odmowie nadania uprawnień. Natomiast, jeśli kandydat nie stawi się na części ustnej egzaminu, to otrzyma decyzję o umorzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Co w razie niezdania egzaminu ustnego?

Jeżeli kandydat nie zda egzaminu ustnego albo na niego nie przyjdzie, to może złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu. Powinien poczekać na wydanie decyzji o negatywnym wyniku egzaminu albo decyzji umarzającej postępowanie. Dopiero po otrzymaniu jednej z nich nalezy złozyć wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu. Składa się go nie później niż 40 dni przed wybranym terminem egzaminu. Dołącza się do niego oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia o ponowne rozpatrzenie sprawy. Trzeba też zapłacić 450 zł za ponowne przystąpienie do ustnej części egzaminu.

Termin

Ministerstwo zawiadomi kandydata o dacie i miejscu egzaminu.

7. Zakończenie postępowania - uzyskanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego

Wpis do rejestru rzeczoznawców majątkowych

Jeśli kandydat zda egzaminy, to minister wpisze go do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Data wpisu do rejestru jest datą nadania uprawnień zawodowych, a numer wpisu do rejestru jest numerem uprawnień. Swój wpis można znaleźć w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych.

Prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawca majątkowy uzyskuje już w momencie wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych.

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych

Dokumentem potwierdzającym nadanie uprawnień zawodowych jest świadectwo nadania uprawnień zawodowych. Po wpisie minister, wyda więc rzecoznawcy świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Świadectwo otrzyma on w 2 egzemplarzach – w formacie A4 oraz jako legitymację ze zdjęciem.

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym wpisanie go do rejestru rzeczoznawców majątkowych. Można odebrać je osobiście lub otrzymać je pocztą – na wniosek rzeczoznawcy ministerstwo prześle je pocztą pod wskazany adres. Świadectwo może odebrać w jego imieniu inna osoba – jeśli przedstawi odpowiednie pełnomocnictwo.

Wzory świadectw określają załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Co, jeżeli kandydat nie zdał egzaminu?

Jeśli kandydat nie zdał egzaminu pisemnego albo ustnego, to minister wyda mu decyzję o odmowie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Ile trzeba czekać?

Postępowanie w sprawie uzyskania uprawnień nie może trwać dłużej niż 2 miesiące. Termin ten liczy się od daty przeprowadzenia ostatniego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Może on zostać przedłużony tylko raz. Przedłużenie terminu nie może przekroczyć 2 miesięcy.

Ile trzeba zapłacić?

Za postępowanie kwalifikacyjne trzeba zapłacić 1150 zł.

Opłatę tę należy zapłacić składając wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Wpłaca się ją na rachunek bankowy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na rzeczoznawcę majątkowego wynosi:

 1. za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego (etap wstępny) – 250 zł;
 2. za drugi etap postępowania kwalifikacyjnego (egzamin):
 • za część pisemną egzaminu – 450 zł;
 • za część ustną egzaminu – 450 zł.

Jak można się odwołać?

Po otrzymaniu decyzji o odmowie nadania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego kandydat ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Jest 14 dni na wniesienie takiego wniosku – licząc od dnia doręczenia kandydatowi decyzji. Jeśli złoży on taki wniosek, to minister przekaże sprawę Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat zostanie o tym zawiadomiony. Postępowanie kwalifikacyjne polega wtedy na ponownej ocenie zebranych dokumentów przez inny zespół kwalifikacyjny. Przy składaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy trzeba zapłacić 250 zł za postępowanie kwalifikacyjne.

Zamiast składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, kandydat może od razu skargę złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Na złożenie skargi ma 30 dni – licząc od dnia, w którym otrzymał decyzję. Skargę należy złożyć za pośrednictwem ministerstwa. Za złożenie skargi trzeba zapłacić 200 zł.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Co zrobić, jeśli kandydat nie przystąpił do egzaminu z przyczyn losowych?

Jeżeli kandydat nie przystąpił do pisemnej albo ustnej części egzaminu z przyczyn losowych (np. choroba, wypadek), to może odzyskać zapłaconą opłatę za egzamin. Powinien złożyć wniosek o zwrot opłaty. Trzeba dołączyć doń dokumenty, które potwierdzą losową przyczynę nieobecności (np. zwolnienie lekarskie). Na złożenie wniosku kandydat ma 7 dni – licząc od dnia przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu.  

Kandydat otrzyma zwrot opłaty:

 • za część pisemną i ustną egzaminu – jeśli nie przystąpił do części pisemnej egzaminu (900 zł),
 • za część ustną egzaminu – jeśli nie przystąpił do tej części egzaminu (450 zł).

Ministerstwo zwróci opłatę w ciągu 30 dni – licząc od dnia złożenia wniosku. Zwrot nastąpi na wskazany przez kandydata numer rachunku bankowego.

Wykonywanie działalności rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości

Można rozpocząć działalność w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego z dniem wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Od tego dnia rzeczoznawca może posługiwać się tytułem zawodowym „rzeczoznawca majątkowy”.
Zawód rzeczoznawcy może wykonywać:

 • prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową, lub
 • na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w firmie zajmującej się szacowaniem nieruchomości.

Wyżej wymienione warunki nie dotyczą biegłych sądowych wykonujących wycenę na zlecenie sądu. Warto podkreślić, że rzeczoznawcza majątkowy nie może odmówić pełnienia funkcji biegłego sądowego.

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego

Jeśli rzeczoznawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szacowania nieruchomości lub wykonuje inne opracowania i ekspertyzy – które nie są operatem szacunkowym – to musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Powinno ono pokrywać szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy. Jeżeli firma wykonuje zlecenia przy pomocy rzeczoznawcy majątkowego zatrudnionego przez nią (lub na podstawie umowy cywilnoprawnej), to również tę osobę trzeba ubezpieczyć.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Zawód rzeczoznawcy majątkowego w Polsce mogą wykonywać również osoby, które nabyły swoje kwalifikacje zawodowe w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Aby było to możliwe, powinny spełniać wymagania kwalifikacyjne oraz warunki określone w odpowiednich przepisach. Więcej informacji na temat procedury uznawania kwalifikacji zawodowych znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odpowiedzi na pytania

Testy z odpowiedziami na egzamin pisemny

Pliki zawierają testy wykorzystane na egzaminach wraz z kluczem poprawnych odpowiedzi.

SPROSTOWANIE: Pytanie nr 19 z testu egzaminacyjnego z 14 lipca 2016 r. zostało zweryfikowane. W wyniku tej oceny ustalono, że prawidłową odpowiedzią na pytanie nr 19 jest odpowiedź C. 
SPROSTOWANIE: Pytanie nr 60 z testu egzaminacyjnego z 14 lipca 2016 r. zostało zweryfikowane. W wyniku tej oceny ustalono, że prawidłową odpowiedzią na pytanie nr 60 jest odpowiedź A i C.

Przykładowe pytania z odpowiedziami na egzamin pisemny

 

Zob. też:

 

Podstawa prawna:

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • 2023-12-05 10:08:35

  tyle zachodu po co czy to warto się tak męczyć


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika