Dowód z przesłuchania świadków

Pytanie:

Jak w praktyce wygląda przeprowadzanie postępowania dowodowego na sali sądowej - kolejne etapy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładamy, że chodzi o dowód z przesłuchania świadków i stron w postępowaniu cywilnym. W pierwszej kolejności wniesiony jest wniosek o przeprowadzenie dowodu. Strona powołująca się na dowód ze świadków obowiązana jest dokładnie oznaczyć fakty, które mają być zeznaniami poszczególnych świadków stwierdzone, i wskazać świadków, tak by wezwanie ich do sądu było możliwe. Sąd uwzględniając wniosek, wzywa świadków. Sąd, wzywając świadka, wymienia w wezwaniu imię, nazwisko i zamieszkanie wezwanego, miejsce i czas przesłuchania, nazwiska stron i przedmiot sprawy oraz zwięzłą osnowę przepisów o karach za pogwałcenie obowiązków świadka, a ponadto o zwrocie wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, oraz o wynagrodzeniu za utratę zarobku.

Przed rozpoczęciem rozprawy, świadkowie wchodzą na sale, Sąd odnotowuje ich obecność, następnie wskazuje, kto będzie przesłuchany jako pierwszy, a pozostali świadkowie są proszeni o opuszczenie sali. Świadek przesłuchiwany staje przed sądem i przez cały czas przesłuchiwania stoi. Przesłuchanie rozpoczyna się od zadania świadkowi pytań dotyczących jego osoby oraz stosunku do stron. Przed przesłuchaniem świadka uprzedza się go o prawie odmowy zeznań i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Jeżeli świadek ma składać zeznania, przewodniczący odbiera od niego przyrzeczenie, po pouczeniu go o znaczeniu tego aktu. Nie składają przyrzeczenia świadkowie małoletni, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, oraz osoby skazane wyrokiem prawomocnym za fałszywe zeznania. Inni świadkowie mogą być za zgodą stron zwolnieni przez sąd od złożenia przyrzeczenia. Świadek składa zeznanie ustnie, zaczynając od odpowiedzi na pytania przewodniczącego, co i z jakiego źródła wiadomo mu w sprawie, po czym sędziowie i strony mogą w tymże przedmiocie zadawać mu pytania. Jako pierwszy pytania zdaje więc sąd, potem strona wnioskująca o powołanie tego świadka, a na końcu strona druga. W każdym momencie przesłuchiwania, sąd może zadawać pytania dodatkowe i dopytywać świadka. Również po zakończeniu zadawania pytań przez stronę nie wnioskującą o powołanie świadka, strona wnioskująca znów może zadawać pytania uzupełniające, a w następnej kolejności może to robić strona druga. Świadek odpowiadając na pytania zwraca się nie do stron, lecz do Sądu, nie powinien też wdawać się w dyskusję ze stronami. Świadkowie, których zeznania przeczą sobie wzajemnie, mogą być konfrontowani. Zeznanie świadka, po zapisaniu do protokołu, będzie mu odczytane i stosownie do okoliczności na podstawie jego uwag uzupełnione lub sprostowane.

Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały nie wyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia tych faktów zarządzi dowód z przesłuchania stron. Sąd przesłucha najpierw strony bez odbierania przyrzeczenia. Jeżeli przesłuchanie to nie wyświetli dostatecznie faktów, sąd może przesłuchać według swego wyboru jedną ze stron ponownie, po uprzednim odebraniu od niej przyrzeczenia. Przesłuchanie jednej ze stron co do pewnego faktu z odebraniem od niej przyrzeczenia nie wyłącza takiego przesłuchania drugiej strony co do innego faktu. Przed przystąpieniem do przesłuchania sąd uprzedza strony, że obowiązane są zeznawać prawdę i że stosownie do okoliczności mogą być przesłuchane ponownie po odebraniu od nich przyrzeczenia. Przed odebraniem przyrzeczenia sąd uprzedza stronę o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.

Po zakończeniu całego postępowania dowodowego, Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: