Postępowanie przed sądem: Dowody - Porady prawne

Fałszywe zeznania a wiarygodność zeznań świadka

Jaki wpływ na wiarygodność zeznań świadka ma fakt, że był on wcześniej skazany za składanie fałszywych zeznań? Czy sąd może traktować jego zeznania jako wiarygodne, jeśli druga strona sporu (...)

Odmowa odpowiedzi na pytanie przez świadka

Moje dochody są bardzo wysokie, i zobowiązany chce udowodnić że jeżeli jego syn mieszka razem z nami a moje wysokie dochody powodują, że sytuacja bytowa jego syna się polepszyła to w tym momencie (...)

Brak załączników w nakazie zapłaty w trybie upominawczym

Otrzymałem nakaz zapłaty w trybie upominawczym. W pozwie skierowanym do sądu jako załączniki wskazane są różnego rodzaju dokumenty, które załączył powód w trakcie składania. Jednakże do (...)

Przesłuchanie strony przez inny sąd

W sprawie gospodarczej istnieje potrzeba przesłuchania strony, która mieszka kilkaset km od sądu rozpoznającego sprawę. Jakie przepisy i okoliczności uzasadniają przesłuchanie strony przez (...)

Treść wniosku dowodowego o powołanie świadka

Jak sformułować wniosek dowodowy na sprawę rozwodową, chodzi o świadków?

Złożenie przysięgi przez świadka

W postępowaniu cywilnym wniosłem o przesłuchaniu świadka. Chciałbym, aby przed rozpoczęciem przesłuchania świadka, złożył on przysięgę, że będzie mówił prawdę. Jaki wniosek muszę złożyć (...)

Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową

Pracownik otrzymał wezwanie z sądu w sprawie spadkowej. Stawiennictwo było obowiązkowe. W związku z tym nie przyszedł do pracy. Wydaje się, że jego nieobecność była usprawiedliwiona. Czy pracownikowi (...)

Elektroniczne postępowanie upominawcze a weksel

Przepisy k.p.c. przewidują tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze. Czy w takim postępowaniu może zostać zgłoszone roszczenie wekslowe (niezależnie od tego, że nie będzie to tryb nakazowy)?

Dowód z przesłuchania stron w postępowaniu cywilnym

W jaki sposób odbywa się przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron?

Ważność notarialnej kserokopii postanowienia

Moja siostra złożyła u Komornika wniosek egzekucyjny. Załączyła też notarialnie potwierdzona kserokopię postanowienia sądu w postępowaniu rozpoznawczym o zwolnieniu jej od kosztów sądowych (...)

Zaprzeczenie prawdziwości dokumentu urzędowego i prywatnego

Jak zaprzeczyć prawdziwości dokumentu urzędowego (dyplomu ukończenia studiów) i prywatnego (świadectwa pracy)?

Świadectwo lekarskie o stanie psychicznym w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie

Jakie wymogi musi spełniać świadectwo lekarskie o stanie psychicznym osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Dokumenty wymagane do orzeczenia ubezwłasnowolnienia

Jakie dokumenty należy przedstawić w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie całkowite?

Hierarchia dowodów

Czy w polskim prawie istnieje hierarchia dowodów?

Odmowa zeznań z uwagi na bliskie pokrewieństwo

Świadka, który ma zeznawać przed sądem obejmuje prawo odmowy zeznań z uwagi na bliski stopień pokrewieństwa z podejrzanym o popełnienie wykroczenia. Zeznanie świadka byłoby pomocne podejrzanemu, (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika