Doprowadzenie sieci wodociągowej do działki

Pytanie:

"Jestem właścicielem działki w gminie, w której zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zajmuje się przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. W okolicy istnieje już sieć wodociągowa i nie ukrywam, że chciałbym do niej podłączyć swoją nieruchomość. Jest ona położona wśród zabudowanych już działek, do których podłączono energię elektryczną. Czy z art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wynika ustawowy obowiązek wykonania przyłącza wodnego dla ubiegającego się o takie przyłącze przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne? Czy gmina jest zobowiązana do pokrycia kosztów takiego przyłączenia, w ramach realizacji zadań własnych, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz rozbudowy infrastruktury sieci wodociągowej?"

Odpowiedź prawnika: Doprowadzenie sieci wodociągowej do działki

Artykuł 15 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stwarza ustawowy obowiązek utworzenia takiego przyłączenia. Należy pamiętać jednakże, że muszą być spełnione warunki wymienione w w/w przepisie. Mianowicie, muszą być spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, o którym mówi art. 19 ust. 1 w/w ustawy: „Rada gminy, po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin jest aktem prawa miejscowego. Muszą również istnieć techniczne możliwości świadczenia takich usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 w/w ustawy koszty budowy przyłącza pokrywa osoba ubiegająca się o przyłączenie, a nie gmina: „Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.” Kwestię tą ostatecznie rozstrzygnął Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 13 maja 2004 roku III SK 39/2004(P): „Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej jest od dnia 14 stycznia 2002 r. obowiązana na własny koszt zapewnić wybudowanieprzyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych, a po zintegrowaniu z siecią ponosi odpowiedzialność za ich niezawodne działanie, chyba że inaczej stanowi umowa o zaopatrzenie w wodę lub o odprowadzanie ścieków (art. 15 ust. 2 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz. U. 2001 r. Nr 72 poz. 747 ze zm.)" oraz w orzeczeniu z dnia 14 marca 2007 roku I CSK 454/2006: „Przewody wodociągowe i kanały sanitarne nie są urządzeniami wymienionymi w art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odporowadzaniu ścieków, których koszty budowy obciążają osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci”.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika