Termin dla składania wniosków dowodowych

Pytanie:

Zgodnie z art. 168 § 2 k.p.c. przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych. Co to znaczy ujemne skutki procesowe? Czy zmiana wartości nieruchomości, która nastąpiła po upływie terminu na powoływanie wniosków dowodowych wywołuje ujemne skutki procesowe, które są przesłanką do przywrócenia terminu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ujemne skutki procesowe powstałe to w szczególności skutki związane z uchybieniem terminowi do wniesienia środków zaskarżenia. Uchybienie terminowi powoduje odrzucenie wniosku o przywrócenie terminu. Tym samym, strona traci prawo do zmiany danego orzeczenia z powodu niedopuszczalności np. apelacji czy zażalenia i w tym wyraża się ujemny skutek dla strony.

W niniejszym stanie faktycznym, sąd na podstawie art. 207 § 3 k.p.c. zakreślił stronie reprezentowanej przez adwokata, radcę prawnego termin dla powołania wszystkich dowodów. Takie działanie ma na celu przyspieszenie postępowania. Określenie jednakże takiego terminu nie oznacza, że strona nie będzie mogła później przedstawić nowych twierdzeń, zarzutów czy nowych dowodów. Jeżeli bowiem po upływie tego terminu wyjdą na jaw nowe okoliczności, o których strona wcześniej nie wiedziała, bądź też zajdzie potrzeba powołania nowych dowodów, których wcześniejsze powołanie nie było konieczne, to strona może je powołać i upływ terminu nie może stać temu na przeszkodzie. W takiej sytuacji, przekroczenie terminu dla zgłaszania wniosków dowodowych nie powoduje ujemnego skutku procesowego dla strony i tym samym nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące przywracania terminu.

Jeśli zatem po upływie terminu dla składania wniosków dowodowych zaszła zmiana okoliczności (zmiana wartości nieruchomości), to tym samym jest możliwe powoływanie nowych dowodów na tą okoliczność, także w przypadku, gdy sąd uprzednio zakreślił termin dla składania wniosków dowodowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: