Doniesienie do prokuratury

Pytanie:

W dniu 9 grudnia bieżącego roku na portalu X w jednej z wypowiedzi obrażono Stowarzyszenie Y sugerując m.in., że \"zbija kasę\" oraz \"marnotrawi\" środki. Planujemy złożyć doniesienie do prokuratury w tej sprawie. Zgodnie z oświadczeniem administratora X zabezpieczył on wszelkie dane związane z ta sprawą. Jak powinno wyglądać takie doniesienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z zadanego pytania wynika, że najprawdopodobniej miało miejsce zniesławienie stowarzyszenia. Podmiot ten został pomówiony o marnotrawienie środków pieniężnych. Przestępstwo zniesławienia jest regulowane w kodeksie karnym:

 

Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

 

Doniesienie do prokuratury raczej nie przyniesie spodziewanego efektu. Prokuratura najpewniej odmówi wszczęcia postępowania wskazując, że czyn ten nie jest ścigany z oskarżenia publicznego.

 

Pozostaje zatem złożenie prywatnego aktu oskarżenia. Warunki formalne tego pisma wynikają m.in. z art. 119 kodeksu postępowania karnego.

 

Art. 119. § 1. Pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy,

2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,

3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem,

4) datę i podpis składającego pismo.

§ 2. Za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu.

 

Przy czym prywatny akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie (art. 487 kpk).

 

Oskarżyciel prywatny musi opłacić swój akt oskarżenia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego (Dz. U. 2003 r., Nr 104 poz. 980) wysokość opłaty w sprawach z oskarżenia prywatnego wynosi 300 zł.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 30.8.2017

  Dobro dzieci ma być jeszcze bardziej chronione

  Sądy rodzinne będą miały obowiązek zawiadamiania prokuratury o sprawach, w których jest zagrożone dobro dziecka i o prowadzonych z urzędu postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej.

 • 26.10.2018

  Jak zgłosić przestępstwo?

  Jeśli dana osoba jest świadkiem albo ofiarą przestępstwa, np. ktoś ukradł jej samochód albo rower ktoś ją oszukał, to może ona zgłosić takie zdarzenie na policji albo (...)

 • 5.10.2017

  Więcej pieniędzy i mianowań dla urzędników

  Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach (...)

 • 6.6.2017

  Nadchodzą europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

  Zmiany w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustawach przewidują nabór do służby publicznej (...)

 • 20.9.2018

  Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

  Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Stalking, określany jako uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary, stanowi przestępstwo, (...)