e-prawnik.pl Porady prawne

Dyrektor szkoły będący nauczycielem

Pytanie:

Czy dyrektor szkoły będący nauczycielem jest pracownikiem samorządowym i stosują się do niego przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dyrektor szkoły będący nauczycielem

Należy zwrócić uwagę art. 3 u.p.s.:

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w art. 2, których status prawny określają odrębne przepisy.

Stanowi on odesłanie do aktów prawnych regulujących status pracowników inni niż samorządowi. Takim aktem jest również Karta nauczyciela (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela). Stąd też należałoby uznać, że dyrektor szkoły będący jednocześnie nauczycielem nie jest pracownikiem samorządowym:

Akt powierzenia nauczycielowi stanowiska dyrektora szkoły i odwołanie z tego stanowiska mają charakter administracyjnoprawny. Powierzenie nauczycielowi stanowiska dyrektora szkoły powoduje nałożenie na niego dodatkowych obowiązków (art. 39 ustawy) i przyznanie mu dodatkowych uprawnień. Powierzenie stanowiska i odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły nie powoduje, że dana osoba przestaje być nauczycielem. Jego zatrudnienie reguluje ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674; ze zm.). Ustawa ta przewiduje dwa sposoby nawiązania stosunku pracy z nauczycielem: mianowanie i zawarcie umowy o pracę.

Biorąc pod uwagę charakter stosunku prawnego dyrektora szkoły, nie można podzielić poglądu, że dyrektor szkoły jest pracownikiem samorządowym. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor m.in. decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników1.”

1II SA/Bd 643/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-11-28

Potrzebujesz porady prawnej?