Postępowanie przed sądem: Dowody - Porady prawne

Nieobecność świadka z powodu choroby dziecka

Jestem oskarżycielem posiłkowym i mam wezwanie na przesłuchanie mnie w charakterze świadka. Mam jednak zaświadczenie lekarskie z tytułu opieki nad dzieckiem. Czy takie zaświadczenie muszę potwierdzić (...)

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zaliczając nieletnią do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Matka w imieniu nieletniej (...)

Fałszywe zeznania w procesie cywilnym

Jaka jest odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań w procesie cywilnym?|

Zawiadomienie o przestępstwie fałszywych zeznań

W jaki sposób można ukarać świadka, który przed sądem skłamał? Są dowody na to, grafolog. Ale sąd nie zajął się kłamstwem świadka. Rozprawa została zakończona prawomocnym wyrokiem na korzyść (...)

Chory psychicznie jako świadek

Żona w pozwie alimentacyjnym powołała na świadka swoja matkę, która jest osobą od kilkunastu lat cierpiącą na chorobę psychiczną (depresja z jakimiś powikłaniami) i zażywającą silne leki (...)

Udowodnienie autentyczności złożonego podpisu

Kilka lat temu pożyczyłem swojemu znajomemu większą kwotę pieniędzy. Sporządziliśmy umowę pożyczki (nie była zarejestrowana w US). Znajomy pożyczki mi nie oddał więc zwróciłem się z tą (...)

Fałszywe zeznania a wiarygodność zeznań świadka

Jaki wpływ na wiarygodność zeznań świadka ma fakt, że był on wcześniej skazany za składanie fałszywych zeznań? Czy sąd może traktować jego zeznania jako wiarygodne, jeśli druga strona sporu (...)

Odmowa odpowiedzi na pytanie przez świadka

Moje dochody są bardzo wysokie, i zobowiązany chce udowodnić że jeżeli jego syn mieszka razem z nami a moje wysokie dochody powodują, że sytuacja bytowa jego syna się polepszyła to w tym momencie (...)

Brak załączników w nakazie zapłaty w trybie upominawczym

Otrzymałem nakaz zapłaty w trybie upominawczym. W pozwie skierowanym do sądu jako załączniki wskazane są różnego rodzaju dokumenty, które załączył powód w trakcie składania. Jednakże do (...)

Przesłuchanie strony przez inny sąd

W sprawie gospodarczej istnieje potrzeba przesłuchania strony, która mieszka kilkaset km od sądu rozpoznającego sprawę. Jakie przepisy i okoliczności uzasadniają przesłuchanie strony przez (...)

Treść wniosku dowodowego o powołanie świadka

Jak sformułować wniosek dowodowy na sprawę rozwodową, chodzi o świadków?

Złożenie przysięgi przez świadka

W postępowaniu cywilnym wniosłem o przesłuchaniu świadka. Chciałbym, aby przed rozpoczęciem przesłuchania świadka, złożył on przysięgę, że będzie mówił prawdę. Jaki wniosek muszę złożyć (...)

Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową

Pracownik otrzymał wezwanie z sądu w sprawie spadkowej. Stawiennictwo było obowiązkowe. W związku z tym nie przyszedł do pracy. Wydaje się, że jego nieobecność była usprawiedliwiona. Czy pracownikowi (...)

Elektroniczne postępowanie upominawcze a weksel

Przepisy k.p.c. przewidują tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze. Czy w takim postępowaniu może zostać zgłoszone roszczenie wekslowe (niezależnie od tego, że nie będzie to tryb nakazowy)?

Dowód z przesłuchania stron w postępowaniu cywilnym

W jaki sposób odbywa się przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron?

Ważność notarialnej kserokopii postanowienia

Moja siostra złożyła u Komornika wniosek egzekucyjny. Załączyła też notarialnie potwierdzona kserokopię postanowienia sądu w postępowaniu rozpoznawczym o zwolnieniu jej od kosztów sądowych (...)

Zaprzeczenie prawdziwości dokumentu urzędowego i prywatnego

Jak zaprzeczyć prawdziwości dokumentu urzędowego (dyplomu ukończenia studiów) i prywatnego (świadectwa pracy)?

Świadectwo lekarskie o stanie psychicznym w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie

Jakie wymogi musi spełniać świadectwo lekarskie o stanie psychicznym osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Dokumenty wymagane do orzeczenia ubezwłasnowolnienia

Jakie dokumenty należy przedstawić w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie całkowite?

Hierarchia dowodów

Czy w polskim prawie istnieje hierarchia dowodów?

Odmowa zeznań z uwagi na bliskie pokrewieństwo

Świadka, który ma zeznawać przed sądem obejmuje prawo odmowy zeznań z uwagi na bliski stopień pokrewieństwa z podejrzanym o popełnienie wykroczenia. Zeznanie świadka byłoby pomocne podejrzanemu, (...)

Niepodpisany dokument prywatny

Czy dokument prywatny, który nie jest podpisany, stanowi dokument w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego?

Nieznany adres świadka

W sprawie o zapłatę konieczne jest przesłuchanie świadka, który mieszka za granicą. Nie znam jego adresu, ale znam osobę z rodziny świadka, która wie gdzie on mieszka, ale nie chce tego ujawnić. (...)

Biegły w postępowaniu egzekucyjnym

Dwa miesiące temu został sporządzony operat szacunkowy nieruchomości gruntowej przez biegłego Sądowego, następnie podczas opisu i oszacowania przez Komornika, operat ten został zaskarżony przez (...)

Definicja zasady prawdy materialnej

Co to jest zasada prawdy materialnej w prawie cywilnym?

Środki dowodowe, którymi można wykazać pozorność umowy sprzedaży

Jakimi środkami dowodowymi można wykazać pozorność sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego ( w celu ukrycia umowy darowizny)?

Wykazanie oszustwa i jego udowodnienie

Jak mogę wykazać spełnienie przesłanek oszustwa? Jakie dokumenty mogę przedstawić i czy mogą to być dokumenty w formie elektronicznej ?

Terminu dla składania wniosków dowodowych

Artykuł 169 k.p.c. stanowi: § 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. § (...)

Termin dla składania wniosków dowodowych

Zgodnie z art. 168 § 2 k.p.c. przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych. Co to znaczy ujemne skutki procesowe? (...)

Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym

W toku postępowania cywilnego o zapłatę za dostarczony towar pozwany zaprzecza, jakoby otrzymał paczkę z towarem, mimo przedłożenia przeze mnie pocztowej zwrotki z jego podpisem z imienia i nazwiska.Na (...)

Czy można odmówić podania wieku w sądzie ?

W trakcie przesłuchiwania w sądzie jako strona lub świadek, sąd pyta o mój wiek. Jest to dla mnie krepujące, gdyż wszyscy na rozprawie dowiadują się ile mam lat, poza tym uważam, że takie pytanie (...)

Badanie grafologiczne

Czy mogę w trakcie trwania postępowania sądowego wybrać biegłego grafologa do przeprowadzenia badania porównawczego pisma na dokumentach. O ile to możliwe proszę o informacje gdzie można przeprowadzić (...)

Mobbing - nagranie wypowiedzi

Czy nagranie wypowiedzi szefa dokonane bez jego wiedzy i zgody na dyktafonie może być dowodem na mobbing w pracy(rzecz jasna w tym wypadku treść wypowiedzi jednoznacznie wskazywałaby na mobbing) i (...)

Odzyskanie egzemplarza umowy

Z dniem 20 kwietnia podpisałam umowę stypendialna przedłużoną mi przez klub sportowy. Zapoznałam się z jej treścią, po czym ją podpisałam. Na umowie była data zawarcia umowy 23 kwietnia. Kierownik (...)

Odmowa składania zeznań

W jakiej formie syn ma poinformować sąd, że nie chce występować jako świadek ojca, który występuje przeciw jego interesom? Czy powinien napisać pismo?

Oświadczenie świadka uwierzytelnione notarialnie

Mam wyznaczony termin sprawy o rozwód. Chciałbym, aby sąd dopuścił zeznanie świadka, tj. mojej matki, która na stałe przebywa w Niemczech. Ponieważ nie będzie ona mogła osobiście uczestniczyć (...)

Prywatny detektyw jako świadek

Matka mojego dziecka w ogóle nie zajmuje się dzieckiem, widzi go tylko w nocy, jak wraca ze szkoły i imprez, zajmuje się nim jej matka. Czy jeżeli wynajmę prywatnego detektywa, żeby dostarczył (...)

Wspólność majątkowa małżeństwa a majątek odrębny

Mężczyzna w trakcie trwania małżeństwa (wspólność majątkowa) sprzedał mieszkanie za 70 tys. zł, które było jego odrębnym majątkiem (zaznaczono to w akcie). Złożył oświadczenie do Urzędu (...)

Składanie nieprawdziwych zeznań w procesie

W zakończonym już, prawomocnym postanowieniem sądu, postępowaniu cywilnym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ( dalej PCPR ) oraz rodzina zastępcza składały nieprawdziwe zeznania zarówno podczas (...)

Niemożność doręczenia pisma

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Wysyłam list za potwierdzeniem odbioru do niesolidnego kontrahenta, który nie odbiera takiej przesyłki, będąc świadomym co tam się może (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika